งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งมีชีวิตบนโลก ใบนี้มีรูปร่าง และโครงสร้างที่ แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งมีชีวิตบนโลก ใบนี้มีรูปร่าง และโครงสร้างที่ แตกต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งมีชีวิตบนโลก ใบนี้มีรูปร่าง และโครงสร้างที่ แตกต่างกัน

2 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ประกอบด้วยโครงสร้าง พื้นฐานที่เล็กที่สุดคือ “ เซลล์ (Cell)”

3 อะตอม ( ธาตุ ) โมเลกุ ล เซลล์ เนื้อเยื่ อ อวัยวะ ระบบ สิ่งมีชี วิต ภายในเซลล์ ประกอบด้วย โมเลกุลของ สารเคมีหลายชนิด

4 เคมีที่เป็นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต

5 สารในเซลล์ของ สิ่งมีชีวิต มีทั้งสารอินทรีย์และ สารอนินทรีย์

6 สารอินทรีย์ (organic substance) คือ สารที่มีธาตุ C และ H เป็น องค์ประกอบ สารอินทรีย์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เรียก สารชีวโมเลกุล (biological molecule) สารชีวโมเลกุล แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก

7 สารอนินทรีย์ (inorganic substance) คือ สารประกอบที่ไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ นํ้า และแร่ธาตุต่าง ๆ

8 สารอินทรีย์ (organic substance )

9 คาร์โบไฮเ ดรต พบในอาหาร ประเภทใดบ้าง ?

10 ชื่ออาหารปริมาณ ที่มี (g) น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลมะพร้าว 99 - 100 ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งมัน เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวสาลี ลูกเกด 81-90 ขนมปังแคร็กเกอร์ ลิ้นจี่แห้ง 71-80 เยลลี่ แยม ลูกเดือย ถั่วดำ ถั่วเขียว ข้าว โอ๊ต 61-70 ขนมปัง ช็อกโกเลต นมข้นหวาน มะขาม หวาน 51-60 เส้นบะหมี่ ทุเรียน เกาลัด 41-50 มันเทศ นมผง ถั่วเหลือง เม็ดขนุน กล้วย มันสำปะหลัง รังนก 31-40 ขนมจีน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แห้ว กระจับ ขนุน น้อยหน่า ฝรั่ง ละมุด 21-30 มะม่วงสุก มะละกอสุก มะขามเทศ มังคุด ลิ้นจี่ แอปเปิล ส้ม ลำไย 11-20 ตับ ไข่ นมสด ลูกตาลอ่อน มะเขือเทศ แตงโม แตงไทย 0-10 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 100 กรัม

11 คาร์โบไฮเ ดรต มาจากคำว่า hydrate of carbon หรือคาร์บอนที่มีนํ้า ประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด คือ C, H,O สูตรทั่วไปคือ (CH 2 O) n **C ≥ 3 มีสัดส่วน H : O = 2 : 1 แบ่งตามขนาดโมเลกุล เป็น 3 ประเภท –monosaccharide –oligosaccharide –polysaccharide

12 1. มอโน แซ็กคาไรด์ คือ นํ้าตาลโมเลกุล เดี่ยว เป็นคาร์โบไฮเดรต ขนาดเล็กที่สุด ประกอบด้วย C 3-7 อะตอม

13 การจำแนกน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตาม จำนวนอะตอมของคาร์บอน ไตรโอส (triose) >> มี C 3 อะตอม เช่น Glyceraldehyde, Dihydroxyacetone เทโทรส (tetrose) >> มี C 4 อะตอม เช่น Erythrose, Erythrulose ** เพนโทส (pentose) >> มี C 5 อะตอม เช่น Ribose, Deoxyribose ** เฮกโซส (hexose) >> มี C 6 อะตอม ได้แก่ Glucose, Galactose,, Fructose เฮปโทส (heptose) >> มี C 7 อะตอม เช่น Sedoheptulose

14

15 มอนอแซ็กคาไรด์ จำแนกตามหมู่ฟังก์ชัน ได้เป็นแอลโดส (aldose) ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชัน เป็นแอลดีไฮด์ และคีโทส (ketose) ซึ่งมีหมู่ ฟังก์ชันเป็นคีโตน aldehydes ketones

