งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2-3 : วิกฤตการณ์การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2-3 : วิกฤตการณ์การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2-3 : วิกฤตการณ์การพัฒนา

2 วิกฤตการแห่งการพัฒนา หลังสงครามโลก II 1945 การตั้งองค์การสหประชาชาติ 1943 หน้าที่ประเทศพัฒนาแล้วต้อง ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา ประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีความ เท่าเทียมกัน คำประกาศประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา Truman ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย/พัฒนาแล้วช่วยเหลือ ประเทศยากจน/ด้อยพัฒนา ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทมาก

3 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การแบ่งกลุ่มประเทศ เชิงการเมือง แนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตย แนวทางความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 1 = ประเทศ เสรีนิยมอุตสาหกรรม ประเทศโลกที่ 2 = ประเทศ สังคมนิยม ประเทศโลกที่ 3 = ประเทศ ด้อยการพัฒนา องค์กรระดับโลกทำหน้าที่ - ธนาคารโลก - องค์การสหประชาชาติ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและการเงิน เทคนิคและเชี่ยวชาญ ทหารและการเมือง

4 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ธนาคารโลก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ สำคัญ กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ความช่วยเหลือปรับปรุง โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ คำขอความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 3 ความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านผู้เชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือให้แก่ประเทศ ทั่วไป : ขัดข้องเงินทุนสำรอง

5 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การสร้างความเจริญ ทางเศรษฐกิจ Modernization Theory ปัญหาสะสมและรุนแรงระดับการพัฒนา เร่งรัดอุตสาหกรรมเป็นแกนนำ สร้างความเป็นเมือง ปรับระบบการบริหาร เศรษฐกิจขยายตัว เมืองเติบโตรวดเร็ว การบริการเพิ่มขึ้น - ความเหลื่อมล้ำและแตกต่าง - ความถดถอยของประเทศ - การพึ่งพาต่างประเทศ

6 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ภาวะการพึ่งพา Economic) ทางเศรษฐกิจ(Economic) - การแทรกแซง - การดำเนินนโยบาย ) ทางการเมือง (Political) - การผูกขาดทางการตลาด - ผู้ประกอบการในประเทศ เติบโตค่อนข้างช้า เติบโตค่อนข้างช้า

7 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ปฏิรูประบบโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม - ความเป็นมาและพัฒนาการสังคม Concrete Situations - ลักษณะเฉพาะทาง ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางการเมือง - คุณลักษณะทางวัฒนธรรม และจริยธรรมของประเทศ และจริยธรรมของประเทศ - พื้นฐานระบบการผลิตและความชำนาญ - ระบบสังคม วัฒนธรรมและการเมือง

8 วิกฤตการแห่งการพัฒนา ความมุ่งหมายประเทศ กำลังพัฒนา ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ - ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ ครอบงำและขูดรีด ครอบงำและขูดรีด (Interdependence) (Interdependence) - ศักยภาพการพึ่งตนเอง (Self-reliance) (Self-reliance) - ขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรอง บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่าง : - ระบบเศรษฐกิจ - ระบบสังคม - ระบบการเมือง - ระบบวัฒนธรรม - ระบบทรัพยากร

9 วิกฤตการแห่งการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงความคิด - รายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อ การพัฒนา การพัฒนา - อุตสาหกรรมไม่ได้เป็น แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความหมายการพัฒนาที่แท้จริง การพัฒนาเมือง = การพัฒนาชนบท - กลไกการตลาดไม่ใช่นำไปสู่ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาอุตสาหกรรม = การพัฒนาเกษตรกรรม เทคโนโลยีชั้นสูง = เทคโนโลยีพื้นฐาน ความสมดุล = ความแตกต่าง

10 วิกฤตการแห่งการพัฒนา บริบทพื้นฐานแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อม ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ดุลยภาพทางสังคม ความสำคัญกับการพัฒนา= ดุลยภาพ ดุลยภาพที่เกื้อกูลและ ไม่เกิดความขัดแย้ง กันและกัน


ดาวน์โหลด ppt Industrial Sociology 01460325 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Sociology ครั้งที่ 2-3 : วิกฤตการณ์การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google