งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. อธิบายความหมายของมัธยฐานได้ 2. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้ แจกแจงความถี่ 3. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง ความถี่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. อธิบายความหมายของมัธยฐานได้ 2. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้ แจกแจงความถี่ 3. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง ความถี่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม

2 1. อธิบายความหมายของมัธยฐานได้ 2. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้ แจกแจงความถี่ 3. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง ความถี่ 4. อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ ข้อมูลได้ หัวข้อเรื่อง 1. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลธรรมดา ( ไม่แจกแจงความถี่ ) ได้ 2. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง ความถี่ ( อันตรภาคชั้น ) ได้

3 สาระสำคัญ 1. ให้นักเรียนสามารถหาค่า ตำแหน่งของมัธยฐานโดยใช้สูตร ถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ 2. ให้นักเรียนสามารถหาค่ามัธยฐาน ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ได้โดยใช้ สูตร Med =

4 สมรรถนะที่พึงประสงค์ ( ความรู้ / ทักษะ กระบวนการ / คุณลักษณะ ) 2.1 ด้านความรู้ : นักเรียนสามารถ 1. วิเคราะห์ข้อมูลได้ 2. คำนวณหาค่ามัธยฐานของข้อมูลโดยสามารถนำ สูตรมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 3. แปลความหมายข้อมูลได้ 2.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ : นักเรียนมี ความสามารถ 1. นำเสนอข้อมูลในรูปกราฟต่างๆได้ 2. แปลความหมายและรู้จักสังเกต 3. ใช้ทักษะคำนวณได้อย่างถูกต้อง 2.3 ด้านคุณลักษณะ 1. รู้จักรับผิดชอบ 2. มีความร่วมมือทำงานกลุ่มได้ 3. กล้าแสดงความคิดเห็น / แสดงออก

5 สาระการเรียนรู้ มัธยฐาน คือ ค่าที่อยู่กึ่งกลางของ ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อย ไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย ค่ามัธยฐานก็จะอยู่กึ่งกลาง เช่น 4,7,14,15,18,20,30 มัธยฐาน คือ 15

6 สาระการเรียนรู้ ( ต่อ ) ถ้าจำนวนข้อมูลชุดนั้นเป็นจำนวนคู่ ค่ามัธย ฐานจะอยู่ที่ 2 ตำแหน่ง ให้นักเรียนนำค่า 2 ค่ามา บวกกันแล้วหารด้วย 2 เช่น 0,2,2,6,9,14,18,26,26,28 มัธยฐาน คือ = = 11.5 ให้นักเรียนหาตำแหน่งมัธยฐานของข้อมูลชุดแรก โดยการใช้สูตร = ตำแหน่งที่ = 4 คือ 15

7 ตัวอย่าง จากข้อมูลข้างล่าง จงหาค่ามัธยฐานของข้อมูล อันตรภาคชั้นความถี่ (f) ความถี่สะสม (F) ขอบล่าง - ขอบบน 150-154 155-159 160-164 5 11 16f 5 16F 32 149.5-154.5 154.5-159.5 L159.5-164.5 165-169 170-174 175-179 17 8 3 49 57 60 164.5-169.5 169.5-174.5 174.5-179.5 N=

8 ตัวอย่าง วิธีทำ 1. ให้นักเรียนหา = =30 ให้นักเรียนไปพิจารณาที่ช่องความถี่สะสม (F) ให้สังเกตว่า 30 อยู่ใน 32 ให้นักเรียนใช้ค่าต่างๆ เพื่อไปแทนค่าในสูตร Med = เมื่อ L คือ ขอบล่างของข้อมูลที่มัธยฐานตก อยู่ให้ดูที่ F คือ ความถี่สะสมของชั้นที่ต่ำกว่าชั้น ที่มีมัธยฐานตกอยู่ f คือ ความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐาน I คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้น

9 ตัวอย่าง แทนค่าในสูตร = 30 F = 16 f = 16 I = 5 L = 159.5 Med = = = 159.5+4.38 = 163.88 ค่ามัธยฐาน คือ 163.88 หรือประมาณ 164 Ans.

