งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของการจัดการ สุขภาพชุมชนในประเทศไทย ภาคีต่างๆในเครือข่าย สุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน ต้องมี เอกภาพ ภาคีต่างๆในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของการจัดการ สุขภาพชุมชนในประเทศไทย ภาคีต่างๆในเครือข่าย สุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน ต้องมี เอกภาพ ภาคีต่างๆในเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิวัฒนาการของการจัดการ สุขภาพชุมชนในประเทศไทย

3 ภาคีต่างๆในเครือข่าย สุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน ต้องมี เอกภาพ ภาคีต่างๆในเครือข่าย สุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน ต้องมี เอกภาพ รัฐดูแล สุขภาพ ตามความ จำเป็น (Essential Care) รัฐดูแล สุขภาพ ตามความ จำเป็น (Essential Care) ชุมชนบริหาร จัดการ สุขภาพด้วย ตนเอง (Self-admin) ชุมชนบริหาร จัดการ สุขภาพด้วย ตนเอง (Self-admin) เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ร่วมคิด / ร่วมทำ / ร่วมเรียนรู้ / ร่วม สร้างนวัตกรรม

4 องค์ประกอบพื้นฐานและ การพัฒนาที่ต้องบูรณาการ

5 การบูรณาการ เป็น นวัตกรรมรูปแบบการจัดการสาธารณสุข ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจาก การสร้าง อสม.

6 เงื่อนไข การบูรณาการสามารถทำได้โดยผู้ปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ผู้ผ่านการอบรมหรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค จังหวัดต้องมีค่ากลางที่คาดหวังให้พื้นที่ ใช้เป็นปัจจัยนำเข้า ต้องปรับระบบสนับสนุนให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

7 รูปแบบการบูรณาการประเด็นต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของกลุ่มวัย โปรดทราบ! ต้องปรับภาพนี้ให้เหมาะกับ กลุ่มวัยที่กำหนดก่อน นำไปใช้

8 กระบวนการสร้างโครงการแบบบูรณาการ จัดลำดับ ความสำคัญของ กิจกรรม SRM บูรณาการงานใน กิจกรรม 2-5 เข้าสู่กิจกรรม สำคัญ วิเคราะห์กิจกรรม สำคัญ ของประเด็นทั้ง 4 วิเคราะห์ กิจกรรมสำคัญ ของประเด็นทั้ง 3

9 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ บูรณาการการจัดการสภาวะแวดล้อมทุกโครงการและเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการกลุ่มวัยต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10

11 พื้นที่ใช้เงินที่ประหยัดได้เปิดโครงการที่ 3 “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสังคม” เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงการบริหาร จัดการตนเองของประชาชน และ สร้างความเชื่อมโยงกับระบบ การพัฒนาเศรษฐกิจของตำบล

12 การเปลี่ยนผ่านระบบจัดการสุขภาพ จากภาครัฐสู่ภาคประชาชน Command & Control Innovate & Create ภาครัฐ ภาค ประชาชน

13 การบูรณาการทำให้เหลือโครงการ ในระดับพื้นที่เพียง 3 โครงการ คือ 1.โครงการจัดการสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมาย 2.โครงการจัดการสภาวะแวดล้อมของ กลุ่มเป้าหมาย 3.โครงการส่งเสริมนวัตกรรม

14 ผลการบูรณาการ จะประหยัดได้ทั้ง กำลังคน เวลา และงบประมาณ จึงเหมาะสำหรับ การบริหารจัดการสุขภาพโดยภาคประชาชน

15 ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน สรุป การเปลี่ยนผ่านการจัดการ สุขภาพสู่ภาคประชาชน เพิ่ม ทักษะ การ บริหาร จัดการ แบบ บูรณา การ โ ค ร ง กา รโ ค ร ง กา ร

16 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร รับผิดชอบโครงการจัดการสภาวะ แวดล้อม โดยใช้ค่ากลางชุดเดียวกับ โครงการจัดการสุขภาพของ กลุ่มเป้าหมาย จะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทั้ง สองโครงการได้มาก (Synergistic Effect) 2. ในการบูรณาการระหว่างองค์กรต่าง สังกัดดังกล่าว ควรปรับระบบสาระ สนเทศของทั้งสองฝ่ายให้สอดรับ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และควร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการ ร่วมกัน 3. ควรมีการเพิ่มทักษะในการบริหาร จัดการโครงการแบบบูรณาการ ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. เมื่อจัดการบูรณาการแล้ว ควรก้าวสู่ การสร้างและจัดการนวัตกรรมสังคม โดยเร็ว คำแนะนำ

17 ติดตามความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของการจัดการ สุขภาพชุมชนในประเทศไทย ภาคีต่างๆในเครือข่าย สุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน ต้องมี เอกภาพ ภาคีต่างๆในเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google