งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ด้วยรักและเคารพยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ด้วยรักและเคารพยิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ด้วยรักและเคารพยิ่ง

3 นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน นายแพทย์มนู วาทิสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก คุณสุจินต์ คุณรักษา หัวหน้าหน่วยประสานศูนย์ ฯ และกิจกรรมพิเศษ อัจฉรีย์ แขวงโสภา หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ คุณทัศนาภรณ์ ขำปัญญา หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ คุณกันยารัตน์ กาสลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

5 อัตรากำลัง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้าราชการลูกจ้างประจำ จำนวน74 คน140 คน พนักงานราชการ 8 คน วุฒิการศึกษา (ร้อยละ) ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 12.7 45.0 42.3 83.2 16.8 - ระดับ (ร้อยละ) ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน 7.0 38.0 17.0

6 วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรหลัก ในการส่งเสริมสุขภาพ ของประเทศ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

7 พันธกิจ - ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวตกรรม - พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น - ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

8 Enable Mediate Advocate พัฒนา ทักษะ ส่วนบุคคล เพิ่มความสามารถของชุมชน กฎบัตรออตตาวาว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ

9 การสร้าง ศักยภาพ กฎหมาย กฎ ระเบียบ การลงทุน พันธมิตร นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการ การสร้าง กระแส กฎบัตรกรุงเทพ : กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ พัฒนานโยบาย ภาวะผู้นำ การปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ รู้เท่าทันสุขภาพ ทำให้การส่งเสริมสุขภาพ วาระการพัฒนาโลก ความรับผิดชอบของรัฐ เป้าหมาย ชุมชน ประชาสังคม ข้อกำหนดที่ดีของบรรษัท พันธสัญญาสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า Bangkok Charter For Health Promotion

10 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพ

11 SMH เป้าหมายแผนฯ 9 < 18 : 100,000 เกิดมีชีพ RAMOS 1995-96 RAMOS 1997-98 ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : Safe Motherhood Project อัตราส่วนการตายมารดา ปี 2533 - 2552 Case review (CE)

12 อัตราทารกตาย พ. ศ. 2542 - 2551 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ (การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร) พ.ศ. 2539, 2549 : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สารประชากร) พ.ศ. 2542 - 2551 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน พ.ศ.พ.ศ. เป้าหมาย <15 : 1,000 เกิดมีชีพ

13 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พ.ศ. 2542 - 2552 พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ เป้าหมาย ไม่เกิน 7 % ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

14 พ.ศ.พ.ศ. อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน พ.ศ. 2542 - 2552 ต่อพันการเกิดมีชีพ เป้าหมาย< 30 : 1,000 การเกิดมีชีพ ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

15 ร้อยละหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เป้าหมาย 50 % พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ

16 แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน รายประเทศ ร้อยละ

17 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย % * ประเมินโดย Denver II พ.ศ.

18 ค่ามัธยฐานการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ จำแนกรายปี 2533 – 2552 % แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

19 ดื่มสุรา 15 %ดื่มสุราเมา 20% เพศสัมพันธ์ 6 %ใช้ถุงยางอนามัย 60 % 1/3 ถูกทำร้ายร่างกาย½ ถูกทำร้ายร่างกายรุนแรง มีกิจกรรมทางกาย 15 %อยู่เฉย ๆ 40 % สูบบุหรี่ 10 %อยากฆ่าตัวตาย 8 % พ่อแม่ไม่รู้ว่าทำอะไร 25 % การสำรวจสุขภาพนักเรียนไทย

20 พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน ร้อยละ

21 สตรีที่มีบุตรคนแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2542 - 2550 พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, เมษายน 2550

22 การเจ็บป่วยและตายด้วยมะเร็งเต้านม พ. ศ. 2544 - 2550 Per 100,000 Population พ.ศ.พ.ศ.

