งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB วัชรกุล ประธาน กลุ่ม กิตติ พงษ์ เลขา กลุ่ม รุ่งรวี สมาชิก บุษบา สมาชิก นง ลักษณ์ สมาชิก วิชุดา สมาชิก สุมิตรา สมาชิก โครงการ Smarter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB วัชรกุล ประธาน กลุ่ม กิตติ พงษ์ เลขา กลุ่ม รุ่งรวี สมาชิก บุษบา สมาชิก นง ลักษณ์ สมาชิก วิชุดา สมาชิก สุมิตรา สมาชิก โครงการ Smarter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB วัชรกุล ประธาน กลุ่ม กิตติ พงษ์ เลขา กลุ่ม รุ่งรวี สมาชิก บุษบา สมาชิก นง ลักษณ์ สมาชิก วิชุดา สมาชิก สุมิตรา สมาชิก โครงการ Smarter Registrar Communication สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เสน่ห์ สมาชิก ธงชัย สมาชิก

2 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นหนึ่งใน ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร ของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล ( สทป.) มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจัดการ งานทะเบียนนิสิตและคุณภาพ การบริการเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานทะเบียนนิสิตผ่านทางเครือข่าย สังคมออนไลน์ Facebook (FB) เพื่อให้นิสิต และผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย

3 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนผู้ใช้งานบนเครือข่าย Facebook ที่เข้าร่วมเป็น Fanpage ของ สทป. 1. ความพึงพอใจของ Fanpage สทป. ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและ ทันสมัย 2.

4 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการเปิดกลุ่ม Facebook ของ สทป. 2. แจ้งกำหนดการ ประกาศ แผ่นปลิว ประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนนิสิต ผ่านทาง Facebook

5 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ จากที่ได้ดำเนินการเปิดใช้งาน Facebook ของ สทป. นั้น ทำให้การประชาสัมพันธ์งานทะเบียน นิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการตอบ ปัญหาให้กับผู้รับบริการ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ ช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วย

6 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น Fanpage ของ สทป. 1 เดือนแรกของการเปิดใช้งาน (4 มี. ค. – 4 เม. ย. 54)

7 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้งานของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 4 มี. ค. 54 – ปัจจุบัน

8 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจาก Fanpage สทป.

9 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจาก Fanpage สทป.

10 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิก

11 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง )

12 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB สถิติการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงปี 2553 ก่อนการเปิดใช้งาน Facebook

13 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB สถิติการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน Facebook

14 OFFICE OF THE REGISTRAR กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB จำนวน สมาชิก กลุ่ม FB เป็นผู้ดูแล

15 กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB โครงการ Smarter Registrar Communication สำนักงานการทะเบียนและ ประมวลผล ขอขอบคุณ สังคมออนไลน์ ที่ช่วยให้ สทป. มีช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริการที่ดียิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม CU_REGISTRAR_FB วัชรกุล ประธาน กลุ่ม กิตติ พงษ์ เลขา กลุ่ม รุ่งรวี สมาชิก บุษบา สมาชิก นง ลักษณ์ สมาชิก วิชุดา สมาชิก สุมิตรา สมาชิก โครงการ Smarter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google