งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ ที่มี ความสามารถเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ รวมไปถึง การสร้างสรรค์และนำเสนอบทวิจัย ด้านโลจิสติกส์ที่ลึกซึ้งและ สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3 ทำการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผน ก สำหรับ วิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับ โครงงานพิเศษ ( ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) รับสมัครช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี – Download ใบสมัครที่ http://www.logistics.grad.chula.ac.th – สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร. 02218-3502-5 ในวันจันทร์ – ศุกร์ (8.30- 16.30 น.) และที่หลักสูตร สหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ในวันเสาร์ (8.30-16.30 น.) และในวันจันทร์ – ศุกร์ (16.30-19.00 น.) การเรียนการสอนและการรับสมัคร

4 หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้อง 201 อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-7423-4 โทรสาร. 02-251-2354 http://www. logistics.grad.chula.ac.th สถานที่ติดต่อและขอรับทราบข้อมูล เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google