งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การพยากรณ์พลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 5  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การพยากรณ์พลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 5  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การพยากรณ์พลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 5  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 2 2

3 การพยากรณ์พลังงาน  อนาคตด้านพลังงานมี ความไม่แน่นอนมาก ราคาน้ำมันผันผวน และมี ตัวแปรมาก  การพยากรณ์อนาคต พลังงานสำคัญสำหรับ หลายฝ่าย 3

4 การพยากรณ์พลังงาน  ผู้ผลิต : ใช้ผลพยากรณ์ ในการตัดสินใจลงทุน โครงการลงทุนใช้เงิน มาก เวลาก่อสร้างยาว และอายุใช้งานยาว เช่น โรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง อะไร ขนาดเท่าใด 4

5 การพยากรณ์พลังงาน  ผู้ใช้พลังงาน : ใช้ผล พยากรณ์ในการวางแผน ล่วงหน้า เลือกอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้พลังงาน เช่น โรงงานปูนซิเมนต์ รถยนต์ 5

6 การพยากรณ์พลังงาน  รัฐบาล : ใช้ผลพยากรณ์ ในการวางแผนเศรษฐกิจ มหภาค พลังงานมีผลต่อ การเติบโตของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ การลงทุน การ นำเข้า การพัฒนา พลังงานทดแทน 6

7 การพยากรณ์พลังงาน  พยากรณ์อะไรเกี่ยวกับ พลังงาน ? o ส่วนใหญ่พยากรณ์ demand o พยากรณ์ supply ต้อง อาศัยความรู้ทางเทคนิค เช่น ธรณีวิทยา วิศวกรรม ปิโตรเลียม o ไม่กล้าพยากรณ์ราคา ระยะยาว ส่วน ใหญ่พยากรณ์ไม่ถูก 7

8 การพยากรณ์พลังงาน  เทคนิคการพยากรณ์ ความต้องการใช้พลังงาน (energy demand/consumptio n) o แนวโน้มตาม ประวัติศาสตร์ (historical trends) o การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) 8

9 การพยากรณ์พลังงาน  เทคนิคการพยากรณ์ ความต้องการใช้พลังงาน (energy demand/consumptio n) o แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models) o แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) 9

10 การพยากรณ์พลังงาน  เทคนิคการพยากรณ์ ความต้องการใช้พลังงาน (energy demand/consumptio n) o การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) 10

11 1. แนวโน้มตามประวัติศาสตร์ (historical trends)  อนาคตเปลี่ยนแปลงใน อัตราเดียวกันกับในอดีต ใช้ exponential function Q 0 : demand ในปี แรก Q t : demand ในปี t r : อัตราการ เปลี่ยนแปลง 11

12 12

13 1. แนวโน้มตามประวัติศาสตร์ (historical trends)  ใช้ได้เฉพาะกับช่วงสั้นๆ  ระยะยาว อัตราเปลี่ยนไม่ คงที่ จึงพยากรณ์จุดเปลี่ยน (turning points) ไม่ได้  Jevons พยากรณ์วิธีนี้ในปี 1865 ว่าอังกฤษจะใช้ถ่าน หิน 2600 ล้านตันในปี 1960 แต่ใช้จริงเพียง 200 ล้านตัน 13

14 2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) แบบตัวแปรเดียว ใช้วิธีการทางสถิติคำนวณ  1  n Demand ในอดีตมีอิทธิพล ต่อ demand ปัจจุบันและ อนาคต 14

15 2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) อาจแสดงวงจร (cycle) ได้ แต่ไม่สามารถอธิบาย turning points อาจใช้มากกว่าหนึ่งตัวแปร ได้ 15

16 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ทฤษฎีพื้นฐาน : พฤติกรรม ผู้บริโภค Individual demand for energy: D = f ( ราคาสินค้า, ราคา สินค้าทดแทน, รายได้ผู้บริโภค, รสนิยม ) 16

17 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ทฤษฎีพื้นฐาน : พฤติกรรม ผู้บริโภค Aggregate demand for energy: D = f ( ราคาสินค้า, ราคา สินค้าทดแทน, ปริมารการบริโภคใน อดีต, รายได้รวม, ประชากร, จำนวน พาหนะ / อุปกรณ์, เทคโนโลยี, shocks ต่างๆ ) 17

18 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ตัวอย่างที่ 1: Tawin Nilbai: The Total demand for Crude Oil in Thailand, Master Thesis, Econ. TU 1978  คำนวณ demand ของ ผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆ เพื่อ รวมเป็น demand สำหรับ น้ำมันดิบ 18

19 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ตัวอย่างที่ 1: Tawin Nilbai:  คำนวณ demand สำหรับ น้ำมันดีเซล DD = f ( PD, B, T, ML, AGR, GNP, POP) ใช้ข้อมูลปี 1955 – 1974 ln DD = -13.16 – 0.827 ln PD + 1.019 ln(B+T+ML) + 0.806 ln AGR 19

20 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ตัวอย่างที่ 2: Arayah Preechametta, Econometric Model for Energy Demand, Master Thesis, Econ. TU 1984  คำนวณ demand ของ ผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆ ที่ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม 20

21 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ตัวอย่างที่ 2: Arayah Preechametta  demand ของน้ำมันเตาใน ภาคอุตสาหกรรม Q f = f ( P f, P d, P e, Poten, DM, Q f-1 ) ln Q f = 8.11 – 0.13 ln P f - 0.9 ln P d + 1.24 ln P e + 0.51 ln Poten + 0.23 ln DM – 0.0004 ln Q f-1 21

22 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  ตัวอย่างที่ 3: Microeconomics ของ Pindyck and Rubinfeld บทที่ 2  demand for gasoline in U.S. โดยเน้นการตอบสนอง ตามช่วงเวลาต่างๆ  demand ยืดหยุ่นในระยะ ยาวมากกว่าในระยะสั้น 22

23 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  demand for gasoline in U.S. โดยเน้นการตอบสนอง ตามช่วงเวลาต่างๆ 23

24 3. แบบจำลองเศรษฐมิติ (econometric models)  demand for gasoline in U.S. โดยเน้นการ ตอบสนองตามช่วงเวลา ต่างๆ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใช้เวลา เช่น การเปลี่ยนรถที่ประหยัด น้ำมันมากขึ้น 24


ดาวน์โหลด ppt 1. การพยากรณ์พลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 5  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google