งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา มี ๒ ประเภท ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำในการ สื่อสาร

2 องค์ประกอบของภาษา ภาษามีองค์ประกอบ ๔ เรื่อง ๑. เสียง เกิดจากการเปล่งเสียง แทนพยางค์ และคำ ๒. พยางค์และคำ เกิดจากการ ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ๓. ประโยค เกิดจากการนำ คำ มา เรียงกันตามลักษณะโครงสร้างของภาษาที่ กำหนดเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระบบไวยากรณ์ของ แต่ละภาษา ๔. ความหมาย คือ ความหมายที่เกิด จากคำหรือประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารทำความ เข้าใจกัน

3 ลักษณะสำคัญของภาษาไทย ๑. ภาษาไทยเป็นคำโดด ๒. คำไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว ๓. คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ๔. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ๕. มีการสร้างคำเพื่อเพิ่มความหมายให้ มากขึ้น ๖. การเรียงคำในประโยค ๗. คำขยายในภาษาไทยจะเรียงอยู่หลังคำ ที่ถูกขยายเสมอ ๘. คำไทยมีคำลักษณะนาม ๙. ภาษาไทยมีวรรคตอนในการเขียนและการ พูด ๑๐. ภาษาไทยมีระดับการใช้

4 คำชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้ประโยชน์ของภาษา ในด้านใด ๑. กำหนดกฎ กติกา และข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ๒. อ่านนิทานหรือนิยายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางในการ แก้ปัญหา ๔. สันนิษฐานผลงานที่ไม่ได้ระบุผู้แต่งที่ชัดเจน ๕. พูดภาษาถิ่นกับญาติพี่น้อง ๖. ทำตารางทบทวนหนังสือก่อนสอบ ๗. เล่นการละเล่นที่มีบทร้อง ๘. ฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์ในชั่วโมงเรียนวิชา พระพุทธศาสนา ๙. ทักทายปราศรัย และพูดแสดงความชื่นชมในการกระทำดีของ เพื่อน ๑๐. อ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือน ของโรงเรียน ใบงานที่ ๑เรื่อง ประโยชน์ของภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความรู้ทางภาษา

5 ใบงานที่ ๒เรื่อง ความงามกับภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความรู้ทางภาษา คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้โวหารแบบใด ๑. กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เป็นโวหาร ๒. เรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เป็นโวหาร ๓. งามผิวประไพผ่องกลทาบศุภาสุพรรณ งามแก้มแฉล้มฉันพระอรุณแอร่มละลาน งามเกศะดำขำกลน้ำณท้องละหาน งามเนตรพินิศปาน สุมณีมะโนหะรา ( มัทนะพาธา ของ รัชกาลที่ ๖ ) เป็นโวหาร ๔. เหตุแสดงแห่งราชพ้องภัยชลา ได้แก่อุปราชาเชษฐ์ผู้ สงครามซึ่งเสด็จครานี้ใหญ่ หลวงแฮ แท้จักถึงยุทธ์สู้ศึกช้างสองชน ( ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ) เป็นโวหาร

6 ๕. เขามองเราเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง เป็นโวหาร ๖. โอ๊ย ! ปวดหัวจนหัวจะระเบิดอยู่แล้ว เป็นโวหาร ๗. สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย อ่อนเอียงเพียงปลาย ประนอมประนมชมชัย ( บทพากย์โขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ช้างเอราวัณ ) เป็นโวหาร ๘. เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เรารู้สึกว่าตัว เราเป็นเพียงเศษผงธุลีที่ไม่มีใครสนใจ เป็นโวหาร ๙. ฉลามหนุ่มแห่งประเทศไทยคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จ เป็นโวหาร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google