งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนทัศน์ทิศทางงาน อภิบาล วิธีดำเนินการสัมมนาภาค สัมมนาภาคกลาง 6-9 ตุลาคม 2009 บ้านผู้หว่าน สามพราน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนทัศน์ทิศทางงาน อภิบาล วิธีดำเนินการสัมมนาภาค สัมมนาภาคกลาง 6-9 ตุลาคม 2009 บ้านผู้หว่าน สามพราน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนทัศน์ทิศทางงาน อภิบาล วิธีดำเนินการสัมมนาภาค สัมมนาภาคกลาง 6-9 ตุลาคม 2009 บ้านผู้หว่าน สามพราน

2 ภูมิหลัง แผนทิศทางฯ ค. ศ. 1988 แผนทิศทางฯ ค. ศ. 1988 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เรื่องรีบด่วน 4 เรื่อง แผนทิศทางฯ ค. ศ. 2000 แผนทิศทางฯ ค. ศ. 2000 - ผนวกหลักการ 3 นโยบาย 12 แผนกิจกรรม 108 มาตรการ 7 แผนทิศทางฯ ค. ศ. 2010 แผนทิศทางฯ ค. ศ. 2010 - ติดตามทิศทางฯ ค. ศ. 2000 เพื่อเสริมจุดเด่น พัฒนาจุดที่ต้องการ

3 วิสัยทัศน์ ประชากรของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตาม และประกาศพระเยซูค ริสตเจ้า

4 สิ่งที่พบ หลัง ค. ศ. 2000 จุดเด่น ทุกสังฆมณฑล ทุกสังฆมณฑล - มีแผนทิศทางฯ ของตน - มีการปรับปรุงระบบการอภิบาล คณะกรรมการคาทอลิก / คณะนักบวช / องค์กร คาทอลิกส่วนใหญ่ คณะกรรมการคาทอลิก / คณะนักบวช / องค์กร คาทอลิกส่วนใหญ่ - ศึกษาทิศทางฯ - ทบทวนแผนงาน

5 สิ่งที่พบ หลัง ค. ศ. 2000 จุดที่ควรพัฒนา ผู้อภิบาล ผู้อภิบาล - ทองงานอภิบาลใกล้ตัวมากกว่าภาพรวม คณะกรรมการคาทอลิก คณะกรรมการคาทอลิก - บทบาทในการทำงานระดับสังฆมณฑลยัง ไม่ทั่วถึง ระดับความเข้าใจวิสัยทัศน์และแผนทิศทางฯ ระดับความเข้าใจวิสัยทัศน์และแผนทิศทางฯ - ? ? ? ? ? ? ? - เรามุ่งให้ “ ประชากรของพระเจ้า ” เป็น อย่างไร ?

6 กระบวนทัศน์ที่ต้องการเสริม ยึดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายปลายทาง ยึดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายปลายทาง สร้างผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวก สร้างผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวก ขยายความเข้าใจวิสัยทัศน์สู่มวลคริสตชน ขยายความเข้าใจวิสัยทัศน์สู่มวลคริสตชน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจัดการ เสริมการมีส่วนร่วมของฆราวาสอย่างเป็น กระบวนการ เสริมการมีส่วนร่วมของฆราวาสอย่างเป็น กระบวนการ ติดตามการปฏิบัติเชิงนโยบาย ติดตามการปฏิบัติเชิงนโยบาย เสริมบทบาทคณะกรรมการคาทอลิก ด้านการ สร้างความเข้มข้นในสนามงานสังฆมณฑล เสริมบทบาทคณะกรรมการคาทอลิก ด้านการ สร้างความเข้มข้นในสนามงานสังฆมณฑล

7 วิธีการเพื่อเสริมจุดเด่น ผ่านประสบการณ์ “ วิถีเชิงบวก ” ผ่านประสบการณ์ “ วิถีเชิงบวก ” ผู้แทนสังฆมณฑล / องค์กรที่เข้าสมัชชา ขยาย ผลในบริบทของตน ผู้แทนสังฆมณฑล / องค์กรที่เข้าสมัชชา ขยาย ผลในบริบทของตน

8 กระบวนการ การสัมมนา การสัมมนา การประชุมสมัชชา ( การประชุมสมัยวิสามัญ สภาพระสังฆราชฯ ) การประชุมสมัชชา ( การประชุมสมัยวิสามัญ สภาพระสังฆราชฯ ) แผนภูมิกระบวนการสมัชชา.doc แผนภูมิกระบวนการสมัชชา.doc แผนภูมิกระบวนการสมัชชา แผนภูมิกระบวนการสมัชชา

9 การสัมมนาภาค ผ่านกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” 3 ขั้นแรก คือ แสวงหา สานฝัน และ สรรค์สร้าง ระดับสังฆ มณฑล / องค์กร ผ่านกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” 3 ขั้นแรก คือ แสวงหา สานฝัน และ สรรค์สร้าง ระดับสังฆ มณฑล / องค์กร เตรียมข้อเสนอ ในบริบทสังฆมณฑล / องค์กร เตรียมข้อเสนอ ในบริบทสังฆมณฑล / องค์กร

