งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2301520 Fundamentals of AMCS.  Taylor Series  Maclaurin Series 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2301520 Fundamentals of AMCS.  Taylor Series  Maclaurin Series 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2301520 Fundamentals of AMCS

2  Taylor Series  Maclaurin Series 2

3  กำหนดให้ เป็นผลบวกย่อยของอนุกรมเท เลอร์จนถึงพจน์  เรียกว่าพหุนามเทเลอร์ดีกรี k ของ f ที่ c  ดังนั้น 3

4  ให้ ดังนั้น  เรียกว่าเป็นเศษเหลือ Taylor’s inequality ถ้า สำหรับ จะได้ว่า สำหรับ 4

5  ตัวอย่าง 1. จงหา Maclaurin series ของ sin(x) พร้อมทั้งหา ขอบเขตบนของ 2. ถ้าใช้พหุนามเทเลอร์ ดีกรี 5 ของ sin(x) ที่ 0 ในการ ประมาณค่า sin(x) สำหรับช่วง จงหาขอบเขตบนของค่าความคาดเคลื่อน 3. ถ้าใช้พหุนามเทเลอร์ ดีกรี 5 ของ sin(x) ที่ 0 ในการ ประมาณค่า sin(x) และต้องการให้มีค่าความคาด เคลื่อนไม่เกิน 0.00005 ควรจะใช้พหุนามเทเลอร์ ดังกล่าวประมาณค่า sin(x) สำหรับค่า x ช่วงใด 5

6  ตัวอย่าง 1. จงหาพหุนามเทเลอร์ดีกรี 2 ที่ c=8 ของ 2. ถ้าต้องการใช้พหุนามเทเลอร์ดังกล่าวเพื่อประมาณ สำหรับช่วง จงหาขอบเขตของความคาด เคลื่อน 6


ดาวน์โหลด ppt 2301520 Fundamentals of AMCS.  Taylor Series  Maclaurin Series 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google