งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ

2 อาคาร SC 3 ที่ตั้งของภาควิชา ชีววิทยา

3 เปิดสอนหลักสูตร 4 หลักสูตร • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วท. บ. ( ชีววิทยา ) • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท. ม. ( ชีววิทยา ) • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท. ม. ( ชีววิทยาครู ) • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด. ( ชีววิทยา )

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วท. บ. ( ชีววิทยา ) • หลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาประมาณปีละ 90 คน – รับตรง ( โควตา ) – แอดมิชชัน – โครงการพิเศษ ( พสวท.) อื่นๆ • เน้นการศึกษาทางด้านชีววิทยาทั่วไป พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์ และวิชาเลือกในสาขาที่สนใจ •135 หน่วยกิต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท. ม. ( ชีววิทยา ) • หลักสูตร 2 ปี • รับนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือก • ศึกษารายวิชาต่าง ๆ 21 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต • สาขาพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุ ศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท. ม. ( ชีววิทยาครู ) • หลักสูตร 3 ภาคการศึกษา • รับนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ • ศึกษารายวิชาต่าง ๆ แผน ก 24 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต แผน ข ศึกษา รายวิชาต่างๆ 32 หน่วยกิต การศึกษาอิสระ 4 หน่วยกิต • สาขาพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล และ เทคโนโลยีชีวภาพ * รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์สอนชีววิทยาอย่าง น้อย 1 ปี

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร. ด. ( ชีววิทยา ) • หลักสูตร 3 ปี • รับนักศึกษาโดยการสอบคัดเลือก – ศึกษารายวิชาต่าง ๆ 12 หน่วยกิต และ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต – หรือศึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต • สาขาพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุ ศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ

8 ผู้บริหารภาควิชา รศ. ดร. นฤมล แสงประดับ หัวหน้าภาควิชา

9 รศ. ดร. อำพา เหลืองภิรมย์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร รศ. ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. วัฒนา พัฒนากูล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ นางอุราวรรณ ดีโยธา เลขานุการภาควิชาชีววิทยา

10 คณาจารย์ • ภาควิชาชีววิทยามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใน สาขาต่าง ๆ เช่นพฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุ ศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ รวม 37 คน ตำแหน่ง / คุณวุฒิตรีโทเอกรวม อาจารย์ -21214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -4913 รองศาสตราจารย์ --88 ศาสตราจารย์ --22 รวม -63137

11 ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน

12 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาแหล่ง น้ำจืด

13 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช

14 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับ โมเลกุล

15 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของ พืช

16 ห้องปฏิบัติการกายวิภาค ศาสตร์ของพืช

17 ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธาน ของพืช

18 งานวิจัย • อนุกรมวิธานของพืชดอกและเฟิร์น • อนุกรมวิธานของสัตว์ แพลงก์ตอน และ สาหร่าย • กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืช • เรณูของพืชดอก และสปอร์ของเฟิร์น • สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาความเครียด และ สรีรวิทยาของพืชหลังการเก็บเกี่ยว • สรีรวิทยาของสัตว์

19 งานวิจัย ( ต่อ ) • เซลล์พันธุศาสตร์ของพืชและสัตว์ • ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชและสัตว์ • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการทำเมล็ด เทียม • การส่งถ่ายยีนสู่พืช • พิษวิทยาและจุลพยาธิวิทยาของสัตว์น้ำ • นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด

20 ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ • เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และศูนย์ให้บริการ เกี่ยวกับอนุกรมวิธานของพืชและเห็ดรา ท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชสมุนไพร และละออง เรณู การตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และ โครโมโซม เพื่อใช้ประโยชน์กับผลิตผล การเกษตร การใช้ดัชนีทางชีววิทยา ในการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

21 ความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศ • สาขาอนุกรมวิธานพืช - Prof. Kai Larsen - Univ. of Aarhus, Denmark - Assoc. Prof. Simon Laegaard – Univ. of Aarhus, Denmark - Dr. David Simpson – Royal Botanic Garden, Kew, UK - Dr. Alan Paton – Royal Botanic Garden, Kew, UK - Dr. Robert B. Faden – Smithsonian Institute, Washington DC, USA

22 ความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศ • สาขาสรีรวิทยาของพืช - Prof. Larry Boersma – Oregon State University, USA - Prof. Timothy Righetti – Oregon State University, USA - Prof. Randolph Beaudry – Michigan State University, USA - Dr. Sarah Lingle – Southern Regional Research Center, USA

23 ความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศ • สาขาชีววิทยาน้ำจืด และอนุกรมวิธานแพลงก์ ตอนสัตว์น้ำจืด - Dr. Russell J. Shiel – The University of Adelaide, SA, Australia - Dr. Hendrik Segers – Royal Belgian Institute of Natural Science, Brussels, Belgium - Dr. Peter Starkweather – University of Nevada, USA

24 ความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศ • สาขานิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืดและแมลงน้ำ - Dr. Micheal T. Barbur – Tetra Tech, Inc., Maryland, USA

25 กิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์ วิทยาศาสตร์

26 กิจกรรม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา

27 กิจกรรม ค่ายเยาวชนชีววิทยา

28 กิจกรรม ทัศนศึกษาระบบนิเวศ ทางทะเล

29 กิจกรรม ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์

30 ความภูมิใจและความสำเร็จ ของภาควิชา

31 ติดต่อภาควิชา • ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 • โทรศัพท์ : (043)342908 • โทรสาร : (043)364169 • เว็บไซต์ : http://biology.kku.ac.th •E-mail: info@biology.kku.ac.th •Facebook: http://facebook.com/biologykku


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google