งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการ สร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบ หลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจ เมทัล STUDY OF BUILDING-BOX IN EVOLUTIONARY ALGORITHM IN MULTI-OBJECTIVE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการ สร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบ หลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจ เมทัล STUDY OF BUILDING-BOX IN EVOLUTIONARY ALGORITHM IN MULTI-OBJECTIVE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการ สร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบ หลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจ เมทัล STUDY OF BUILDING-BOX IN EVOLUTIONARY ALGORITHM IN MULTI-OBJECTIVE ON LIBRARY JMETAL โดยนายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส 503040261-4 นายสัญญลักษณ์ ผลเลขา รหัส 503040788-4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Outlines  การใช้งาน jmetal  ทดลองปัญหาบนโปรแกรม jmetal  BTS Train Problem Optimization  BTS Train Problem Test Results  สรุป  สิ่งที่ต้องทำต่อไป

3 การใช้งานโปรแกรมใน jMetal

4 jMetal ประกอบด้วย Packages

5 ปัญหาจำลอง Trap5 T1 คือ Interleaved symmetric 5-bit Trap T2 คือ Complement of T1

6 ผลการทดลองปัญหา Trap5 จากการทดลองปัญหา Trap5 ทำให้เราทราบ ว่า เราต้องสร้างปัญหาอย่างไร define problem ไว้ใน ส่วนไหนของโปรแกรมและเรียกใช้อย่างไร

7 BTS Train Problem Optimization 1. กำหนดค่าตัวแปร ( สภาพแวดล้อม ) เพื่อใช้ใน การคำนวน 2. หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่ต้องใช้ในการคำนวน และ สร้างเป็นฟังก์ชั่นการทำงาน 3. สร้าง simulator เพื่อใช้ใน การจำลองฟังก์ชั่นการ ทำงานที่ได้สร้างขึ้นก่อน หน้า 4. การเขียนโปรแกรมตาม simulator 5. การทดสอบการทำงานของ โปรแกรมเพื่อหา ข้อผิดพลาด ใน สภาพแวดล้อมต่างๆ 6. ทำการเชื่อมต่อโปรแกรม เข้ากับคลังโปรแกรม Jmetal เพื่อหาค่าที่เหมะสม

8 BTS Train Problem Optimization ข้อกำหนด ( ตัว แปร ) จำนวนหน่วย จำนวนชั่วโมง A ชั่วโมง Part time A’ ชั่งโมง ปริมาณความจุรถ สุทธิ C คน จำนวนสถานี S สถานี จำนวนสถานีที่ ให้บริการ S’ สถานี ระยะห่างระหว่าง สถานี G นาที ปริมาณผู้โดยสารแต่ ละสถานี P คน / นาที ความถี่ในการปล่อย รถไฟฟ้า F เที่ยว / ชม.  ตัวแปรที่กำหนดเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อ สร้างเป็นปัญหาต้นแบบ

9 BTS Train Problem Optimization  ตัวแปรตาม ที่เป็นผลที่ต้องการทราบจาการพัฒนาปัญหา ต้นแบบที่ได้ทำการ optimization ข้อกำหนด ( ตัวแปร ) จำนวนหน่วย ปริมาณรถไฟฟ้าที่ใช้ในการ ให้บริการ x คัน / ชั่วโมงการ ทำงาน ระยะเวลาในการรอของ ผู้โดยสาร y วินาที / คน

10 BTS Train Problem Test Results  เมื่อทำการเปรียบเทียบจากแนวโน้มที่ได้ทำการ ออกแบบก่อนหน้า จะพบว่า แนวโน้มการทำงานนั้นมี ความถูกต้องโดยชุดข้อมูลที่ได้นั้นจะมีปริมาณข้อมูล มากกว่า และ ขอบเขตการทำงานกว้างกว่า เนื่องจากรายละเอียดในการ Opimazation ปัญหา ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ Pareto Front

11 BTS Train Problem Test Results เมื่อกำหนดให้ปริมาณผู้โดยสาร ที่เข้ารับบริการคงที่เสมอ เมื่อกำหนดให้เริ่มมีการ เปลี่ยนแปลงปริมาณผู้โดยสาร ในแต่ละชั่วโมงการทำงานจะ เห็นว่าแนวโน้มกราฟเริ่มมีการ เปลี่ยนแปลง 15/370.2815 40/143.9369 70/2.8096 16/1049.4 66 35/349.18 0 70/88.045 94 16/625.790 4 37/291.345 4 70/49.0654 1

12 BTS Train Problem Test Results เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณความจุของรถไฟฟ้า จะพบว่า แนวโน้มของเวลา ของกราฟปรับลดลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง ปริมาณ ความจุของไฟฟ้า และ เปลี่ยนแปลงปริมาณกรเข้าใช้ บริการของผู้โดยสารจะพบว่า แนวโน้มกราฟก้อจะมีการ เปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพแวดล้อม

13 BTS Train Goal Results การหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของ วัตถุประสงค์ 2 อย่าง 1. เวลารอเฉลี่ยของคนที่มาใช้บริการที่เหมาะสมใน สภาพแวดล้อมต่างๆ 2. จำนวนรถที่เหมาะสมกับปริมาณคนรอต่อชั่วโมง ที่สอดคล้องกัน  สร้าง Pareto Front ที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ

14 สรุป  การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  การทดลองปัญหาอื่นกับคลังโปรแกรม Jmetal  เป็นการทดลองเพื่อทดสอบโปรแกรมในคลังโปรแกรม jmetal กับปัญหาแบบ multi-objective  เพื่อทราบถึงการ define problem การกำหนดค่าฟังก์ชั่น ต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมใน jmetal แก้ปัญหาได้  การ Optimization และ ทดลองต้นแบบปัญหาการ ทำงาน  เป็นส่วนการนำ concept การออกแบบก่อนหน้านี้มาทำการ พัฒนาเป็นปัญหาที่สามารถใช้งานได้ในคลังโปรแกรม Jmetal  นำต้นแบบที่ได้ทำการพัฒนาแล้วมาทำการมดสอบเพื่อหา ขอบเขตการทำงานของปัญหาในสภาพแวดล้องต่างๆ

15 สิ่งที่จะทำต่อไป  การพัฒนาต้นแบบปัญหาให้มีความถูกต้องในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น  การนำต้นแบบปัญหาไปเชื่อมต่อเข้ากับ คลัง โปรแกรม Jmetal และสามารถสร้างชุดข้อมูลที่มี ความถูกต้องในการทำงาน  การใช้ คลังโปรแกรม Jmetal ทำการวิเคราะห์ชุด ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับ ปัญหาที่กำหนดขึ้น ในสภาพแวดล้อมต่างๆ  วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทำงานของ คลังโปรแกรม Jmetal และสรุปผลการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการ สร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบ หลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจ เมทัล STUDY OF BUILDING-BOX IN EVOLUTIONARY ALGORITHM IN MULTI-OBJECTIVE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google