งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จ 1.3 ม 5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ จ 1.3 ม 5/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จ 1.3 ม 5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ จ 1.3 ม 5/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จ 1.3 ม 5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ จ 1.3 ม 5/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ จ 3.1 ม 5/1 ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด หรือการเขียน จ 4.2 ม 5/1 ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือ ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพ

3 นักเรียนสามารถพูดแนะนำ ชี้แจง อธิบาย สภาพอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นักเรียนสามารถพูด – เขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ ได้

4 คำถามสร้างพลังคิด เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน ปัจจุบันอย่างไร คำถามประจำหน่วย สภาพอากาศแต่ละฤดูมีความแตกต่าง กันอย่างไร คำถามประจำบท ปักกิ่งมีกี่ฤดู อะไรบ้าง คำว่า “ ฤดูใบไม้ผลิ ” “ ฤดูร้อน ” “ ฤดูใบไม้ ร่วง ” “ ฤดูหนาว ” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

5 แบบประเมินการอ่าน แบบประเมินผลการทำงานเป็นกลุ่ม แบบประเมินผลงาน

6 ใช้ภาษาจีนค้นคว้าหาข้อมูลสภาพอากาศ อุณหภูมิของแต่ละมณฑลในประเทศจีน อธิบายสภาพอากาศ อุณหภูมิของแต่ละ มณฑล พร้อมทั้งระบุความแตกต่างของสภาพ อากาศและอุณหภูมิของแต่ละมณฑล จับกลุ่มอภิปรายถึงสภาพแวดล้อม สภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมทั้ง นำเสนอผลการอภิปราย ระบุแหล่งข้อมูล

7 เป้าหมาย Goal : นักเรียนใช้ภาษาจีนในการ ค้นคว้าหาข้อมูลและนำเสนอผลงานเป็น ภาษาจีนได้ บทบาท Role : พิธีกรรายงานพยากรณ์ อากาศ กลุ่มผู้ชม Audience : ครูและนักเรียนใน ชั้นเรียน ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities task: นักเรียนเขียนสภาพอากาศและอุณหภูมิ ของแต่ละมณฑลในประเทศจีน จับกลุ่ม อภิปรายถึงความแตกต่างของสภาพอากาศ และอุณหภูมิของแต่ละมณฑล ผลงาน Product : นักเรียนจัดบอร์ดแสดง อุณหภูมิของแต่ละมณฑล พร้อมกับนำเสนอ ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt จ 1.3 ม 5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ จ 1.3 ม 5/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google