23 อัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในสตรีกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต่อประชากร 100,000 คน

24 สัดส่วนของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรทั้งหมด (%) การคาดประมาณประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2543 - 2553 %

25 ภาระโรคสิบอันดับแรกที่วัดโดย DALYs ที่ทำให้ผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไปในประเทศไทย เสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีชีวิตอยู่อย่างบกพร่องทางสุขภาพ พ.ศ. 2542 อันดับเพศชาย ปีที่สูญเสีย (ราย) %เพศหญิง ปีที่สูญเสีย (ราย) % 1.อัมพาต79,26014สมองเสื่อม152,44418 2ปอดอุดกั้นเรื้อรัง64,27211อัมพาต132,79616 3หัวใจขาดเลือด36,8576เบาหวาน60,7067 4มะเร็งตับ34,2126หัวใจขาดเลือด41,7955 5เบาหวาน32,4216ต้อกระจก37,6504 6สมองเสื่อม27,106 5ปอดอุดกั้นเรื้อรัง31,5644 7ต้อกระจก23,1294มะเร็งตับ25,7713 8วัณโรค21,7144โลหิตจาง22,6743 9มะเร็งปอด21,0984วัณโรค21,7753 10ติดเชื้อระบบหายใจ16,9773ติดเชื้อระบบหายใจ21,4273 แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

26 แนวคิด ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ แนวคิด ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ

27 ระบบบริการคุณภาพ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal / HIV โรงเรียนพ่อแม่ อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่ง ครอบครัว ระยะตั้งครรภ์ รพ. ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย รพ. สายสัมพันธ์แม่ - ลูก โรงเรียนพ่อแม่ คลินิกนมแม่ คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะคลอด / หลังคลอด WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ ตรวจพัฒนาการเด็ก โภชนาการ นิทาน ของเล่น ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดี ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา / ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5  เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 90 %

28 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำเช่น ชมรมเด็กไทยทำได้ / อย. น้อย / อสร./ ยสร. /To be # 1 1. ภาวะสุขภาพของ นร. - Wt / Ht - Ht / Age - Physical activity - Mental health - โครงงาน สส. / สว. 2. โครงการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียน - ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง 3. นโยบาย กท. ศธ - น้ำดื่มสะอาดพอเพียง - สุขาน่าใช้ - โภชนาการ และ สุขาภิบาล ( ลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม ) - ป้องกันบาดเจ็บ - ป้องกันสภาวะแวดล้อม เป็นพิษ - บุหรี่

29 สุขภาพ Behavior Environment Service ผู้นำ นักการเมือง ราชการ การขับเคลื่อน องค์ความรู้ การตั้งครรภ์ ที่ไม่พึง ประสงค์ FP Sexuality มะเร็ง ระบบสืบพันธุ์ Emotion (อารมณ์) Nutri (อาหาร) Exerc (ออกกำลังกาย) NCD RH Occ Health ครอบครัว อบอุ่น ชมรม ประชาคม Aging Andro pause ปกติ เสี่ยง ป่วย ด้อย โอกาส Funder(I) Provider Support Funder(I) Provider Support Policy (P) Partner Policy (P) Partner (R) KM AFP- AREA - Funtion - Participation AFP- AREA - Funtion - Participation - Empowerment ( B ) - Advocate (A) - Mediate Consumer Protection - Empowerment ( B ) - Advocate (A) - Mediate Consumer Protection Surveillance R+D M+E คนวัยทำงานมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีปัญญารู้เท่าทัน Metabolic syndrome RH Workplace ชุมชน 5 1 2 3 4 หมายเหตุ : Ottawa charter ใช้เครื่องหมายตัวเลข, Bangkok charter ใช้เครื่องหมาย ( ) Six key function ใช้ขีดเส้นใต้ แนวคิดการส่งแสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน Meno pause Target Group Setting Health Issue

30 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นโยบายที่บูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ พึ่งตนเอง ช่วยคนอื่นได้ พึ่งตนเอง ช่วยคนอื่นได้ ต้องพึ่งคนอื่น - บริการทางการแพทย์ - การดูแล กาย ใจ สังคม แพทย์ / พยาบาล ฯลฯ - บริการโรคเรื้อรัง - สมรรถนะ - ระบบส่งต่อ ผู้ช่วยผู้ดูแล หลักสูตร มาตรฐาน พัฒนาสมรรถนะ - ระบบบริการทาง การแพทย์คุณภาพ - การมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่น ดูแลตนเองได้บ้าง - การดูแลทางกาย ใจ - การดูแลทางสังคม การดูแลที่บ้าน ศูนย์ดูแลกลางวัน วัดส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยผู้ดูแล - หลักสูตร - มาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพ การดูแลในชุมชน - อาสาสมัคร - ชมรม - พระ ส่งเสริมสุขภาพ ไร้พุง คัดกรอง สมองดี อาสาสมัคร สภา / ชมรม กองทุนบำนาญ แห่งชาติ ?

