งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB
โครงการ Smarter Registrar Communication สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB วัชรกุล ประธานกลุ่ม เสน่ห์ สมาชิก รุ่งรวี สมาชิก นงลักษณ์ สมาชิก บุษบา สมาชิก สุมิตรา สมาชิก วิชุดา สมาชิก ธงชัย สมาชิก กิตติพงษ์ เลขากลุ่ม

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร ของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล (สทป.) มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานทะเบียนนิสิตและคุณภาพ การบริการเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานทะเบียนนิสิตผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook (FB) เพื่อให้นิสิต และผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย OFFICE OF THE REGISTRAR

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนผู้ใช้งานบนเครือข่าย Facebook ที่เข้าร่วมเป็น Fanpage ของ สทป. 1. ความพึงพอใจของ Fanpage สทป. ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย 2. OFFICE OF THE REGISTRAR

4 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา) 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยการเปิดกลุ่ม Facebook ของ สทป. 2. แจ้งกำหนดการ ประกาศ แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนนิสิต ผ่านทาง Facebook OFFICE OF THE REGISTRAR

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ จากที่ได้ดำเนินการเปิดใช้งาน Facebook ของ สทป. นั้น ทำให้การประชาสัมพันธ์งานทะเบียนนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการตอบปัญหาให้กับผู้รับบริการ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วย OFFICE OF THE REGISTRAR

6 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB
กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น Fanpage ของ สทป. 1 เดือนแรกของการเปิดใช้งาน (4 มี.ค. – 4 เม.ย. 54) OFFICE OF THE REGISTRAR

7 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้งานของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 54 – ปัจจุบัน OFFICE OF THE REGISTRAR

8 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจาก Fanpage สทป. OFFICE OF THE REGISTRAR

9 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจาก Fanpage สทป. OFFICE OF THE REGISTRAR

10 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิก OFFICE OF THE REGISTRAR

11 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง) OFFICE OF THE REGISTRAR

12 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
สถิติการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงปี 2553 ก่อนการเปิดใช้งาน Facebook OFFICE OF THE REGISTRAR

13 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
สถิติการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน Facebook OFFICE OF THE REGISTRAR

14 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB OFFICE OF THE REGISTRAR
สมาชิก กลุ่ม FB เป็นผู้ดูแล จำนวน สมาชิก OFFICE OF THE REGISTRAR

15 โครงการ Smarter Registrar Communication สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล
กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ขอขอบคุณ สังคมออนไลน์ ที่ช่วยให้ สทป. มีช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการที่ดียิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google