งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2301520 Fundamentals of AMCS.  Simulation คือการจำลองระบบของจริงหรือ กระบวนการของจริง เพื่อที่จะใช้ประมาณ performance measures ของระบบหรือกระบวนการ นั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2301520 Fundamentals of AMCS.  Simulation คือการจำลองระบบของจริงหรือ กระบวนการของจริง เพื่อที่จะใช้ประมาณ performance measures ของระบบหรือกระบวนการ นั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2301520 Fundamentals of AMCS

2  Simulation คือการจำลองระบบของจริงหรือ กระบวนการของจริง เพื่อที่จะใช้ประมาณ performance measures ของระบบหรือกระบวนการ นั้นๆ โดยใช้วิธีการทางสถิติ  Simulation มักจะใช้ในการจำลองระบบ / กระบวนการที่ มีความซับซ้อน  Simulation models ◦ อธิบายพฤติกรรมของระบบในรูปของฟังก์ชันของเวลา ◦ ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นสองประเภทคือ  Continuous-Time Simulation Model  Discrete-Event Simulation Model 2

3  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจำลองแบบ discrete event  ตัวอย่าง ในการจำลองแถวคอยที่มี 1 สถานีบริการ เรา ต้องการทราบว่า ◦ โดยเฉลี่ยลูกค้าใช้เวลาในระบบเท่าใด ◦ โดยเฉลี่ยแถวยาวเท่าใด ◦ โดยเฉลี่ยลูกค้าต้องรอนานเท่าใด ◦ ฯลฯ สิ่งที่ต้องจำลอง : 3

4  ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลอง เราจะต้องมี ข้อสมมุติว่าข้อมูลที่เราจำลองมามีการแจกแจง เป็นอย่างไร  ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาระหว่างการเข้ามา (interarrival time) ของลูกค้า เราอาจสมมุติ ให้มีการแจกแจงเป็นแบบ exponential ที่มี ค่าเฉลี่ย 3 นาที  การสร้างข้อมูลจากการแจกแจงใดๆ จะต้องมี การนำตัวเลขสุ่มเข้ามาใช้ 4


ดาวน์โหลด ppt 2301520 Fundamentals of AMCS.  Simulation คือการจำลองระบบของจริงหรือ กระบวนการของจริง เพื่อที่จะใช้ประมาณ performance measures ของระบบหรือกระบวนการ นั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google