งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery 5.eLearning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore 139651

2 การออกแบบ eLearning (eLearning Design)  UCD = User Centered Design  LCD = Learner Centered Design  Virtual

3 หลักของ UCD มีดังนี้  การทำบทเรียน online ไม่ ควรจะใช้รูปแบบ เดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ไม่ควรยกมาทั้งหมด เพราะจะไม่น่าสนใจและ มีข้อความมากเกินไป  การออกแบบหน้าจอที่ดี ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร ชอบแบบไหน ควรจะมี จุดโฟกัสที่น่าสนใจ

4 หลักของ UCD  การใช้ภาพหรือเสียง ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ได้ตาม ความต้องการ หรือรู้ว่ามี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เมื่อใช้งาน เช่น เมื่อคลิก แล้วได้ยินเสียง หรือภาพมี การเปลี่ยนแปลง หรือถ้ามี เพลงประกอบ ก็สามารถเลือกที่จะฟัง หรือปิดเสียงได้  การใช้กราฟฟิกหรือ ข้อความจำนวนมาก ต้อง คำนึงถึงเวลาที่จะต้องใช้ ไปในการโหลดด้วย

5 สิ่งที่ควรจะมีลักษณะความ คงเส้นคงวา (Consistency )  สิ่งที่นำเสนอ ควรใช้ลักษณะที่ เหมือนกันหมดจะดีกว่าการใช้ หลายแบบสลับกันไป เช่น งาน นำเสนอ powerpoint  การเลือกใช้สีที่เหมาะสม ไม่ควร ใช้สีตรงกันข้าม  ปุ่ม สัญลักษณ์ กราฟฟิก และ ลักษณะการให้ข้อมูล ต้อง เหมาะสม  รูปแบบของ information  วิธีใช้งานของปุ่มต่างๆ ควรเป็น รูปแบบเดียวกัน  การตอบสนองต่อผู้ใช้ ควร เป็นไปในทำนองเดียวกัน

6 การเลือกใช้ปุ่มแสดงทิศทาง เมื่อใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องรู้ว่า  ตัวเองอยู่ที่ไหน  มาจากที่ไหน  สามารถจะไปที่ไหนได้  ซึ่ง 3 คำถามนี้ควรคำนึงถึง อยู่เสมอ หมายความว่าถ้าผู้ใช้เปิด หน้าต่างต่อไป เรื่อยๆผู้ใช้สามารถกลับไปยัง จุดเริ่มต้นได้

7 การออกแบบปุ่ม  การออกแบบปุ่ม ควรจะออกแบบ ให้สื่อออกมาว่า มันคืออะไร จะ ใช้ปุ่มนี้เพื่อทำอะไร คำและปุ่มที่ เลือกใช้ต้องมีความสอดคล้องกัน  หลีกเลี่ยงการใช้ปุ่มที่ไม่สื่อ ความหมายหรือต้องเดาว่าคือ อะไร  ควรผสมคำและภาพเข้าไปในปุ่ม นั้นเพื่อช่วยให้สื่อความหมาย มากขึ้น  ใช้กราฟฟิกที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน  สำหรับการเลือกปุ่มใดๆ ควร แสดงเนื้อหาเป็นตอนๆ ไม่มาก เกินไป

8 Visual clarity  การให้ข้อมูลเบื้องต้นต้องชัดเจน ใช้ง่าย ไม่กำกวมและอ่านง่าย  ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่าน ง่าย อาจใช้ตัวใหญ่ผสมกับตัว เล็กบ้างจะอ่านง่ายกว่า  การเลือกใช้สีควรใช้สีที่ตัดกัน ไม่ควรใช้สีตรงกันข้ามของวงล้อ สี เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพของ ผู้ที่เข้ามาใช้

9 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Informative feedback)  ให้ข้อมูลชัดเจนว่าผู้ใช้อยู่ที่ ไหน เขาทำ อะไรอยู่ ทำแล้วรู้ว่าจะเกิด อะไรขึ้นและรู้ ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป  เครื่องมือง่ายต่อการใช้  เห็นชัดเจนถึงการ เปลี่ยนแปลง เมื่ออยู่ใน ระหว่างการใช้งาน

10 การนำไปใช้กับ การศึกษา  ให้ข้อมูลในส่วนของเนื้อหา รายวิชาชัดเจน  มีการใช้ metaphor คือการทำให้ ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่จริง เช่น คลิกเพื่อจุดไฟแล้ว มีภาพไฟปรากฏขึ้นมา  ต้องนำเสนอรายวิชาในลักษณะที่ แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง  จำเป็นหรือเหมาะกับผู้เรียน

11 Learner Centered Design  คือการออกแบบศูนย์การ เรียนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึง เนื้อหารายวิชาและสามารถ จัดการกับความรู้นั้นๆได้ โดยในส่วนของผู้สอนจะมี การทำต้นแบบ (prototype) ซึ่ง ต้นแบบนี้ ก็จะมีการทำ script และ storyboard

12 MUVE Multi - user virtual environment  คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างสิ่งแวด - ล้อมที่ น่าสนใจสำหรับผู้ใช้และ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ เหมือนเข้าไปอยู่ในโลก สมมุติ โดยอาจจะมี ลักษณะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติ

13 การใช้โลกสมมุติ (virtual)  ช่วยทำให้ผู้เรียนมีความสนใจใน เนื้อหาวิชามากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น เราสามารถสร้างสถานการณ์ จำลองทางวิทยาศาสตร์แล้วให้นักศึกษา เข้าไปค้นหา หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย มีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่ เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนมากขึ้น เช่น การ ใช้ video ซึ่งสามารถโหลดมาจาก www.youtube.com ได้ หรือการสอนโดยใช้ voicethread(www.voicethread.com) โดยเรา สามารถใส่ข้อมูลที่เป็น word document หรือ ภาพ www.youtube.comwww.voicethread.com

14 การใช้โลกสมมุติ (virtual)  หรือ video ได้พร้อมทั้งบันทึกเสียง พูด โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียน และแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อ สงสัยต่างๆ ได้  หรือการใช้ blog (www.blogger.com) เพื่อเป็นช่องทางในการที่จะแชร์ ข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ อ่านwww.blogger.com  ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือ ส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการออกแบบ ต้นแบบรายวิชาที่เราต้องการ ยังมี โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อีกมากที่ สามารถใช้ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ ได้ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google