งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ ที่มี ความสามารถเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ รวมไปถึง การสร้างสรรค์และนำเสนอบทวิจัย ด้านโลจิสติกส์ที่ลึกซึ้งและ สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3 ทำการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผน ก สำหรับ วิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับ โครงงานพิเศษ ( ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) รับสมัครช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี – Download ใบสมัครที่ – สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร ในวันจันทร์ – ศุกร์ ( น.) และที่หลักสูตร สหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ในวันเสาร์ ( น.) และในวันจันทร์ – ศุกร์ ( น.) การเรียนการสอนและการรับสมัคร

4 หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร logistics.grad.chula.ac.th สถานที่ติดต่อและขอรับทราบข้อมูล เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google