งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธงประเทศอาเซียน ประเทศบรูไน 1. Brunei Darussalam ( บรูไน ดารุสซาลาม ) ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมี แถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธงประเทศอาเซียน ประเทศบรูไน 1. Brunei Darussalam ( บรูไน ดารุสซาลาม ) ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมี แถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธงประเทศอาเซียน

3 ประเทศบรูไน 1. Brunei Darussalam ( บรูไน ดารุสซาลาม ) ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมี แถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรด ปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบน แถบสีดำอยู่ด้านล่าง ขณะที่ กลางธงนั้น มีตราแผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มี ความหมาย ดังนี้ สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์ สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสี เหลือง

4 ประเทศกัมพูชา • 2. Kingdom of Cambodia ( ราชอาณาจักรกัมพูชา ) ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธงแบ่งตามแนวยาว เป็น 3 ริ้ว โดยริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูป ปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่บริเวณกึ่งกลาง ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้ำเงิน และกว้างริ้วละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยสีต่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธง มี ความหมาย ดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง กษัตริย์ สีแดง หมายถึง ชาติ ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ

5 ประเทศอินโดนิเซีย • 3. Republic of Indonesia ( สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ) ธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธงแบ่งเป็นสอง ส่วนตามแนวนอน โดยสีต่าง ๆ ของธง มี ความหมาย ดังนี้ • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และ อิสรภาพ • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

6 ประเทศลาว • 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว ) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

7 • 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้ง ประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

8 • 6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วย เกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้น ที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับ ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากา ลอก เป็นภาษาราชการ

9 • 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บน ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคม ทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้ จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มี ประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษา ประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภา เดียว )

10 ประเทศไทย • 8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วย ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น องค์ประมุขของประเทศ

11 ประเทศเวียดนาม • 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อ ปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วย ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

12 ประเทศพม่า • 10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมี พื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษา พม่าเป็นภาษาราชการ

13 เครื่องแต่งกายอาเซียน 10 ประเทศ

14


ดาวน์โหลด ppt ธงประเทศอาเซียน ประเทศบรูไน 1. Brunei Darussalam ( บรูไน ดารุสซาลาม ) ธงชาติบรูไน ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมี แถบสีขาว และสีดำ พาดตามแนวทแยงมุมจากด้านคันธงจรด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google