งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ รวมไปถึงการสร้างสรรค์และนำเสนอบทวิจัยด้านโลจิสติกส์ที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ

3 การเรียนการสอนและการรับสมัคร
ทำการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผน ก สำหรับวิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับโครงงานพิเศษ (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์) รับสมัครช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี Download ใบสมัครที่ สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ( น.) และที่หลักสูตร สหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ในวันเสาร์ ( น.) และในวันจันทร์ – ศุกร์ ( น.)

4 สถานที่ติดต่อและขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร logistics.grad.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google