งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดหนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดหนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชุดหนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘

3

4 ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก ไว้ เมื่อพระบรมราโชวาทและพระราช ดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดระยะเวลา ๕๕ ปี จำนวนมากที่สุดถึง ๒, ๑๔๒ องค์ ในรูปแบบชุดหนังสือและดีวีดี

5 ร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของชุดหนังสือฯ ที่ ทรงคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การสะสมและเป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจตน จำหน่ายเพียง ๕, ๐๐๐ ชุดเท่านั้น ( พร้อมระบุหมายเลขกำกับทุกชุด ) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช อัธยาศัย

6 “... การประมวลพระราชดำริ พระราชกระแส พระราช ดำรัสต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็นการ รวบรวมประมวลบทเรียนที่ได้ ทรงเมตตาพระราชทาน ตลอด ระยะเวลาห้าสิบกว่าปี อันนี้เป็น สิ่งที่มี ค่าอย่างยิ่ง ใครมีไว้เป็นสมบัติ ผมคิดว่าเงินทอง จะหาซื้อ ไม่ได้หรอก เงินทองหาซื้อได้ แต่เงิน จะเก็บงำไว้ก็ไม่เท่ากับคุณค่า ของความหมาย คำสอน หรือองค์ความรู้ที่ได้ โปรดพระราชทาน เงินทองจะมีค่าเท่าไรก็คงจะ เทียบเท่าไม่ได้...” ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษา โครงการผลิตชุดหนังสือฯ

7 รายละเอียดชุดหนังสือ ๑. ชุดหนังสือ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๘ เล่ม แต่ละ เล่มขนาด ๘. ๒๕ x ๑๑. ๕๐ นิ้ว ความหนารวม ประมาณ ๔, ๒๐๐ หน้า พร้อมดีวีดี ๑ แผ่น ๒. ปกเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราช อิริยาบถต่างๆ เดินเส้นสีทอง พิมพ์บนกระดาษ แข็งหุ้มด้วยกระดาษเนื้อมุกอย่างดี ๓. ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เพื่อ ลดการสะท้อนแสง น้ำหนักเบา ในแต่ละเล่ม ประกอบด้วยหน้าคั่น ๑๖ หน้า พิมพ์ด้วยลายเส้น ที่เรียบหรู มีคุณค่า สะดวกต่อการใช้ งาน ๔. ผลิตจำนวนจำกัด ๕, ๐๐๐ ชุด พร้อมระบุ หมายเลขกำกับทุกชุด ** ๕. ราคาจำหน่ายชุดละ ๕, ๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาท ถ้วน ) ต่อชุด ** กบข. สงวนสิทธิ์ชุดหนังสือฯ เลขหมายพิเศษไว้ เพื่อใช้ ในภารกิจของ กบข.

8 รายละเอียดชุดดีวีดี ๑. รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระดำรัส ของ พระบาทสมเด็จ พุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๘ ครบถ้วนทั้ง ๘ เล่มที่เป็นชุดหนังสือฯ จำนวน ๒, ๑๔๒ องค์ รวบรวมบรรจุไว้ในแผ่นดีวีดี เพียง ๑ แผ่น ๒. สะดวกต่อการนำไปใช้ในการอ้างอิงและ สืบค้นข้อมูล - ระบุคำ หรือข้อความ ที่ต้องการค้นหา - ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา ๓. รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Window ๙๘ ขึ้นไป ๔. ติดตั้งระบบ Install โปรแกรม.PDF สำหรับ ใช้เปิดดูข้อมูล ( กรณีเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ) ๕. กำหนดคำสั่งพิมพ์ และการบันทึกข้อมูลได้ ครบถ้วนทุกหน้า

9 ติดต่อสั่งจองชุดหนังสือฯ ได้ที่ - ร้านซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่ว ประเทศ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.) ฝ่ายสื่อสารสมาชิกและประชาสัมพันธ์ ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๐ ถนนพระราม ๔ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐ - ๒๖๘๕ - ๔๑๙๕ - ๖ - ดาวน์โหลดใบสั่งจองชุดหนังสือฯ ได้ที่ www.gpf.or.th www.gpf.or.th และที่บูธซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ในงาน “ สัปดาห์ หนังสือแห่งชาติ ” วันที่ ๒๖ มี. ค. - ๗ เม. ย. ๒๕๕๑


ดาวน์โหลด ppt ชุดหนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google