งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา (Master of Science in Pharmacy, Program in Pharmacology) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา (Master of Science in Pharmacy, Program in Pharmacology) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา (Master of Science in Pharmacy, Program in Pharmacology) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ( ภ. ม.) (Master of Science in Pharmacy, M.Sc. in Pharm.) (Master of Science in Pharmacy, M.Sc. in Pharm.)หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02-2188323-5 โทรสาร : 02- 2188324 โทรศัพท์ : 02-2188323-5 โทรสาร : 02- 2188324 จำนวนนิสิตรับเข้า : 10 - 15 คน / ปี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา ขอบข่ายของงานวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น Neuropharmacology of addiction, neuroprotective and antidepressant activity of natural products, preclinical and clinical evaluation of antiepileptic drugs, CNS effect of natural products, analgesic and/or anesthetic activity of natural products, etc. Neuropharmacology of addiction, neuroprotective and antidepressant activity of natural products, preclinical and clinical evaluation of antiepileptic drugs, CNS effect of natural products, analgesic and/or anesthetic activity of natural products, etc. 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม และ พิษวิทยา เช่น Genetic polymorphism, hepatoprotective and hepatotoxicity studies of natural products, effects of xenobiotics on hepatic drug metabolizing enzymes and mitochondrial functions, antioxidant activity of natural products, etc. Genetic polymorphism, hepatoprotective and hepatotoxicity studies of natural products, effects of xenobiotics on hepatic drug metabolizing enzymes and mitochondrial functions, antioxidant activity of natural products, etc.

4 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและ หัวใจ เช่น Effects of herbal medicine or xenobiotics on cardiovascular functions and/or smooth muscle contractility,etc. Effects of herbal medicine or xenobiotics on cardiovascular functions and/or smooth muscle contractility,etc. 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาต้านจุลชีพ เช่น Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies of antibiotics, antiviral activity of natural products and xenobiotics, etc. Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies of antibiotics, antiviral activity of natural products and xenobiotics, etc.


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช วิทยา สาขาวิชาเภสัช วิทยา (Master of Science in Pharmacy, Program in Pharmacology) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google