งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology) หลักสูตรสัตววิทยาเน้นด้านการศึกษาและวิจัยใน สัตว์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology) หลักสูตรสัตววิทยาเน้นด้านการศึกษาและวิจัยใน สัตว์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology) หลักสูตรสัตววิทยาเน้นด้านการศึกษาและวิจัยใน สัตว์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น พืช รา แบคทีเรีย และไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ โดย ศึกษาและวิจัยตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ซิสเตมาติกส์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การอนุรักษ์ และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการวิจัย และเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับต่างๆ

2 จุดเด่ น อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากภาควิชา ชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงระดับ นานาชาติ รวมทั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วมจากสถาบันอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น Field Museum of Chicago, British Museum, CIRAD, University of Kansas เป็นต้น โครงสร้างพื้นฐานของภาควิชาชีววิทยาที่เอื้ออำนวยต่อ การศึกษาและวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ โมเลกุล จนถึงกายวิภาค เรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์และเคือข่ายในการศึกษาภาคสนาม มีทุนอุดหนุนการศึกษา ( เป็นค่าเล่าเรียน สำหรับผู้ช่วย สอน ) และทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากภาควิชาชีววิทยา ( สำหรับทุกคน ) และแหล่งทุนอื่นๆ เช่น กองทุน รัชดาภิเษกสมโภช สกว. สกอ. สวทช. BRT NSF มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เป็นต้นซึ่งนิสิตปัจจุบันได้รับ ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกผ่านอาจารย์ที่ ปรึกษาทุกคน

3 ระดับ ปริญญาโท คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทุก สาขาวิชา CU-TEP อย่างน้อย 400 ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครโดยวิธีพิเศษได้ โดยมีคะแนน CU-TEP อย่าง น้อย 450 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท จำนวนที่รับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี สาขาชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทุก สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 สามารถสมัครโดยวิธี พิเศษได้ วุฒิปริญญาโท สาขาชีววิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทุก สาขาวิชา CU-TEP อย่างน้อย 500 ระยะเวลาการศึกษา 3 หรือ 4 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000- 200,000 บาท จำนวนที่รับ 20 คน ระดับ ปริญญา เอก

4 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่ง ใบสมัครได้ที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตววิทยา (Zoology) เลขานุการหลักสูตรสัตววิทยา : อ. ดร. จุฑาพันธุ์ พิณ สวัสดิ์ E-mail: pchutaph@netserv.chula.ac.th โทรศัพท์ : (02) 2185374-76 ที่อยู่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Website: http://www.biology.sc.chula.ac.t h/


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา (Zoology) หลักสูตรสัตววิทยาเน้นด้านการศึกษาและวิจัยใน สัตว์กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google