งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 4 สาขา ครอบคลุม 12 ห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่ง ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิก ส์ ระบบควบคุม

3 หลักสูตรปริญญาโท โครงสร้างหลักสูตร (0027) จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต รายวิชา 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต รายวิชา 18 หน่วยกิต เรียนจบรายวิชาได้ภายใน 1 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ วศ. บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ทาง ก. พ. รับรองว่าเทียบเท่า

4 ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา “ โครงการศิษย์ก้นกุฏิ ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา ” ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการใน ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการใน ต่างประเทศ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ทุนฝึกงานระยะสั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น (TOSHIBA) สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีมีแหล่งทุน สนับสนุนดังต่อไปนี้

5 หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 สาขา ครอบคลุม 12 ห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิก ส์ ระบบควบคุม

6 หลักสูตรปริญญาเอก รหัสหลักสูตร 0455 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แบบที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อย่าง เดียว แบบที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ วิทยานิพนธ์ (1) รหัสหลักสูตร 0834 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 60 หน่วยกิต รายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต (2) รหัสหลักสูตร 0454 จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 72 หน่วยกิต รายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

7 หลักสูตรปริญญาเอก รหัสหลักสูตร 0455 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า และคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.50 ตามระบบ 4 แต้ม คุณสมบัติผู้สมัคร แบบที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แบบที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและ วิทยานิพนธ์ (1) รหัสหลักสูตร 0834 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (2) รหัสหลักสูตร 0454 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.25 ตามระบบ 4 แต้ม

8 ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา “ โครงการศิษย์ก้นกุฏิ ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา ” ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการใน ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการใน ต่างประเทศ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ทุนฝึกงานระยะสั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น (TOSHIBA) สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีมีแหล่งทุน สนับสนุนดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google