งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุคน ได้รู้ได้สืบค้น เรื่อง ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร และมี นโยบายอะไร ที่จะทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุคน ได้รู้ได้สืบค้น เรื่อง ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร และมี นโยบายอะไร ที่จะทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุคน ได้รู้ได้สืบค้น เรื่อง ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร และมี นโยบายอะไร ที่จะทำให้ ประเทศชาติมีความมั่นคง และเศรษฐกิจ หากมีขอตกบกพร่องประการใดต้องขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

3

4

5 วัตถุประสงค์ของ อาเซียน 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วน ภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความ เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของ การฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษา ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและ อุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการ ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศ ภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

6 ไทย บรูไน เวียน นาม กัมพูชา พม่าฟิลิปินส์มาเลเซี ย ลาว สิงค์โปรอินโดนีเซี ย

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 1. เมืองหลวงของ ประเทศไทย ก. กรุง ฮานอย ข. บันตร์ เสรี เบกาวัน ค. กรุงเทพม หานคร ง. กรุงมะนิลา

29 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

30 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

31 2. ประเทศมาเลเซียใช้ สกุลเงินอะไร ก. ริง กิต ข. กีบ ค. ดอล ล่าร์ ง. รู เปีอท์

32 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

33 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

34 3. อาเซียนมีทั้งหมด กี่ประเทศ ก.6 ประเทศ ง.8 ประเทศ ค.11 ประเทศ ข.10 ประเทศ

35 ถูกต้องค่ะ ทำข้อต่อไป

36 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

37 4. ชื่อทางการบรูไนชื่อว่า อะไร ก. ราข อาณา จักร ข. สาธารา รัฐฟิลิปินส์ ค. สหภาพ ง. เน การา

38 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

39 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

40 5. ระบอบการปกครองของประเทศฟิ ลิปินส์มีอย่างไร ก. สาธารรัฐมีสภา เดียว ง. ประชาธิปไตยใน ระบบรัฐสภา ค. ประชาธิบไย แบบประธานบดี ข. ประเทศธิปไตย แบบประธารธิบดี เปนประมุฃ

41 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

42 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

43 6. ลักษณะธงของอาเซียนมี ลักษณะอย่างไร 1. รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน 2. รูปรวงข้าวสีแดงบนพื้นสีเหลือง ล้อมรอบด้วยสีเหลี่ยมสีขาวและสีน้ำ เงิน 3. รูปรวงข้าวขาวบนพื้นสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมและสีแดง 4. รูปรวงข้าวสีขาวบนพื้นสีน้ำแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน

44 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

45 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำใหม่

46 7. ร่วงข้าว 10 ต้นหมายถึง ก. ประเทศ สมาชิก 11 ประเทศ ข. ประเทศ สมาชิก 10 ประเทศ ค. ประเทศ สมาชิก 5 ประเทศ ง. ประเทศ สมาชิก 9 ประเทศ

47 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

48 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

49 8. ประเทศพม่ามี พื้นที่ ก.776,677 ตรกม. ข.876,678 ตรกม. ค.123,456 ตรกม. ง.676,577 ตรกม.

50 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

51 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

52 9. อาหารประจำชาติของ กัมพูชาคือ ง. ซุบไก่ ค. อัมบูยัต ข. กาโด กาโด ก. อาม๊อก

53 ทำข้อต่อไป ถูกต้องค่ะ

54 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำใหม่

55 10. อาหารประจำ ชาติไทย ก. ซุบไก่ ง. ก๋วยเตี่ยวต้มยำ ( ใส่กะทิ ) ข. กาโด กาโด ค. ต้มยำกุ้ง

56 ถูกต้อง ค่ะ ทำข้อต่อไป

57 ผิดค่ะ ย้อนกลับไปทำ ใหม่

58 คำนำ การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุคน ได้รู้ได้สืบค้น เรื่อง ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร และมี นโยบายอะไร ที่จะทำให้ ประเทศชาติมีความมั่นคง และเศรษฐกิจ หากมีขอตกบกพร่องประการใดต้องขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุคน ได้รู้ได้สืบค้น เรื่อง ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่ามีที่มาความหมายอย่างไร และมี นโยบายอะไร ที่จะทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google