งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

안녕하세요. ( อัน - นยอง - ฮา - เซ - โย ). STATISTIC Subject Subject code 2201-2413 2(4) Score 70:30 (Total 100%) Quiz 35% (6 Times for quiz and 1 Time for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "안녕하세요. ( อัน - นยอง - ฮา - เซ - โย ). STATISTIC Subject Subject code 2201-2413 2(4) Score 70:30 (Total 100%) Quiz 35% (6 Times for quiz and 1 Time for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 안녕하세요. ( อัน - นยอง - ฮา - เซ - โย )

2 STATISTIC Subject Subject code 2201-2413 2(4) Score 70:30 (Total 100%) Quiz 35% (6 Times for quiz and 1 Time for assignment) Midterm Test 15% Final Test 20% Score Specially 30% Bibliography online: http://edu.e-tech.ac.th/krutros By Kru Kritsana Khaypa

3 Meaning of Statistic สถิติ หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการ เกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่ กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูล ทางสถิติ (Statistical data)

4 Meaning of Statistic อีกความหมายหนึ่ง สถิติ หมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติใน ความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์ เรียกว่า " สถิติศาสตร์ "

5 Type of Statistic สถิติศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

6 Descriptive Statistics สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของ สิ่งที่กำลังศึกษา ซึ่งอาจนำเสนอข้อมูลในรูป บทความ ตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ สถิติพรรณนาจะใช้บรรยาย เฉพาะกลุ่มที่ศึกษา ไม่สามารถ นำผล ที่ได้ไปอ้างอิงถึงกลุ่มอื่นได้ เช่น คะแนนเฉลี่ยของการสอบวิชา สถิติในโรงเรียน ก. ในปี 2551 ได้เป็น 78.5 คะแนน

7 Inferential Statistic สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว และข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างนี้จะใช้เป็นตัวแทนของ ประชากรทั้งหมด ผลสรุปที่ได้สามารถ นำไปอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้ เช่น ต้องการทราบความสูงเฉลี่ยของ นักเรียนช่างอุตสาหกรรม ทั้งหมด 3,500 คน ของโรงเรียน ก. ( จะใช้ วิธีการสุ่มนักเรียนจำนวน 1500 คน ก็ สามารถสรุปอ้างอิงไปถึงนักเรียนช่าง ทั้งหมด 3,500 คนได้ )

8 Data and Information ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เรา สนใจจะศึกษา อาจเป็น ตัวเลข และ ข้อมูลในลักษณะที่ไม่เป็นตัวเลข ข่าวสาร (Information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

9 Type of Data by Data type การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

10 Quantitative Data ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบความ แตกต่างได้เป็นข้อมูลตัวเลขที่บอกได้ ว่ามีค่ามากน้อยเท่าใด เช่น ข้อมูล อายุ น้ำหนัก ความสูง พื้นที่ เป็นต้น

11 Qualitative Data ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลบรรยายลักษณะของสิ่งที่ ศึกษา จึงไม่อยู่ในรูปของตัวเลข ไม่ สามารถบอกได้ว่ามีค่ามากน้อยเท่าใด แต่สามารถกำหนดตัวเลขขึ้นแทน ลักษณะของสิ่งที่ศึกษาได้ แต่จะนำมา คำนวณไม่ได้ เช่น อาชีพ เพศ ระดับชั้น สถานภาพสมรส เป็นต้น

12 Type of Data by Source Type of Data by Source การแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มา แบ่งได้ 2 ประเภท 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

13 Primary Data Primary Data ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมมาเอง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การ ทดลอง และข้อมูลที่ได้ไม่ได้มีการ วิเคราะห์ใดๆ จึงเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data)

14 Secondary Data Secondary Data ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นเป็นคนเก็บรวบรวมไว้ โดยผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง จึงเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาบ้าง แล้ว ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้เลย

15 Statistics Method Statistics Method - Collection of Data - Presentation of Data - Analysis of Data - Interpretation of Data

16 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งปกติ (Normal Curves)

17 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งเบ้ (Skewed Curve)

18 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งรูปตัวยู (U-Shaped Curve)

19 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งรูปตัวเจ (J-Shaped Curve)

20 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งสองยอด (Bimodal Curve)

21 Frequency’s Curves Frequency’s Curves โค้งหลายยอด (Multi-modal Curve)

22 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง Measures of Central Tendency เป็นระเบียบวิธีทางสถิติในการหาค่า เพียงค่าเดียวที่จะใช้เป็นตัวแทนของ ข้อมูลทั้งชุด เรียกว่า ค่ากลาง ประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางประกอบด้วย 1. มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 2. มัธยฐาน (Median) 3. ฐานนิยม (Mode)

23 Assignment: How many statistics method and May you have explain each method? 감사합니다. 감사합니다. ( คัม - ซา - ฮัม - นิ - ดะ )


ดาวน์โหลด ppt 안녕하세요. ( อัน - นยอง - ฮา - เซ - โย ). STATISTIC Subject Subject code 2201-2413 2(4) Score 70:30 (Total 100%) Quiz 35% (6 Times for quiz and 1 Time for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google