งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากร (Population) จำนวน N กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จำนวน n สุ่ม (Random) ค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง บรรยาย • ขนาดตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากร (Population) จำนวน N กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จำนวน n สุ่ม (Random) ค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง บรรยาย • ขนาดตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากร (Population) จำนวน N กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จำนวน n สุ่ม (Random) ค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง บรรยาย • ขนาดตัวอย่าง • เทคนิคการสุ่ม • การประมาณค่า • การทดสอบสมมติฐาน z-test, t-test, F-test,

2 การกำหนดขนาดตัวอย่าง •ขนาดประชากร •ลักษณะความแตกต่างของประชากร •ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ •ระดับของความเชื่อมั่นของการประมาณค่า •ชนิดของพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษา •งบประมาณ •วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล •วิธีการเลือกตัวอย่าง

3 การคำนวณขนาดตัวอย่าง เมื่อพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษาเป็น ค่าเฉลี่ย •เมื่อทราบขนาดของ ประชากร •เมื่อไม่ทราบขนาด ของประชากร

4 การคำนวณขนาดตัวอย่าง เมื่อพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษาเป็นสัดส่วน •เมื่อทราบขนาดของ ประชากร •เมื่อไม่ทราบขนาด ของประชากร

5 การเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) •Accidental Sampling •Quota Sampling •Purposive Sampling

6 การเลือกตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) •Simple random sampling •Systematic random sampling •Stratified random sampling •Cluster random sampling •Multi-stage random sampling

7

8 การประมาณค่า (Estimation) เป็นวิธีการที่ใช้ค่าสถิติที่ คำนวณได้จาก ตัวอย่างไปประมาณ ค่าพารามิเตอร์ ซึ่ง เป็นลักษณะของ ประชากรภายใต้ความ เชื่อมั่นที่กำหนด •การประมาณค่าแบบจุด (point Estimation) •การประมาณค่าแบบช่วง (interval Estimation)

9 การประมาณค่าแบบช่วง • จะเป็นการหาตัวแปรสุ่ม L และ U ที่ ครอบคลุมค่าพารามิเตอร์  ด้วยความน่าจะ เป็นระดับหนึ่ง นั่นคือ จะหาตัวแปรสุ่ม L และ U ที่ทำให้ P(L<  { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1950447/slides/slide_9.jpg", "name": "การประมาณค่าแบบช่วง • จะเป็นการหาตัวแปรสุ่ม L และ U ที่ ครอบคลุมค่าพารามิเตอร์  ด้วยความน่าจะ เป็นระดับหนึ่ง นั่นคือ จะหาตัวแปรสุ่ม L และ U ที่ทำให้ P(L< 

10 การประมาณค่าเฉลี่ยแบบช่วง กรณีที่ 1 • เมื่อสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากร ที่มีการแจกแจงแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย  ซึ่งไม่ทราบค่า และ ความแปรปรวน  2 ซึ่งทราบค่า -Z  /2 Z  /2

11 การประมาณค่าเฉลี่ยแบบช่วง กรณีที่ 2 • เมื่อสุ่มตัวอย่างขนาด n จากประชากร ที่มีการแจกแจงแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย  ซึ่งไม่ทราบค่า และ ความแปรปรวน  2 ซึ่งไม่ทราบ ค่า -t  /2 t  /2

12 ตัวอย่าง • ถ้าคะแนนสอบวิชา ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ม. 3 โรงเรียนแห่ง หนึ่งมีการแจกแจงแบบ ปกติ ที่มีค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.2 คะแนน สุ่มตัวอย่างนักเรียนมา จำนวน 25 คน พบว่ามี คะแนนเฉลี่ย 19.8 คะแนน จงหาช่วงความ เชื่อมั่น 95% ของ คะแนนสอบวิชา ภาษาไทยเฉลี่ยของ นักเรียนชั้น ม. 3 ทั้งหมด

13 ตัวอย่าง • ในประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แห่งหนึ่ง สุ่มเลือกนักเรียนชั้น ม.6 มาจำนวน 10 คน เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้คะแนนดังนี้ 18.6 18.4 19.2 20.8 19.4 20.5 18.7 19.3 19.6 20.2 จงหาช่วงความเชื่อมั่น 99% ของคะแนน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนนี้

14 ที่  =9 t 0.005 = 3.25

15 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เป็นกระบวนการที่มีระบบและมีกฎเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจว่า จะยอมรับหรือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งขึ้น เพื่อการสรุปอ้างอิงค่าสถิติไปสู่พารามิเตอร์ ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน • ตั้งสมมติฐานทางสถิติ • เลือกสถิติที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบสมมติฐาน • กำหนดระดับนัยสำคัญ และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง • กำหนดเขตวิกฤต ในการปฏิเสธสมมติฐาน โดยอาศัยการแจกแจง ของตัวอย่างของสถิติที่ใช้ทดสอบ • คำนวณค่าสถิติ • ทำการตัดสินใจ และสรุปผล

16 การทดสอบแบบทางเดียว (One - tailed Test) ค่าวิกฤติ ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0 ค่าวิกฤติ ยอมรับ H 0 ปฏิเสธ H 0

17 การทดสอบแบบสองทาง (Two - tailed Test) ยอมรับ H 0 ค่าวิกฤติ ปฏิเสธ H 0 ค่าวิกฤติ ปฏิเสธ H 0

18

19 การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของหนึ่งประชากร ตัวอย่าง : จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่า นักเรียนใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัด โดยใช้จ่ายเป็นค่าขนมขบเคี้ยว เฉลี่ย 94 บาทต่อวัน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าขนมขบเคี้ยว ของนักเรียน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน และเพื่อตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายค่า ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนได้จริง จึงทำการสุ่มเลือกนักเรียนมา 18 คน และสอบถามค่าขนม ขบเคี้ยวต่อวันของนักเรียน มีผลการสอบถามเป็นดังนี้ ( บาท / วัน ) 86647210587107545739 45367668109102799479 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โครงการดังกล่าวได้ผลหรือไม่

20 วิธีทำ : ให้ เป็นค่าขนมขบเคี้ยวโดยเฉลี่ยต่อวันของนักเรียน จาก ข้อมูล คำนวณค่าเฉลี่ย ได้ 75.5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ 23.2 6. ปฏิเสธ H 0 นั่นคือ ค่าขนมขบเคี้ยวโดยเฉลี่ยต่อวันมีค่าน้อยกว่า 94 บาท


ดาวน์โหลด ppt ประชากร (Population) จำนวน N กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จำนวน n สุ่ม (Random) ค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง บรรยาย • ขนาดตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google