31 รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย/ รพศ./รพท. รพช. สถานีอนามัย /PCU ระบบ LTC ในสถาบัน ระบบ LTC ในสถาบัน บ้าน บทบาท - ดูแลกิจวัตรประจำวัน - การฟื้นฟูสภาพ/ กิจกรรมบำบัด - อบรมให้ความรู้ญาติ - ปรับปรุงบ้าน ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ระบบ LTC ในชุมชน ระบบ LTC ในชุมชน อปท. : เจ้าภาพหลัก อปท. : เจ้าภาพหลัก วัด บทบาท - ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ - ศูนย์ Day Care - Respite Care - เป็นสถานที่ตั้ง และดำเนิน กิจกรรมชมรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน Day Care, Respite Care บทบาท - ดูแลกิจวัตรประจำวันในศูนย์ - HC / HHC โดย อาสาสมัคร / อผส./จิตอาสา - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ผลลัพธ์ : การเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างถ้วนหน้าและ เท่า เทียม กลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 เป้าหมาย : ส่งเสริมสุขภาพดี ยืดระยะเวลาการเจ็บป่วย กิจกรรม - ตรวจคัดกรองสุขภาพ - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน - คลังสมอง - ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 เป้าหมาย : ส่งเสริม สุขภาพดียืดระยะเวลาการ เจ็บป่วย กิจกรรม - ตรวจคัดกรองสุขภาพ - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - HC /HHC ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 เป้าหมาย : ลดภาวะการ เจ็บป่วยซ้ำซ้อน กิจกรรม - HC /HHC โดยเจ้าหน้าที่ - การฟื้นฟูสภาพ/ กิจกรรมบำบัด

32 ผลการดำเนินงาน พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

33 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง พ. ศ. 2552 จำนวนโรงพยาบาลระดับทองทั้งหมด 212 โรง จากเป้าหมาย 150 โรง ร้อยละ เขต

34 อัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2546 - 2551 พ.ศ. % Target <6 %

35 ผลการดำเนินงานพัฒนา อนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

36 ร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ พ.ศ. 2546 -2552 เป้าหมาย 90 % พ.ศ. ร้อยละ

37 เป้าหมาย ร้อยละ 90 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต / ประเทศ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ

38 การส่งเสริมสุขภาพหญิง / ชายวัยทอง พ.ศ. 2551 เป้าหมาย 50 % พ.ศ. ร้อยละ

39 เป้าหมาย 50 % จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับเขต / ประเทศ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ

40 การส่งเสริมสุขภาพประชากร วัยทำงาน

41 เป้าหมาย 80 % ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลาสตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ

42 ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านการประเมินซ้ำ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลาสตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ

43 สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง พ.ศ. 2547 - 2549 ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ.

44 การส่งเสริมสุขภาพหญิง / ชายวัยทอง พ.ศ. 2551 หน่วยบริการจำนวน (แห่ง) ร้อยละคลินิกส่งเสริมสุขภาพ หญิงวัยทองชายวัยทอง ศูนย์อนามัย12100.083.3 โรงพยาบาลศูนย์25100.072.0 โรงพยาบาลทั่วไป7092.961.4 โรงพยาบาลชุมชน73058.436.0 รวม82565.5 39.3

45 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

46 เป้าหมาย ร้อยละ 65 โรงพยาบาลชุมชนมีบริการ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มาตรฐาน รายเขต / รวมประเทศ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลาสตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ มากกว่า 65 %

47 เป้าหมาย ร้อยละ 90 ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายเขต / รวมประเทศ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ NA มากกว่า 90 %

48 จำนวนอำเภอที่มีวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 อำเภอ 1 วัด รายประเทศ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังพัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพฯ ส.สงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ส.สาคร ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง อยุธยา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร ยโสธร ตราด จันทบุรีระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา เขต ร้อยละ เป้าหมาย ร้อยละ 65 มากกว่า 65 % ต่ำกว่า 65 %

49 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) แม่และเด็กมีพฤติกรรม สุขภาพดีขึ้น ชุมชนมีแผนงาน โครงการนวตกรรม ชุมชนมีศักยภาพ อปท. มีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม แกนนำ/ชุมชนมีส่วน ร่วมและดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนมีส่วนร่วม มีนวัตกรรม/รูปแบบ/ มาตรฐานงานอนามัย แม่และเด็กที่เหมาะสม มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบการสร้าง ความสัมพันธ์ทีดี มีระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพ และทำงานเป็นทีม มีบรรยากาศและแรงจูงใจ การปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ พัฒนาทีมประเมิน คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ คลินิกเด็กดีมีคุณภาพ คลินิกให้คำปรึกษาเป็นคู่ หนังสือเล่มแรก อาหารเสริมตามวัย