10 กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนำ 1. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้า ชั้น 5 คนแล้วให้นักเรียนยืนเข้าแถวโดยเรียง ตามลำดับความสูง แล้วให้นักเรียนหาค่ามัธย ฐานโดยใช้วิธีการสังเกต แล้วครูใช้คำถาม กระตุ้นให้นักเรียนคิดแล้วตอบว่าเพราะสาเหตุ ใด นักเรียนจึงเลือกคนที่ 3 เป็นค่ากลาง ( มัธย ฐาน ) 2. ครูเรียกนักเรียนออกมาเพิ่ม 1 คน รวม เป็น 6 คน แล้วให้นักเรียนจัดแถวเรียง ตามลำดับความสูงอีกครั้ง แล้วถามว่านักเรียน สังเกตได้หรือไม่ว่าค่ากลางมี 2 ค่า นักเรียนจะ หาวิธีคิดอย่างไร เมื่อนักเรียนตอบครูสรุป หลักการในการคิด 3. ครูเขียนข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นบน กระดานแล้วใช้การถาม - ตอบว่า ถ้าข้อมูลเป็น อันตรภาคชั้น นักเรียนจะหาวิธีคิดอย่างไร ครู อธิบายตัวอย่างประกอบ นักเรียนต้องรู้จัก สังเกต

11 กิจกรรมการเรียนการสอน ( ต่อ ) ขั้นสอน 1. ครูยกตัวอย่างข้อมูล ( ใช้ตัวอย่างที่ 1) อธิบาย พร้อมให้นักเรียนจัดลำดับการคิดอย่างมีขั้นตอน เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูแจกใบงานที่ 1 เพื่อให้ นักเรียนฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องตามตัวอย่าง โดยให้ นักเรียนเลียนแบบตามตัวอย่าง แล้วศึกษาให้ เข้าใจแล้วครูสรุปสูตรด้วยเพลง ดังนี้ มัธยฐานของเรานั้นๆมีหลักเกณฑ์นี้หนา หาเอ็นส่วนสองนั้นก่อน ( ซ้ำ ) ตามด้วย แอลบวกไอ ( ซ้ำ ) วงเล็บเปิดเอ็นส่วนสอง ลบเอฟใหญ่ส่วน เอฟเล็ก 2. เมื่อนักเรียนเข้าใจกระบวนการคิดและเข้าใจ การใช้สูตรในการหาค่ามัธยฐาน ครูให้นักเรียน แต่ละกลุ่มตั้งใจที่เป็นอันตรภาคชั้น แล้วให้ นักเรียนหาค่ามัธยฐานตามความเข้าใจ

12 กิจกรรมการเรียนการสอน ( ต่อ ) 3. นักเรียนสรุปหลักเกณฑ์การหาค่ามัธยฐาน และการหา คำตอบ 3.1 มัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่หาได้ ดังนี้ 1. เรียงค่าของข้อมูลจากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก 2. หาตำแหน่งของมัธยฐาน คือ 3. ค่ามัธยฐานจะอยู่ตำแหน่งที่ 3.2 มัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่หาได้ดังนี้ 1. หาความถี่สะสม 2. หา แล้วพิจารณาค่า อยู่ในช่วงความถี่ สะสมของอันตรภาคชั้นใด 3. ใช้สูตร Med =

13 4. ครูให้นักเรียนทำการบ้าน 5. สื่อการสอน / แหล่งการเรียนรู้ 1. หนังสือเรียนประยุกต์ 2 2. ใบงานที่ 1 6. การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน ( ต่อ ) การวัดผลการประเมินผล 1. ประเมินการปฎิบัติงานด้วยแบบ ประเมินพฤติกรรม แบบประเมิน 2. ประเมินการทำงานเป็นทีมแบบประเมิน 3. ประเมินผลงานที่ทำตามความ สนใจ แบบประเมิน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย อ. เทวี บัว แย้ม. 1. อธิบายความหมายของมัธยฐานได้ 2. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้ แจกแจงความถี่ 3. หาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง ความถี่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google