10 การประชุมสมัชชา กำหนดประเด็นสำคัญ สำหรับทิศทางงาน อภิบาล ค. ศ. 2010 กำหนดประเด็นสำคัญ สำหรับทิศทางงาน อภิบาล ค. ศ. 2010 - ระดับสังฆมณฑล / องค์กร - ระดับสภาพระสังฆราชฯ ผ่านกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” ขั้น 3 และ 4 จากการสรรค์สร้าง สู่การสืบสานทิศทางฯ สู่การ อุทิศตน / ความร่วมมือของมวลคริสตชน ผ่านกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” ขั้น 3 และ 4 จากการสรรค์สร้าง สู่การสืบสานทิศทางฯ สู่การ อุทิศตน / ความร่วมมือของมวลคริสตชน - ระดับสังฆมณฑล / องค์กร - ระดับสภาพระสังฆราชฯ

11 วิธีดำเนินการสัมมนาภาค แนะนำกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” (4 ส ) แนะนำกระบวนการ “ วิถีเชิงบวก ” (4 ส ) กิจกรรมกลุ่ม แบ่งปันประสบการณ์ส่วนบุคคล กิจกรรมกลุ่ม แบ่งปันประสบการณ์ส่วนบุคคล บันทึกคุณค่าที่ค้นพบตามกระบวนการ สู่การ กำหนดลักษณะชุมชน คริสตชนที่ “ เป็นหนึ่ง เดียวในความรัก ” บันทึกคุณค่าที่ค้นพบตามกระบวนการ สู่การ กำหนดลักษณะชุมชน คริสตชนที่ “ เป็นหนึ่ง เดียวในความรัก ” บทบาท “ ผู้ช่วยกลุ่ม ” บทบาท “ ผู้ช่วยกลุ่ม ”

12 การแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มสังฆมณฑล6 กลุ่มสังฆมณฑล 3 กลุ่มฝ่าย ( กรรมการคาทอลิก )3 กลุ่มฝ่าย ( กรรมการคาทอลิก ) 1 กลุ่มองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม1 กลุ่มองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม 1 กลุ่มนักบวช1 กลุ่มนักบวช ** กรรมการเตรียมสมัชชา เข้าร่วมกลุ่มต่างๆ

13 “ ชุมชนวัด ” ชุมชนวัด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละท่านจะใช้ อ้างอิงประสบการณ์ของตน หมายถึงชุมชนคริ สตชนในระดับวัด / ท้องถิ่น ชุมชนวัด เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละท่านจะใช้ อ้างอิงประสบการณ์ของตน หมายถึงชุมชนคริ สตชนในระดับวัด / ท้องถิ่น ชุมชนวัด อาจเป็นหมู่คณะ กลุ่มกิจกรรม องค์กร บ้านนักบวช ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัด ก็ได้ ชุมชนวัด อาจเป็นหมู่คณะ กลุ่มกิจกรรม องค์กร บ้านนักบวช ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัด ก็ได้ ชุมชนวัด ในความหมายที่กว้างขึ้นคือ สังฆ มณฑล หรือพระศาสนจักรในประเทศไทย โดยรวม ชุมชนวัด ในความหมายที่กว้างขึ้นคือ สังฆ มณฑล หรือพระศาสนจักรในประเทศไทย โดยรวม ในการแบ่งปันประสบการณ์ “ สุดยอด ” ของท่าน ในกลุ่ม จะอ้างถึง “ ชุมชน ” ระดับใดก็ได้ แต่ ขอให้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับท่านจริงๆ ในการแบ่งปันประสบการณ์ “ สุดยอด ” ของท่าน ในกลุ่ม จะอ้างถึง “ ชุมชน ” ระดับใดก็ได้ แต่ ขอให้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับท่านจริงๆ

14 เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารชุดที่ 1 ( ส่งให้ท่านล่วงหน้าพร้อมกับ จดหมายเชิญ ) เอกสารชุดที่ 1 ( ส่งให้ท่านล่วงหน้าพร้อมกับ จดหมายเชิญ ) กำหนดการประจำวัน กำหนดการประจำวัน ชุดแบบฟอร์ม สำหรับบันทึกการแบ่งปัน ชุดแบบฟอร์ม สำหรับบันทึกการแบ่งปัน - ชุด ส. สำหรับส่วนบุคคล - ชุด สร. สำหรับเลขากลุ่ม / ผู้ช่วยกลุ่ม

15 ยอห์น 13: 35


ดาวน์โหลด ppt กระบวนทัศน์ทิศทางงาน อภิบาล วิธีดำเนินการสัมมนาภาค สัมมนาภาคกลาง 6-9 ตุลาคม 2009 บ้านผู้หว่าน สามพราน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google