งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกตัวอย่าง อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ประชากร (Population or Universe)  มวลรวม หรือจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่ นักวิจัยต้องการศึกษาตามที่ได้กำหนด หลักเกณฑ์เอาไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกตัวอย่าง อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ประชากร (Population or Universe)  มวลรวม หรือจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่ นักวิจัยต้องการศึกษาตามที่ได้กำหนด หลักเกณฑ์เอาไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกตัวอย่าง อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 ประชากร (Population or Universe)  มวลรวม หรือจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่ นักวิจัยต้องการศึกษาตามที่ได้กำหนด หลักเกณฑ์เอาไว้

3 ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับประชากร  จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า ประชากรนั้นรวมใคร และไม่รวมใครบ้าง จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า ประชากรนั้นรวมใครและไม่รวมใครบ้าง  ประชากรในการวิจัยครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็น จะต้องประกอบด้วย "คน"  บางกรณีประชากรอาจหมายถึง หน่วยที่ รวมกันเป็นองค์กร

4 องค์ประกอบของประชากร หรือ หน่วยของประชากร (Population Elements)  ส่วนของประชากร เงิน คนแต่ละคน สัตว์แต่ละ ตัว สิ่งของแต่ละชิ้น ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง สำคัญมากสำหรับการวิจัย คำว่า "Element" ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่า "หน่วยของ ข้อมูล" หรือ "สมาชิก"

5 ขนาดของประชากร (Population Size)  จำนวน หน่วยของการสุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน ประชากร

6 หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)  หน่วยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น บุคคล กลุ่ม สิ่งของ พื้นที่ สังคมทั้งสังคม หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล ประเทศ

7 ตัวอย่าง (Sample)  ส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยเลือก ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการวิจัย ตามวิธีการและ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างที่ดีจะให้ ข้อมูลของประชากร และทำให้ความเชื่อมั่น ทางสถิติมีค่าสูง และยังลดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการวิจัยด้วย

8 ตัวอย่างสุ่ม (Random Sample)  ในทางสถิติเมื่อพูดถึงตัวอย่าง เรามักจะ หมายถึงตัวอย่างสุ่ม ซึ่งได้แก่ตัวอย่างที่เลือก โดยอาศัยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ จะถูกเลือกมาใช้เป็นตัวอย่างตามที่ได้กำหนด ไว้ล่วงหน้า เช่น ให้แต่ละหน่วยมีความน่าจะ เป็นที่จะถูกเลือกเท่าๆ กัน เป็นต้น

9 หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit)  หน่วยที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งหน่วยของการสุ่มนี้จะประกอบขึ้นจากหน่วย ข้อมูล/สมาชิก หนึ่งหน่วยหรือมากกว่าก็ได้ บางครั้งบางหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง และ หน่วยที่ใช้เก็บข้อมูล (Element) อาจจะเป็น สิ่งเดียวกัน แต่ในบางกรณีหน่วยของการสุ่ม ตัวอย่างอาจจะมีได้หลายระดับ เช่น หน่วย ของการสุ่มตัวอย่างเป็นครัวเรือน แต่หน่วยที่ ใช้เก็บข้อมูลอาจเป็นคนแต่ละคนในครัวเรือน เป็นต้น

10 ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size)  จำนวนตัวอย่างที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งได้มาจาก การสุ่มหน่วยตัวอย่างที่อยู่ในประชากร

11 กรอบการสุ่มตัวอย่าง หรือขอบเขตของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Frame)  ขอบเขตขององค์ประกอบทั้งหมดของประชากร ซึ่ง เป็นส่วนที่ต้องการศึกษาวิจัย การสุ่มตัวอย่างที่มี ขอบเขตแน่นอนจะช่วยให้การวิจัยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและ ทรัพยากร ดังนั้นการกำหนดขอบเขตในการสุ่ม ตัวอย่างจึงต้องประเมินอย่างระมัดระวังว่าสามารถเป็น ตัวแทนประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งหมดได้หรือไม่ กรอบการสุ่มตัวอย่างที่ดีจะต้องไม่มีการนับซ้ำ (Duplication) หรือการตกหล่น (Omission) กรอบของการสุ่มตัวอย่าง อาจมีลักษณะเป็นบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของกรณีศึกษา หรืออาจ เป็นแผนที่แสดงอาณาเขตของหน่วยตัวอย่างทั้งหมดของประชากรที่ศึกษา ซึ่งเรียกว่า กรอบ แผนที่ (Map Frame of Area Frame)

