งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรัฐพงศ์ เจนวิทยายศเลขที่ 16 ม. 4/10 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิมเลขที่ 18 ม. 4/10 นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อนเลขที่ 27 ม. 4/10 นางสาวชุติมา ทำดีเลขที่ 28 ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรัฐพงศ์ เจนวิทยายศเลขที่ 16 ม. 4/10 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิมเลขที่ 18 ม. 4/10 นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อนเลขที่ 27 ม. 4/10 นางสาวชุติมา ทำดีเลขที่ 28 ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายรัฐพงศ์ เจนวิทยายศเลขที่ 16 ม. 4/10 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิมเลขที่ 18 ม. 4/10 นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อนเลขที่ 27 ม. 4/10 นางสาวชุติมา ทำดีเลขที่ 28 ม. 4/10 นางสาวธมนพัชร์ จิรกุลถาวรพัฒน์ เลขที่ 30 ม. 4/10 นางสาวนิฤมล แสงทองสวัสดิ์เลขที่ 32 ม. 4/10 นางสาวรุ้งไพลิน วิชาเวชช์เลขที่ 33 ม. 4/10 นางสาวสมจุฑา โอภาสเจริญบุญเลขที่ 34 ม. 4/10 นางสาวรักษ์ติยา นิติธรรมรักษ์เลขที่ 37 ม. 4/10

3

4

5

6

7

8

9

10

11 สถาบันการศึกษา ความหมาย เป็นสถานที่ที่พัฒนา ศักยภาพของบุคคล และให้การศึกษาแก่ผู้ ศึกษา หน้าที่ของ สถาบันการศึกษา เสริมสร้างให้ความรู้ ความสามารถ สอนและฝึก ทักษะอาชีพให้แก่ผู้ศึกษา และ อบรมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวติได้อย่าง มีความสุขสังคมกับผู้อื่น สถานภาพและ บทบาท สถานบันการศึกษามีการบริหารจัดการ ตำแหน่งใน การบริหารและจัดแจงหน้าที่ต่างๆ แก่บุคลากร สถาบันการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาแก่ผู้ ศึกษา สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ อย่างสูงสุด และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี ความสุข


ดาวน์โหลด ppt นายรัฐพงศ์ เจนวิทยายศเลขที่ 16 ม. 4/10 นางสาวพรรณจรัส บุญฉิมเลขที่ 18 ม. 4/10 นางสาวกัลยรัตน์ อู๋เถื่อนเลขที่ 27 ม. 4/10 นางสาวชุติมา ทำดีเลขที่ 28 ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google