งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน CRPD • ม. ๔๓ ม. ๓๐ วรรค สาม และ ม. ๕๕ รัฐธรรมนูญ • การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ • การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน CRPD • ม. ๔๓ ม. ๓๐ วรรค สาม และ ม. ๕๕ รัฐธรรมนูญ • การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ • การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน CRPD • ม. ๔๓ ม. ๓๐ วรรค สาม และ ม. ๕๕ รัฐธรรมนูญ • การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ • การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ

3 ให้สัตยาบัน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

4 การเลือกปฏิบัติ ต่อ คนพิการจะ กระทำมิได้ ต้องเคารพ คุ้มครอง สิทธิที่พึงมีแก่คน พิการ เท่าเทียมกับบุคคล ทั่วไป ต้องเคารพ คุ้มครอง สิทธิที่พึงมีแก่คน พิการ เท่าเทียมกับบุคคล ทั่วไป

5 พม. ศธ. คกก. ส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ คกก. ส่งเสริม การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ คน พิกา ร

6 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ป. ตรี ใบแรก บริการทาง การศึกษา รับการศึกษาที่มี มาตรฐาน

7 สถานศึก ษาของ รัฐและ เอกชน รับรอ ง มาตร ฐาน เงินอุดหนุน และความ ช่วยเหลือ เป็นพิเศษ

8

9 หน้าที่ของ สถานศึกษา จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำหรับคน พิการ รับคนพิการเข้าศึกษา รัฐสนับสนุน เป็นพิเศษ เด็กไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

10

11 สถานศึ กษา หน้าที่ จัดการ อาชีวศึกษา สำหรับคน พิการ รับคนพิการ เข้าศึกษา สิทธิ อุดหนุนทาง การศึกษา ตามเงื่อนไข

12

13 สถาบัน ทุกสังกัด หน้า ที่ รับคนพิการเข้าศึกษา ในจำนวนที่เหมาะสม และ คำนึงถึงประเภท ของความพิการ ด้วย สิทธิ ได้รับการอุดหนุน ตามเงื่อนไข

14

15 • ปฐมวัย ประถม มัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือ หลักสูตรระยะสั้น • แผนการจัดการ ศึกษาเฉพาะ บุคคล หรือ IEP • ในระบบ นอกระบบ ศึกษาตาม อัธยาศัย • เรียนร่วม ศูนย์ การศึกษา พิเศษ ศูนย์ การเรียน เฉพาะความ พิการ สถาน ศึกษา ระบบ การศึกษา ระดับ การศึกษา แผนการ จัดการ ศึกษา

16

17 มาตรฐาน คุณภาพ การศึ กษา

18 กองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ การศึกษาสำหรับคนพิการ

19

20 ยืม • บัญชี ก • บัญชี ค จัดซื้ อ • เฉพาะ บุคคล • เฉพาะ ราย ความ ช่วยเหลืออื่น ใด • บัญชี ค • ความจำเป็น ตาม แผนการจัด การศึกษา เฉพาะ บุคคล • บัญชี ก - ค – ตาม IEP

21

22


ดาวน์โหลด ppt • คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน CRPD • ม. ๔๓ ม. ๓๐ วรรค สาม และ ม. ๕๕ รัฐธรรมนูญ • การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ • การจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google