งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Pharmaceutical Sciences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Pharmaceutical Sciences"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences

2 การเรียนการสอนในคณะ ปริญญาตรี: 2 หลักสูตร (น.ศ. 739 คน)
1.เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี 2.เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (บริบาลทางเภสัชกรรม)

3 ปริญญาโท: 3 + 2 หลักสูตร (น.ศ. 95 คน)
1. สาขาเภสัชกรรมคลินิก 2. สาขาเภสัชศาสตร์ 3. สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 4. สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร (2549) 5. สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (2549) ปริญญาเอก 2 หลักสูตร (น.ศ. 17 คน) 1. สาขาเภสัชศาสตร์ 2. สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

4 หลักสูตร อาจารย์ บัณฑิตที่มีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาน.ศ. การเรียนการสอน

5 หลักสูตร คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ป่วย สังคมและการบริหาร ประเมินบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อเนื่อง ปรับปรุงหลักสูตร

6 อาจารย์ จำนวนอาจารย์ 71 คน (ปฏิบัติงานจริง 53 คน) ปริญญาเอก 41 คน ปริญญาโท 30 คน รองศาสตราจารย์ 13 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

7 การเรียนการสอน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติการ PBL Project

8 การฝึกปฏิบัติงาน มีหน่วยงานรับผิดชอบ จัดการอย่างเป็นระบบ
พัฒนา และประเมินคุณภาพแหล่งฝึก

9 (Comprehensive Examination)
การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) การสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Pharmaceutical Sciences

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google