50 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) แม่และเด็กมีพฤติกรรม สุขภาพดีขึ้น ชุมชนมีแผนงาน โครงการนวตกรรม ชุมชนมีศักยภาพ อปท. มีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม แกนนำ/ชุมชนมีส่วน ร่วมและดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนมีส่วนร่วม มีนวัตกรรม/รูปแบบ/ มาตรฐานงานอนามัย แม่และเด็กที่เหมาะสม มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบการสร้าง ความสัมพันธ์ทีดี มีระบบสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพ และทำงานเป็นทีม มีบรรยากาศและแรงจูงใจ การปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องทันสมัย รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ANC คุณภาพทั้งประเทศ WCC คุณภาพสมัครใจ Book start Book start อาหารตามวัย - รายงานการประชุม MCH board - ประเมิน รพ.สายใยรัก คู่มือ ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ รวมพล Child developt

51 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ. 2554 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ. 2554 ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI: มีโรงเรียนต้นแบบ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI: มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI: ภาคีเครือข่ายสามารถ จัดทำกิจกรรม/โครงการฯ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะ ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ ทันสมัย KPI: มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI: มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI:อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/ เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI : แกนนำเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นสามารถดูแล สุขภาพตนเองได้ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นต้นแบบ ด้านสุขภาพ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI : มีแผนชุมชน/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ทำงาน KPI: มีสถานที่ทำงานตาม เกณฑ์มาตรฐาน ครอบครัวมีการเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่าย ครอบครัว KPI: แกนนำ/เครือข่าย ครอบครัวสามารถทำบทบาท การเฝ้าระวังพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อมในครอบครัวและ ชุมชน ระบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI: มีสื่อความรู้ที่เหมาะสม กับพื้นที่ รร.ระดับเพชร เด็กไทยทำได้ สภาเด็กและเยาวชน RH Clinic GSHS ทันตะ โภชนาการ แผน RH จังหวัด

52 แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2552 – 2554 กรมอนามัย GOAL : “ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ” แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2552 – 2554 กรมอนามัย GOAL : “ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ” ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ผู้สูงอายุตระหนักรู้ คุณค่าของตนเอง มีแผนชุมชนพึ่งตนเองได้ ในเรื่องการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนมีศักยภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพ ดำเนินงานด้านส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีด้านสาธารณสุขมีศักยภาพ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีอื่น ๆ สนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการ เครือข่ายที่เข้มแข็ง พัฒนาการบริหารจัดการงาน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ สมรรถนะและทักษะ บุคลากรเป็นมืออาชีพ องค์กรมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ การทำงานแบบเชื่อมโยง ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ มติมหาเถรสมาคม วัดส่งเสริมสุขภาพ แกนนำพระสงฆ์ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รูปแบบ LTC ฟันเทียมพระราชทาน ตำบลผู้สูงอายุต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก เฝ้าระวังสถานะสุขภาพ ผู้สูงอายุ

53 แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ปฏิบัติการ ( SLM ) ร่วมแสดง Road Map ( เส้นสีแดง ) ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ระบบข้อมูลมีคุณภาพ บุคลากรแกนนำมีสมรรถนะ ที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสาร สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อน และสนับสนุนทรัพยากรอย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง กลุ่มองค์กรในและนอก พื้นที่มีบทบาท ชุมชนมีมาตรการ ทางสังคม ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน การจัดการนวัตกรรมที่ดี

54 สถานบริการองค์กรอื่นๆชมรม/แกนนำพฤติกรรม MCHรพ.สายใยรักศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ชมรมสายใยรัก แห่งครอบครัว ANC/กินนมแม่ /อาหารตามวัย / เล่านิทาน + เล่นกับลูก วัยเรียนรพ.RH โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ชมรมเด็กไทย ทำได้ Safe sex / กินผักผลไม้ / แปรงฟันทุกวัน ก่อนนอน วัย ทำงาน DPAC องค์กรต้นแบบ ไร้พุง ชมรมสร้าง สุขภาพ 3 อ. วัย สูงอายุ คลินิกส่งเสริม สุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ3 อ. สรุปการดำเนินงานสายส่งเสริมสุขภาพ

55


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ด้วยรักและเคารพยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google