งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา มี ๒ ประเภท ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำในการ สื่อสาร

2 องค์ประกอบของภาษา ภาษามีองค์ประกอบ ๔ เรื่อง ๑. เสียง เกิดจากการเปล่งเสียง แทนพยางค์ และคำ ๒. พยางค์และคำ เกิดจากการ ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ๓. ประโยค เกิดจากการนำ คำ มา เรียงกันตามลักษณะโครงสร้างของภาษาที่ กำหนดเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระบบไวยากรณ์ของ แต่ละภาษา ๔. ความหมาย คือ ความหมายที่เกิด จากคำหรือประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารทำความ เข้าใจกัน

3 ลักษณะสำคัญของภาษาไทย ๑. ภาษาไทยเป็นคำโดด ๒. คำไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว ๓. คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ๔. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ๕. มีการสร้างคำเพื่อเพิ่มความหมายให้ มากขึ้น ๖. การเรียงคำในประโยค ๗. คำขยายในภาษาไทยจะเรียงอยู่หลังคำ ที่ถูกขยายเสมอ ๘. คำไทยมีคำลักษณะนาม ๙. ภาษาไทยมีวรรคตอนในการเขียนและการ พูด ๑๐. ภาษาไทยมีระดับการใช้

4 คำชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้ประโยชน์ของภาษา ในด้านใด ๑. กำหนดกฎ กติกา และข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน....................................................................................... ๒. อ่านนิทานหรือนิยายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด.................................................................................. ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางในการ แก้ปัญหา........................................................... ๔. สันนิษฐานผลงานที่ไม่ได้ระบุผู้แต่งที่ชัดเจน.................................................................................................. ๕. พูดภาษาถิ่นกับญาติพี่น้อง.......................................................................................................................... ๖. ทำตารางทบทวนหนังสือก่อนสอบ.............................................................................................................. ๗. เล่นการละเล่นที่มีบทร้อง............................................................................................................................. ๘. ฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์ในชั่วโมงเรียนวิชา พระพุทธศาสนา.............................................................. ๙. ทักทายปราศรัย และพูดแสดงความชื่นชมในการกระทำดีของ เพื่อน................................................................. ๑๐. อ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือน ของโรงเรียน................................................... ใบงานที่ ๑เรื่อง ประโยชน์ของภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความรู้ทางภาษา

5 ใบงานที่ ๒เรื่อง ความงามกับภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความรู้ทางภาษา คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้โวหารแบบใด ๑. กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เป็นโวหาร................................................................................ ๒. เรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เป็นโวหาร................................................................................... ๓. งามผิวประไพผ่องกลทาบศุภาสุพรรณ งามแก้มแฉล้มฉันพระอรุณแอร่มละลาน งามเกศะดำขำกลน้ำณท้องละหาน งามเนตรพินิศปาน สุมณีมะโนหะรา ( มัทนะพาธา ของ รัชกาลที่ ๖ ) เป็นโวหาร.......................................................................... ๔. เหตุแสดงแห่งราชพ้องภัยชลา ได้แก่อุปราชาเชษฐ์ผู้ สงครามซึ่งเสด็จครานี้ใหญ่ หลวงแฮ แท้จักถึงยุทธ์สู้ศึกช้างสองชน ( ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ) เป็นโวหาร............................................................................

6 ๕. เขามองเราเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง เป็นโวหาร............................................................................ ๖. โอ๊ย ! ปวดหัวจนหัวจะระเบิดอยู่แล้ว เป็นโวหาร............................................................................ ๗. สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย อ่อนเอียงเพียงปลาย ประนอมประนมชมชัย ( บทพากย์โขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ช้างเอราวัณ ) เป็นโวหาร........................................................................... ๘. เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เรารู้สึกว่าตัว เราเป็นเพียงเศษผงธุลีที่ไม่มีใครสนใจ เป็นโวหาร....................................................................... ๙. ฉลามหนุ่มแห่งประเทศไทยคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จ เป็นโวหาร......................................................................


ดาวน์โหลด ppt เรื่องความรู้ทางภาษา ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ ภาษา ” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือ เขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google