งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด ด. ช. ประธาน โสมาสี ม.3/1 เลขที่ 06 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด ด. ช. ประธาน โสมาสี ม.3/1 เลขที่ 06 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด ด. ช. ประธาน โสมาสี ม.3/1 เลขที่ 06 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ปัญหาทางสังคม เด็กในชุมชนในสมัยนี้ชอบสูบบุหรี่ ติดเกมส์ ดื่มสุรา ค้ายา

3 โทษต่อครอบครัว – ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง – เสียทรัพย์ที่จะต้องซื้อยามาเสพ และรักษาตัว – ขาดหลักประกันของครอบครัว ทำงานไม่ได้ ไม่เป็น ที่วางใจ ของคนทั่วไป นำความหายนะมาสู่บุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง

4 โทษต่อร่างกายและจิตใจ – ทำลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า กังวล เลื่อนลอย และเป็นโรคจิตจากพิษยานั้นๆ – เสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาด สติสัมปชัญญะ – ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย – พิษยาทำลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกได้ ง่าย – ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะการควบคุมทาง กล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง

5 โทษต่อสังคม – ไร้เกียรติและเป็นภาระต่อสังคม – ทำลายชื่อเสียงตนเองและวงศ์ตระกูล – มีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักขโมยได้ง่าย เนื่องจากมีรายจ่ายสูง

6 โทษต่อส่วนรวมและประเทศชาติ – เป็นภาระและภัยอันตรายต่อผู้อื่น ชุมชนและ ประเทศชาติ เพิ่มงบประมาณของประเทศในการ ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา – ถ่วงความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

7 แนวทางการแก้ไข 1. มุ่งพัฒนาตัวบุคคล คือ การดำเนินงานป้องกัน ปัญหายาเสพติดต้องให้ความสำคัญกับการสร้าง ศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้ ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้แวดล้อมทางสังคม ควรเริ่มต้นจากการ เตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อน คือการเลี้ยงดู การให้การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต นับเป็น กระบวนการที่สร้างคนให้มีคุณภาพชีวิต 2. กำหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการ ดำเนินงาน คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีทัพยา กรที่จะดำเนินการค่อนข้างจำกัด ทั้งงบประมาณ และบุคลากร ดงนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และประชากรเป้าหมายที่จะ เข้าดำเนินการให้ชัดเจน

8 แนวทางการแก้ไข การแก้ไขเด็กติดยาเสพติด ต้องการกำลังใจจาก ผู้ปกครองและครูเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ผู้ปกครองและครูจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเด็ก ของตนให้หายจากการติดยาเสพติดซึ่งมีวิธี ปฏิบัติดังนี้

9 วิธีการแก้ไข สร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีความสุข พ่อแม่ควร ปรองดองกัน จะทำให้เด็ก มีความมั่นคงทางจิตใจ รู้สึก อบอุ่น พ่อแม่และครูต้องให้ความเป็นกันเองกับเด็ก จะทำให้เด็ก แน่ใจว่าผู้ใหญ่พยายาม ที่จะเข้าใจเขาพร้อมที่จะ ช่วยเหลือเขาเด็กจะรู้สึกเป็นกันเองที่จะพูดคุยถึงปัญหา ของตนโดยไม่มีการซ่อนเร้นและควรพูดจาซักถามสาเหตุ เวลาที่เสพติดนานแค่ไหน อย่าประนามดุด่าเด็กและควร หาทางช่วยเหลืออย่างรีบด่วน อธิบายให้เด็กเข้าใจและรู้โทษตามกฎหมายที่จะได้รับ จากการใช้ยาเสพติด ให้เด็กได้รู้โทษของยาเสพติด ร่วมมือกับครูประจำชั้นเพื่อหาทางแก้ไข เช่นจัดกลุ่ม อภิปรายกับเด็กนักเรียน ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพ ติด ครูที่สนใจปัญหาต่างๆเหล่านี้และรับฟังเด็กด้วยท่าที ที่เห็นใจ จะช่วยเด็กได้อย่างมาก


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด ด. ช. ประธาน โสมาสี ม.3/1 เลขที่ 06 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google