งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เนื่องจากส่วนงานรถยนต์รับรอง เป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่ายบริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มาติดต่อ กับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึงความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เนื่องจากส่วนงานรถยนต์รับรอง เป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่ายบริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มาติดต่อ กับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึงความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เนื่องจากส่วนงานรถยนต์รับรอง เป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่ายบริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มาติดต่อ กับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึงความ ปลอดภัยด้านบริการและความพร้อม ของรถยนต์ที่ออกบริการ

3 เป้าหมาย และตัวชี้วัด  เป้าหมาย  เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมาตรฐาน การให้บริการ ภายในส่วนงานรถยนต์รับรอง  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขับรถมีความ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย มีจิตให้บริการ สุภาพอ่อนน้อมและ ตรงต่อเวลา  เพื่อให้ตระหนักรู้ รับผิดชอบ บำรุงรักษา รถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย  เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและมารยาทในการขับขี่ รถยนต์ สร้างจิตสำนึก การให้บริการแก่นิสิตและ บุคลากร

4 เป้าหมายและ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด  อัตราความพึงพอใจ o ด้านความพร้อมในการใช้งาน o ด้านความสะอาดของรถยนต์ o ด้านการบริการของพนักงานขับรถยนต์  อัตราการบำรุงรักษารถยนต์ตาม แผนการที่กำหนด  อัตราการปฏิบัติตามมาตราฐานการ ให้บริการ

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา )  ไม่ดูแลรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่ำกว่า มาตรฐานลมยางอ่อน  ไม่มีจิตให้บริการ ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ ไม่มีมนุษย์ สัมพันธ์ ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย  ไม่ตรงเวลานัดหมาย ไม่มีระเบียบวินัย จุดนัดหมายไม่ตรงกัน ไม่รอเมื่อผู้รับบริการมาช้า ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  การแต่งกาย เครื่องแบบไม่ทันสมัย ได้รับเครื่องแบบไม่ใส่ ไม่ทราบกำหนดการแต่ง เครื่องแบบ

6 ลำดั บ รายการปกติไม่ ปกติ หมายเหตุ 1. ระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น ส่วนบน ล่างของเครื่องยนต์ 3. ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ 4. ระดับน้ำในหม้อน้ำ 5. ท่อน้ำและท่อยางต้องไม่รั่วซึม 6. ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ 7. สภาพทั่วไปของยาง 8. ลมยางทุกล้อต้องได้ตามมาตราฐาน 9. เปิดสวิทซ์เครื่องดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10. เปิดสวิทซ์เครื่องดูเข็มวัดต่างๆ บนหน้าปัทม์ ต้องใฃ้ได้ ตัวอย่างตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา รถยนต์ ( สำหรับพนักงานขับรถ ) ประจำวันที่..................................... ทะเบียน.........................

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ  จัดทำตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา เครื่องยนต์ ความสะอาดรถยนต์  จัดทำแบบประเมิน และแสดงความเห็นต่างๆ ให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจการ รับบริการ

8 ลำดั บ รายการดีพอใช้ปรับปรุ ง หมายเหตุ 1. การแต่งกายเรียบร้อย 2. ความสะอาดของเครื่องแบบ 3. ความตรงต่อเวลานัดหมาย 4. มารยาทของ พ. ข. ร. 5. จิตให้บริการ ความมีน้ำใจ 6. พฤติกรรมการขับรถ 7. ความสะอาดภายในรถ 8. ความสะอาดภายนอก ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ( สำหรับผู้รับบริการ ) ประจำวันที่................................. ทะ เบียน.......................

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลัง การปรับปรุง )  ก่อนการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์รับรองมี พฤติกรรมการให้บริการ ที่ไม่จริงใจ คิดว่าทำไปตามหน้าที่เท่านั้นและขาดการ ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของตนเอง รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ความ ปลอดภัย

10  หลังการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ รับรองปรับทัศนคติ การให้บริการที่ดีขึ้นตามลำดับ มีจิตบริการที่ดีโดย ไม่มีเงื่อนไข จนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ เนื่องจากส่วนงานรถยนต์รับรอง เป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่ายบริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มาติดต่อ กับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึงความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google