งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำวิจัยนโยบายอย่างไรให้ได้ ประโยชน์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ทีดีอาร์ไอ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำวิจัยนโยบายอย่างไรให้ได้ ประโยชน์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ทีดีอาร์ไอ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำวิจัยนโยบายอย่างไรให้ได้ ประโยชน์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ทีดีอาร์ไอ )

2 2 ประเด็นที่ควรรู้และข้อคิด ความหมายของนโยบาย สาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์การเมืองของการ กำหนดนโยบาย กรณีศึกษาการกำหนดนโยบาย สาธารณะในประเทศไทย การวิจัยนโยบายสาธารณะ

3 3 ความหมายของนโยบาย สาธารณะ นโยบายสาธารณะ = การ ดำเนินการของหน่วยงานรัฐ โดย ผ่านกฎหมาย การสนับสนุนทาง การเงิน หรือมาตรการอื่นๆ นโยบายสาธารณะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ ไม่ เหมือนกันหรือไม่เท่าเทียมกัน

4 4 กระบวนการนโยบาย สาธารณะ 1. ระบุ ปัญหา 2. วางนโยบาย 3. ออกกฎหมาย / มาตรการ 4. นำนโยบายไป ปฏิบัติ 5. ประเมิน นโยบาย

5 5 ธุรกิจ ผู้บริโ ภค ผู้เสีย ภาษี NGO พลเมื อง นักวิช าการ ราชก าร การเ มือง ผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย แรงงา น

6 6 นโยบายของไทยถูก กำหนดที่ไหน ?

7 7 ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย สาธารณะ : มติ ครม. หน่วย ราชการ กระทรวง คณะรัฐมนต รี กฤษฎีกา * ความเห็นหน่วย ราชการอื่น * กรณีที่เป็นพระราชกฤษฎีกาและ กฎกระทรวง

8 8 ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย สาธารณะ : กฎหมาย หน่วย ราชการ กระทรวง คณะรัฐมนต รี กฤษฎีกา สภา ผู้แทนราษฎ ร กรรมาธิการ วุฒิสภา กรรมาธิการ ( กรรมาธิกา รร่วม ) ความเห็น ของหน่วย ราชการอื่น

9 9 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการ กำหนดนโยบาย นักการเมืองกำหนดนโยบายโดย หวังคะแนนเสียง และ ผลประโยชน์ ทางการเงิน ความเข้มข้นของผลประโยชน์และ ความพร้อมในการจัดตั้งของกลุ่ม ผลประโยชน์มีความสำคัญมากกว่า จำนวนสมาชิก กลุ่มผลประโยชน์สามารถมีอิทธิพล ต่อการกำหนดนโยบายโดย การล็อบ บี้ การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง และการฟ้องร้อง

10 10 กระบวนการนโยบาย สาธารณะที่ดี มีองค์ความรู้สนับสนุนอย่าง เพียงพอ โปร่งใส และเปิดให้ประชาชนมี ส่วนร่วมอย่าง กว้างขวาง มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้านลบอย่างเป็นธรรม มีกระบวนการประเมินนโยบาย

11 11 เป้าหมายการวิจัยนโยบาย สาธารณะ  การเปลี่ยนความเข้าใจของสังคม  การป้องกันนโยบายสาธารณะที่ไม่ดี  การสร้างสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี

12 12 กรณีศึกษา : การวิจัยที่เปลี่ยน ความเข้าใจสังคม  ผลกระทบการจ้างงานจากการใช้เครื่อง ทอผ้าสมัยใหม่  ผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้าเกษตร ตามกรอบ FTA ไทย - จีน  การประเมินผลกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา  นิติเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา : ทำไมคดีล้นศาล และนักโทษล้นคุก * การวิจัยต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างแน่นหนา ไม่ถูกโต้แย้งได้โดยง่าย

13 13 กรณีศึกษา : การวิจัยที่ป้องกัน นโยบายไม่ดี  การแปรสัญญาสัมปทาน และการ ออก พ. ร. ก. ภาษีสรรพสามิต โทรคมนาคม  การออกใบอนุญาตโทรศัพท์ 3G * การวิจัยต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง แน่นหนา ไม่ถูกโต้แย้งได้โดยง่าย และ สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล โดยทำให้ เป็นประเด็นสาธารณะ

14 14 กรณีศึกษา : การวิจัยเพื่อเสนอ นโยบายที่ดี  ทำไมค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยจึงแพง  การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะใน ประเทศไทย  การออก พ. ร. บ. การประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ. ศ. 2551  การออก พ. ร. บ. องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่ พ. ศ.... * การวิจัยต้องมีข้อเสนอนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และสื่อสารกับสาธารณะอย่างมี ประสิทธิผล จนโน้มน้าวผู้กำหนดนโยบาย ได้

15 15 กรณีศึกษา : ความล้มเหลว  การร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใส ทางการคลัง พ. ศ....  การร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ....  การร่างกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ. ศ....  การจัดทำแผนแม่บท / แผนกลยุทธ์ XXX

16 16 คำถามที่ควรพิจารณา  เป้าหมายของการวิจัยนโยบายคือ อะไร ?  จะนำเสนองานวิจัยสู่กระบวนการ นโยบายอย่างไร ? ใครเป็นเจ้าภาพ ? ใครเป็นผู้ปฏิบัติ ?  ใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก นโยบาย ? ใครเป็นแนวร่วม ? ใครจะ ขัดขวาง ?  จะสื่อสารกับสังคมอย่างไรให้มี ประสิทธิผล ?

17 17 เอกสารอ้างอิง (1) รายงานการวิจัยเชิงนโยบายต่างๆ 20 ปี ทีดีอาร์ไอ อัตชีวประวัติและงานของ เสนาะ อูนากูล การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วย วิธีการเศรษฐมิติ บทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ สาธารณูปโภค การแข่งขันทางการค้า และ ตลาดหลักทรัพย์ “ จุดคานงัด ” ประเทศไทยเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ซับซ้อน เอกสาร ทั้งหมดมี อยู่ที่ www.tdri.or.th

18 18 เอกสารอ้างอิง (2) The Oxford Handbook of Public Policy กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจใน ประเทศไทย โดยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt ทำวิจัยนโยบายอย่างไรให้ได้ ประโยชน์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ทีดีอาร์ไอ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google