งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา

3 สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการผลิต พัฒนา และใช้ สื่อการเรียนรู้  แนวดำเนินการตามนโยบาย ฯ  หลักการและแนวคิดของสื่อ ตามหลักสูตร  บทบาทของสื่อการเรียนรู้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา

4 บทบาท ของสื่อ ม.7 ม.7 ม. 22 ม. 23 ม. 24 ม.6ม.6

5 หน่วยงาน เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บทบาทรัฐ ม. 64, 65, 66, 67, 69 บทบาทรัฐ ม. 64, 65, 66, 67, 69 หลักสูตรสถานศึกษา ม. 27 กระจายอำนาจ ม. 9, ม. 39

6 หลักการและแนวคิดของ สื่อฯ ตามหลักสูตร  เน้นสื่อเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ครู / นักเรียนสามารถ จัดทำ / พัฒนาขึ้นเอง  รูปแบบของสื่อมีความหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียน

7 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ การเรียนรู้ สื่อการ เรียนรู้ เครือข่า ย การ เรียนรู้ รูปแบบ หลากหล าย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ธรรมชาติ บุคคล กระบวนการ / กิจกรรม ฯลฯ บ้าน โรงเรีย น ชุมชน สังคม โลก

8 ประเภทของสื่อ การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ * หนังสือ เรียน / ค้นคว้า * คู่มือ * พจนานุกรม * สารานุกรม * ภาพพลิก * แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ สื่อ เทคโนโลยี * วีดิทัศน์ * แถบ บันทึกเสียง * สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน * ซีดีรอม * อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สื่ออื่น ๆ * สื่อบุคคล * สื่อธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม * สื่อกิจกรรม / กระบวนการ * สื่อวัสดุ / เครื่องมือ อุปกรณ์

9 นโยบายการผลิต พัฒนา และใช้ สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อทุก ประเภท ทุกสาระการเรียนรู้ และทุกช่วงชั้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษามีและใช้สื่อฯ ในกระบวนการเรียนการสอน

10 แนวดำเนินการตาม นโยบายสื่อฯ 2. ด้านการประเมินคุณภาพสื่อฯ * ประเมินอะไร * ประเมินอย่างไร * หน่วยงานใดที่รับประเมิน 3. ด้านการเลือกและใช้สื่อฯ ๏ มีแนวปฏิบัติในการเลือกและใช้สื่อ อย่างไร 1. ด้านการผลิต / พัฒนาสื่อฯ - ใครเป็นผู้ผลิต - ผลิตอะไรได้บ้าง - ผลิตอย่างไร

11 ใครเป็น ผู้ผลิต หน่วยงานกลาง / หน่วยงานภาครัฐ เขตพื้นที่ / เขต การศึกษา เอกชน ( บริษัท / สำนักพิมพ์ และบุคคลทั่วไป ) สถานศึกษา

12 สื่อฯทุก ประเภท ทุกสาระการ เรียนรู้ ทุกช่วงชั้น 1. ผลิตเป็น ช่วงชั้น 2. ผลิตตาม เกณฑ์ คุณ ภาพ ที่ หน่วยงาน กลาง กำหนด ผลิต อะไรบ้า ง ผลิต อย่างไร

13 การประเมินคุณภาพทางวิชาการ และราคาจำหน่าย หนังสือเรียน คู่มือครู และ ชุดการเรียนการ สอน ประเมิ น อะไรบ้ าง ประเ มิน อย่าง ไร ประเมินก่อนจัด จำหน่าย ( ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ) ประเมินหลังจัด จำหน่าย ( สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และการงานฯ )

14 หน่วยงานใดที่รับประเมินคุณภาพสื่อฯ แยกหน่วยงานประเมิน สื่อฯ 2 ระดับ สื่อที่ครูผู้สอนผลิตใช้ในสถานศึกษาของ ตนเอง ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ สถานศึกษาก่อนใช้ หน่วยงานกลาง ประเมิน สื่อที่ใช้ระดับชาติ ( เผยแพร่ทั่วประเทศ ) เขตพื้นที่ ประเมินสื่อที่ใช้ ในระดับเขตพื้นที่

15 การเลือกและใช้สื่อฯ มีแนวปฏิบัติอย่างไร การ ใช้ สื่อฯ กลุ่มทักษะ ( ไทย คณิต อังกฤษ ) ใช้ประจำตัวผู้เรียนได้ สื่อฯ กลุ่มอื่น ๆ ไม่ใช้ประจำตัว ผู้เรียน ให้จัดไว้ ประจำห้องเรียน / ห้องสมุด / ศูนย์ สื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู ชุดการ เรียนการสอน เลือกจากบัญชีรายชื่อสื่อฯ ที่ ผ่านการประเมิน สื่ออื่น ๆ และสื่อที่ยังไม่ผ่าน การประเมิน เลือกโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษา การ เลือก

16 สื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก สถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการ เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุก ประเภท เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทำและ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือนำ สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบ สารสนเทศ มาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้ วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้ หนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระ ครอบคลุมตลอดช่วงชั้น ( ต่อ )

17 สื่อสิ่งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง ทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จาก ศูนย์สื่อ หรือห้องสมุดของ สถานศึกษา สื่อการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไป อย่างมีคุณค่า น่าสนใจชวนคิด ชวน ติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่าง กว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง ตลอดเวลา สวัสดี ( ต่อ )

18


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ คณะศิลปกรรม ศาสตร์ สถาบันราชภัฏ สวนสุนันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google