งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนใน คณะ ปริญญาตรี : 2 หลักสูตร ( น. ศ. 739 คน ) 1. เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี 2. เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ( บริบาลทางเภสัชกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนใน คณะ ปริญญาตรี : 2 หลักสูตร ( น. ศ. 739 คน ) 1. เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี 2. เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ( บริบาลทางเภสัชกรรม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเรียนการสอนใน คณะ ปริญญาตรี : 2 หลักสูตร ( น. ศ. 739 คน ) 1. เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี 2. เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ( บริบาลทางเภสัชกรรม )

3 ปริญญาโท : 3 + 2 หลักสูตร ( น. ศ. 95 คน ) 1. สาขาเภสัชกรรมคลินิก 2. สาขาเภสัชศาสตร์ 3. สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหาร 4. สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร (2549) 5. สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (2549) ปริญญาเอก 2 หลักสูตร ( น. ศ. 17 คน ) 1. สาขาเภสัชศาสตร์ 2. สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

4 กิจกรรมพัฒนาน. ศ. อาจารย์ การเรียนการสอน หลักสูตร บัณฑิตที่มีคุณภาพ

5 หลักสูตร • คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์ ผู้ป่วย สังคมและการบริหาร • ประเมินบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อเนื่อง • ปรับปรุงหลักสูตร

6 อาจารย์ จำนวนอาจารย์ 71 คน ( ปฏิบัติงานจริง 53 คน ) • ปริญญาเอก 41 คน • ปริญญาโท 30 คน • รองศาสตราจารย์ 13 คน • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

7 การเรียนการสอน • ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ • ปฏิบัติการ PBL Project

8 การฝึกปฏิบัติงาน • มีหน่วยงานรับผิดชอบ • จัดการอย่างเป็นระบบ • พัฒนา และประเมินคุณภาพแหล่งฝึก

9 การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) การสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนใน คณะ ปริญญาตรี : 2 หลักสูตร ( น. ศ. 739 คน ) 1. เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี 2. เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ( บริบาลทางเภสัชกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google