งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ตึก 3 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ตึก 3 ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ตึก 3 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7318, 0-2218-7266 โทรสาร. 0-2218-7308 E-mail: irexecpro@chula.ac.th Website: http://www.polsci.ac.th

2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้ แผน ก.  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดย มีการทำวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. สำเร็จปริญญาตรีความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศหรือสาขาใด สาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์หรือ มนุษยศาสตร์ ซึ่งเคยเรียนวิชา ต่อไปนี้อย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก ประวัติศาสตร์สากล การเมืองระหว่าง ประเทศ องค์การระหว่าง ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ความรู้ เกี่ยวกับเอเชีย 2. มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.70 3. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ขั้นต่ำ 450 คะแนน แผน ข.  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา รายวิชาโดยไม่ต้องทำ วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีหน่วยกิตรายวิชาที่ นิสิตทำการศึกษา ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต คุณสมบัติของผู้สมัคร : 1. สำเร็จปริญญาตรีจาก สถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ.) รับรอง 2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ขั้นต่ำ 430 คะแนน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างหลักสูตร ( แผน ก.) ภาคในเวลา ราชการ ( แผน ข.) ภาคนอกเวลา ราชการ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตร 36 จำนวนหน่วยกิตรายวิชา เรียน 2430 - รายวิชาบังคับ 12 - รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง -9 - รายวิชาเลือก 129 จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12- จำนวนหน่วยกิตวิชาศึกษา ค้นคว้าอิสระ ( สารนิพนธ์ ) -6

4 กิจกรรมเสริม หลักสูตร ภาคในเวลา ราชการ  ปฐมนิเทศ  โครงการเตรียม ความพร้อม  การศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด ภาคนอกเวลา ราชการ  ปฐมนิเทศ  มัชฌิมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  โครงการเตรียมความ พร้อม  โครงการกีฬา  การศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด  การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ คณาจารย์ประจำ ภาควิชาฯ และ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ตึก 3 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google