12 ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม ตัวอย่าง (Sampling Error)  ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการสุ่มตัวอย่าง  ความคลาดเคลื่อนในการนำค่าสถิติมา ประมาณค่าพารามิเตอร์

13 ค่าพารามิเตอร์ (Parameter)  ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในประชากร โดยคำนวณ จากค่าประชากร

14 ค่าสถิติ (Statistic)  ค่าที่ใช้อธิบายตัวแปรในตัวอย่างโดยคำนวณ จากตัวอย่างที่เลือกสุ่มขึ้นมา

15 เหตุผลที่มีการสุ่มตัวอย่าง  ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร (Resource Constrains)  ความเสียหายจากการตรวจสอบข้อมูล (Destructive Measurement)  ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)

16 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การกำหนดประชากร (Define the target population) ผู้วิจัยจะต้องกำหนดกลุ่มของประชากร ที่สนใจจะศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกกลุ่ม ตัวอย่างได้ครอบคลุมลักษณะประชากรตามที่ต้องการ และเพื่อกำหนดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ประชากร องค์ประกอบสำคัญ สมาชิกหรือหน่วยข้อมูล (Element) หน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Units) ขอบเขตของการสุ่ม (Extent) ระยะเวลา (Time)

17 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกหน่วยของการสุ่มตัวอย่าง (Select a sampling unit) จะถูกกำหนด จากองค์ประกอบต่างๆ ของการวิจัย และ กำหนดขึ้นจากรูปแบบของการสุ่มตัวอย่าง

18 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การกำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่าง (Identify the sampling design) เป็น การเตรียมรายชื่อที่จะนำมาเลือกตัวอย่างใน ขั้นตอนต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีก ขั้นตอนหนึ่ง ถ้ากรอบตัวอย่างไม่ตรงกับ ประชากรที่ได้เลือกไว้ อาจทำให้ผลที่ได้รับ จากการสุ่มตัวอย่างผิดพลาดได้

19 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Select a sampling design) คือการกำหนดรูปแบบ ในการเลือกตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยต้องกำหนดว่าจะใช้การสุ่มตัวอย่างโดย ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) หรือใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)

20 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกขนาดตัวอย่าง (Select size of sample) ผู้วิจัยต้อง ตัดสินใจว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจากกรอบ การสุ่มมีขนาดเท่าใด

21 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกแผนในการสุ่มตัวอย่าง (Select a sampling plan) แผนการสุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยกำหนดเวลา และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง แผนในการสุ่มตัวอย่างนั้น ถ้า ดำเนินการได้อย่างถูกวิธีแล้ว จะส่งผลให้ งานวิจัยมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

22 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง  การเลือกตัวอย่าง (Select the sample) ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสุ่มตัวอย่าง คือ การเลือกตัวอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้ หน่วยของ การสุ่มตัวอย่างจะถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการวิจัยต่อไป

23

24

25 ข้อพิจารณาในการเลือกวิธีการ สุ่มตัวอย่าง  ต้องมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่แน่นอน  ถ้าผู้วิจัยต้องการระบุค่าความคลาดเคลื่อนของ ประชากร ต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็น เพราะวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ไม่สามารถ ประมาณค่าเหล่านี้ได้  ถ้าวัตถุประสงค์การศึกษากำหนดไว้เพียงเพื่อ สำรวจ และไม่เกี่ยวข้องกับประชากรเฉพาะ ก็ อาจจะนำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความ น่าจะเป็นมาใช้ได้

26


ดาวน์โหลด ppt การเลือกตัวอย่าง อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. ประชากร (Population or Universe)  มวลรวม หรือจำนวนทั้งหมดของสิ่งที่ นักวิจัยต้องการศึกษาตามที่ได้กำหนด หลักเกณฑ์เอาไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google