งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O. 1. ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ 2. เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว 3. ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น 5. เข้าถึงสารเสพติดง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O. 1. ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ 2. เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว 3. ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น 5. เข้าถึงสารเสพติดง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O

2

3

4 1. ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ 2. เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว 3. ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น 5. เข้าถึงสารเสพติดง่าย 6. ขาดหลักธรรมทางศาสนา 7. ขาดค่านิยมความเป็นไทย 8. ความสัมพันธ์ในครอบครัว เปราะบาง 9. ติดเพื่อน ติดสื่อ 10. ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่า จิตใจ 11. ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค 12. มั่วสุมในหอพัก บ้านเช่า 13. บริโภคอาหารกรุปกรอบ เป็นโรค อ้วน 14. เครียด ซึมเศร้า มองโลกแง่ร้าย 15. ไม่สนใจปัญหาสังคม ร่วมสร้าง แต่ไม่ร่วมแก้

5 1. เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า 2. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง 3. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถ อุปการะเลี้ยงดูได้ 4. เด็กที่ผู้ปกครองมีอาชีพไม่ เหมาะสม 5. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิ ชอบ 6. เด็กพิการ 7. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก 8. เด็กที่อยู่ในสภาพต้องได้รับการ สงเคราะห์ตามกฎกระทรวง มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับ การสงเคราะห์

6 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 3. เด็กพึ่งได้รับการคุ้มครอง มาตรา 40 เด็กที่พึงได้รับ การคุ้มครอง 1. ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพ การเป็นนักเรียน 2. ประกอบอาชีพในทางผิด กฎหมาย 3. คบหาสมาคมกับบุคคลกลุ่ม เสี่ยง 4. อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสม เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำ ผิด

7 1. จากสภาพครอบครัว - ถูกปล่อยปละละเลย - ขาดความอบอุ่น 2. จากโรงเรียน - ขาดการดูแลนักเรียน - ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของ เด็กแต่ละบุคคล - ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน 3. จากชุมชน / สังคม - ขาดระเบียบชุมชน - ต่างคนต่างอยู่ในสังคม - ละเลยปัญหาเยาวชน 4. จากเพื่อน - ตามเพื่อน แคร์เพื่อน - ถูกรังแก กดขี่ ข่มเหง กดดัน 5. จากตัวเด็กเอง - ขาดทักษะการคิด - ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

8 1. ไม่หนีเรียน 2. ไม่เล่นการพนัน 3. ไม่พกพาอาวุธ 4. ไม่เสพสิ่งมึนเมา 5. ไม่ลักทรัพย์ 6. ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 7. ไม่ชู้สาว 8. ไม่ค้าประเวณี กำหนดความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 2548

9 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทำทัณฑ์บน 3. ตัดคะแนนความประพฤติ 4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ว่าด้วย การลงโทษนักเรียน 2548

10

11

12

13

14

15

16 L/O/G/O


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O. 1. ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์ 2. เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว 3. ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา 4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น 5. เข้าถึงสารเสพติดง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google