งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต

2 โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก คือ โปรตอน (Proton) อีเล็กตรอน (Electron) และ นิวตรอน (Neutron)

3 Helium (He) atom อะตอมของธาตุฮีเลียม (He) มี proton และ neutron อย่างละ 2 อนุภาค อยู่ในนิวเคลียส และ electron 2 อนุภาค วิ่งอยู่รอบนอก

4 Isotopes ธาตุบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ประกอบด้วยอะตอมที่มีจำนวน proton เท่ากัน แต่มีจำนวน neutron ในนิวเคลียส ไม่เท่ากัน อะตอมเหล่านี้มีคุณสมบัติทาง เคมีเหมือนกัน เรียกอะตอมเหล่านี้ว่า Isotopes ตัวอย่างเช่น C ประกอบด้วย isotopes ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ C, C, C 12 6 13 6 14 6

5 C เกิดการปลดปล่อยพลังงานหรือ อนุภาคออกมาตลอดเวลา หรือมีการ สลายตัว เรียก isotope ที่สลายตัวได้ว่า radioactive isotope ( สารกัมมันตรังสี ) Radioactive isotope ของธาตุแต่ละ ชนิดมีค่าครึ่งชีวิต (half life) เฉพาะตัว นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ radioactive isotope ในการหาอายุของซาก สิ่งมีชีวิตได้ 14 6

6 Covalent bond Covalent bond มีความ แข็งแรงมาก ต้องใช้ความ ร้อนสูงจึงจะ ทำลายพันธะ นี้ได้

7 Hydrogen bond เป็นพันธะที่เกิดจากอะตอมของ H + ที่เกิดพันธะกับอะตอมที่มีค่า electronegativity สูง ทำให้อะตอมของ H + มีประจุเป็นบวกน้อยๆ และพร้อมที่จะ เกิดแรงดึงดูดกับอะตอมที่มีค่า electronegativity สูงในโมเลกุลอื่นๆที่มี ประจุเป็นลบน้อยๆ เช่น โมเลกุลของน้ำ

8 Polar covalent bonds in a water molecule H2OH2O

9 Ionic bond Ionic bond แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอมเป็นผลมาจากแรงดึงดูดของ ประจุ ดังนั้นพันธะชนิดนี้มีความ แข็งแรงมาก / น้อยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมของโมเลกุล ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของ NaCl ในตัวกลางที่เป็นน้ำ ionic bond ถูก ทำลายได้ง่าย เนื่องจากขั้วของ โมเลกุลของน้ำไปรบกวนแรงดึงดูด ของประจุ

10 Electron transfer and ionic bonding A sodium chloride crystal

11 A hydrogen bond

12 Van der Waals interaction Ionic bond Hydrogen bond เป็น bond ที่มีความแข็งแรงน้อย แต่มีความสำคัญมากในสิ่งมีชีวิต เนื่องจากทำให้สารโมเลกุลขนาด ใหญ่ เช่น Protein และ Nucleic acid สามารถคงรูปของโครงสร้างอยู่ได้

13 H2OH2O H2OH2O H2OH2O ความสำคัญ ของน้ำ H2OH2O H2OH2O

14 Hydrogen bonds between water molecules แต่ละโมเลกุลของ น้ำสามารถสร้าง H- bond กับโมเลกุล ของน้ำใกล้เคียงได้ สูงสุดถึง 4 bonds การที่น้ำมี H-bond เป็นจำนวนมาก นี้เอง ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเฉพาะต่าง จากของเหลวอื่นๆ

15 Water transport in plants

16 Walking on water Evaporative cooling

17 Oceans and lakes don’t freeze solid because ice floats

18 A crystal of table salt dissolving in water น้ำเป็นตัวทำลายที่ดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสารประกอบที่มีขั้วหรืออิออน ที่มีประจุ

19 A water-soluble protein

20 ความสำคัญของ carbon สารอินทรีย์ (organic molecules) ต่างๆในสิ่งมีชีวิต เป็นสาร ที่มี Carbon เป็นองค์ประกอบ แกนกลาง

21 สาเหตุที่ Carbon สร้าง สารประกอบต่างๆได้หลากหลาย เพราะ อะตอมของ Carbon สามารถสร้าง covalent bond ได้ถึง 4 bonds

22 The shapes of three simple organic molecules

23 Covalent bond ที่เกิดขึ้น อาจ ต่อกับอะตอมของ Carbon ให้เป็น โมเลกุลของสารที่เป็นสายยาว หรือแตกเป็นกิ่ง หรือต่อเป็นวง แหวนก็ได้ ทำให้เกิดเป็นสารประกอบ ชนิดต่างๆที่มีสมบัติแตกต่างกัน

24 Variations in carbon skeletons

25 สารบางชนิดอาจมีสูตรโมเลกุล เหมือนกันแต่มีการเรียงตัวของ อะตอมแตกต่างกัน และมีสมบัติ ทางเคมีและชีววิทยาแตกต่างกัน เรียกสารเหล่านี้ว่า Isomer

26 Three types of isomers

27 นอกจากนี้ functional group ก็ เป็นส่วนสำคัญของโมเลกุลซึ่งทำ ให้สารต่างๆมีสมบัติทางเคมีและ ชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น

28 A comparison of functional groups of female (estradiol) and male (testosterone) sex hormones นอกจากนี้ functional group ก็ เป็นส่วนสำคัญของโมเลกุลซึ่งทำ ให้สารต่างๆมีสมบัติทางเคมีและ ชีววิทยาแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น

29

30 สสารต่างๆในธรรมชาติ ประกอบด้วยธาตุ Sodium ChlorineSodium chloride The sodium metal combines with the poisonous gas chlorine to form the edible compound sodium chloride, or table salt. +

31 ธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมี มากกว่า 25 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิดนั้น ที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Carbon ( C) Hydrogen (H) Oxygen (O) Nitrogen (N) ( มากกว่า 95 % ของน้ำหนักตัว )

32

33 The effect of nitrogen deficiency in corn Goiter, iodine deficiency ธาตุเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง อาจทำให้เกิดความผิดปกติและอาจถึง ตายได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google