16 2. โอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) โอลิโกแซ็กคาไรด์ เกิดจากมอน อแซ็กคาไรด์ 2–10 หน่วย มา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ C–O–C ซึ่ง เรียกว่า พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ถ้าประกอบด้วย 2 หน่วยเรียกว่า ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ถ้า 3 หน่วย เรียกว่า ไตรแซ็กคา ไรด์ (trisaccharide) ที่พบมากคือ ไดแซ็กคาไรด์ ได้แก่ ซูโครส มอลโทส แลกโทส

17 พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond)

18 มอสโทส - พบในข้าวมอลต์หรือ เมล็ดข้าวที่กำลังงอก –( กลูโคส + กลูโคส ) – ในร่างกายเกิดขึ้นจากการย่อย แป้งและไกลโคเจน – ข้าวที่เคี้ยวในปากมีรสหวาน เพราะ แป้งถูกเอนไซม์อะไมเลสย่อยเป็น มอลโทส ตัวอย่าง โอลิ โกแซ็กคาไรด์

19 ซูโครส - พบมากในอ้อย นํ้าตาลมะพร้าว ผลไม้สุก และอยู่ในรูปนํ้าตาลทราย –( กลูโคส + ฟรักโทส ) – เป็นนํ้าตาลที่เราได้รับจาก อาหารมากที่สุด

20 แลกโทส - พบในนํ้านม คนและสัตว์ –( กลูโคส + กาแลกโทส ) – มีความหวานน้อยที่สุด

21 3. พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) คือ คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ประกอบด้วยนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว >10 โมเลกุลขึ้นไปเรียงต่อกันเป็นสายยาวด้วย พันธะไกลโคซิดิก มีสมบัติเป็นของแข็งสีขาว ไม่ละลายนํ้า ไม่ มีรสหวาน ไม่ว่องไวต่อการทำปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส ไคติน ทั้งหมดมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบ แต่ โครงสร้างแตกต่างกัน

22 amyloseamylopectinglycogencellulose

23 แป้ง - โครงสร้างเป็นสายยาว / แตกแขนงไม่กี่แขนง - มีสมบัติไม่ละลายในนํ้าเย็น แต่ละลายได้ในนํ้า ร้อน - แป้งถูกย่อย (hydrolysis) จะได้สารที่มีขนาด โมเลกุลเล็กลงตามลำดับ ดังนี้ แป้ง  เดกซ์ทริน  มอลโทส  กลูโคส แป้ง อะไมโลส  ไม่ แตกแขนง อะไมโลเพกติน  แตกแขนง

24 เซลลูโลส - โครงสร้างเป็นสายยาว ไม่แตกแขนง - เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช - ร่างกายคนไม่มีเอนไซม์ย่อยเซลลูโลส เป็น กากอาหารกระตุ้นการขับถ่าย

25 ไกลโคเจน - โครงสร้างเป็นสายยาว มีแตกแขนงเป็นสาย สั้น ๆ จำนวนมาก - ร่างกายสัตว์สำรองไกลโคเจนไว้ที่ตับและ กล้ามเนื้อไว้ใช้เมื่อขาดแคลน

26 ไคติน – โครงสร้างเป็นสายยาวไม่ แตกแขนง – ไม่ละลายน้ำ – เป็นองค์ประกอบสำคัญของ เปลือกกุ้ง ปู แมลง – เป็นองค์ประกอบของผนัง เซลล์เห็ด รา ยีสต์

27 ความสำคัญของ คาร์โบไฮเดรต  เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในเซลล์ โดยเฉพาะกลูโคส  เป็นอาหารสะสมของพืชและสัตว์ เช่น แป้ง ไกลโคเจน  เป็นส่วนประกอบและโครงสร้าง ของเซลล์

28 ให้นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ ของคาร์โบไฮเดรต

29 ประโยชน์ของ คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานในเซลล์ เช่น กลูโคส เป็นอาหารสะสมของพืชและสัตว์ เช่น แป้ง ไกลโคเจน เป็นส่วนประกอบของเซลล์และ โครงสร้างเซลล์ เช่น น้ำตาลไร โบส น้ำตาลดีออกซีไรโบส เซลลูโลส


ดาวน์โหลด ppt สิ่งมีชีวิตบนโลก ใบนี้มีรูปร่าง และโครงสร้างที่ แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google