งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิในการศึกษาของคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิในการศึกษาของคนพิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิในการศึกษาของคนพิการ
Disabilities Thailand Association สิทธิในการศึกษาของคนพิการ โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดทำโดย นางสาวภคไพลิน พุทธา หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรส่วนกลาง

2 ม.๔๓ ม.๓๐ วรรคสาม และ ม.๕๕ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
CRPD คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญ ม.๔๓ ม.๓๐ วรรคสาม และ ม.๕๕ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ๒๕๕๑

3 ให้สัตยาบัน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
CRPD ให้สัตยาบัน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

4 การเลือกปฏิบัติต่อ คนพิการจะกระทำมิได้
การเลือกปฏิบัติต่อ คนพิการจะกระทำมิได้ ต้องเคารพ คุ้มครอง สิทธิที่พึงมีแก่คนพิการ เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

5 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : Focal Point กลไกประสานงานภาครัฐ
คนพิการ พม. ศธ. คกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
Disabilities Thailand Association พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ป.ตรี ใบแรก บริการทางการศึกษา รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน

7 สถานศึกษาของรัฐและเอกชน เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
รับรองมาตรฐาน เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

8 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

9 รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ เด็กไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ของสถานศึกษา รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ เด็กไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ รับคนพิการ เข้าศึกษา

10 อาชีวศึกษา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ

11 Disabilities Thailand Association
สถานศึกษา หน้าที่ จัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ รับคนพิการ เข้าศึกษา สิทธิ อุดหนุนทางการศึกษาตามเงื่อนไข

12 อุดมศึกษา – ป.ตรีใบแรก -ฟรี
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

13 Disabilities Thailand Association
สถาบันทุกสังกัด หน้าที่ รับคนพิการเข้าศึกษา ในจำนวนที่เหมาะสม และ คำนึงถึงประเภท ของความพิการด้วย สิทธิ ได้รับการอุดหนุน ตามเงื่อนไข

14 คนพิการ ต้องได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

15 Disabilities Thailand Association
สถานศึกษา เรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ระบบการศึกษา ในระบบ นอกระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือ หลักสูตรระยะสั้น แผนการจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP

16 การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

17 มาตรฐาน คุณภาพ การศึกษา

18 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ให้การศึกษาสำหรับคนพิการ

19 สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

20 ยืม จัดซื้อ ความช่วยเหลืออื่นใด บัญชี ก บัญชี ค เฉพาะบุคคล เฉพาะราย
ความจำเป็นตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล บัญชี ก-ค – ตาม IEP

21 ไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีโทษตามกฎหมาย
ไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีโทษตามกฎหมาย

22 ตอบข้อสงสัยและรับฟังความเห็น


ดาวน์โหลด ppt สิทธิในการศึกษาของคนพิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google