งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ ยินดีต้อนรับ ” คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ ยินดีต้อนรับ ” คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ ยินดีต้อนรับ ” คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 VISION & MISSION

3 VALUE

4 INDENTITY UNIQUENESS

5 กลุ่มวิชาเคมีคลินิก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และเวชศาสตร์การบริการโลหิต สายวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดีสายวิชา กลุ่มภารกิจด้านบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ สายวิชากายภาพบำบัด กลุ่มวิชาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ กลุ่มวิชาระบบประสาท กลุ่มวิชาระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต 5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

6 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี = 787 ปริญญาโท =68 ปริญญาเอก = 44 ระดับหลักสูตรรวม ( คน ) ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ 276 เทคนิคการแพทย์ ( โครงการ พิเศษ ) 232 กายภาพบำบัด 196 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 กายภาพบำบัด ( ปกติ / พิเศษ ) 52 บริหารพยาธิคลินิก 22 เทคนิคการแพทย์ 3 ชีวเวชศาสตร์ 6 ปริญญาเอกชีวเวชศาสตร์ 53 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ( ปกติ ) 12 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ( นานาชาติ ) 2 รวมทั้งสิ้น 884

7 Organization Chart ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ สัมพันธ์สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนา นักศึกษา จริยธรรม และ ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารและ สารสนเทศ ฝ่ายวางแผน และประกัน คุณภาพ คณะเทคนิค การแพทย์

8 Graduate Study คุณดำริ กูลประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม รศ. ดร. พัชรี เจียรนัยกูร รองคณบดี รศ. ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คุณพิมพา โสภา นักวิชาการศึกษา คุณนฤมล ดอนบันเทา นักวิชาการศึกษา

9 Study Program 1.Bachelor of Science in Medical Technology 2.Bachelor of Science in Physical Therapy

10 Study Program 1. Doctor of Philosophy in Medical Technology 2. Doctor of Philosophy in Human Movement Sciences 4. Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Sciences 5. Doctor of Philosophy Program in Public Health

11  คุณวุฒิสูงสุดของบุคลากรสายผู้สอน สายวิชา คุณวุฒิสูงสุด เอ ก โทโท ตรี รว ม กายภาพบำบั ด 198-27 เคมีคลินิก 74-11 จุลชีววิทยา คลินิก 93-12 จุลทรรศน์ คลินิก 105-15 ภูมิคุ้มกัน วิทยาคลินิก 65-11 กลุ่มบัณฑิต 2--8 รวม 5325-78

12  ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย ผู้สอน สายวิชา ตำแหน่งวิชาการ ศ.ศ. รศ. ผศ. อ.อ. รว ม กายภาพบำบั ด -8127 2727 เคมีคลินิก -6411 จุลชีววิทยา คลินิก -642 1212 จุลทรรศน์ คลินิก -861 1515 ภูมิคุ้มกัน วิทยาคลินิก -6321 กลุ่ม บัณฑิตศึกษา ---22 รวม -3331 1212 7878

13 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท จำนวนบทความ ปีการศึกษา 2 2

14 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก จำนวนบทความ ปีการศึกษา 9 เรื่อง,  IF = 18.411 6 เรื่อง,  IF = 17.317

15 International students จำนวน ปีการศึกษา

16 Exchange students (Outbound) จำนวน ปีการศึกษา

17 Exchange students (Inbound) จำนวน ปีการศึกษา

18 QS University Ranking in Life science & Biomedicine Ranking ปีการศึกษา

19 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ ยินดีต้อนรับ ” คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google