งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องความรู้ทางภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องความรู้ทางภาษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องความรู้ทางภาษา
ความหมายของภาษาลักษณะสำคัญของภาษาไทย คำว่า “ภาษา” หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ประเภทของภาษา มี ๒ ประเภท ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร

2 องค์ประกอบของภาษา ภาษามีองค์ประกอบ ๔ เรื่อง ๑. เสียง เกิดจากการเปล่งเสียงแทนพยางค์ และคำ ๒. พยางค์และคำ เกิดจากการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ๓. ประโยค เกิดจากการนำ คำ มาเรียงกันตามลักษณะโครงสร้าง ของภาษาที่กำหนดเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระบบไวยากรณ์ของแต่ละภาษา ๔. ความหมาย คือ ความหมายที่เกิดจากคำหรือประโยคเพื่อใช้ใน การสื่อสารทำความเข้าใจกัน

3 ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
๑. ภาษาไทยเป็นคำโดด ๒. คำไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว ๓. คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ๔. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ๕. มีการสร้างคำเพื่อเพิ่มความหมายให้มากขึ้น ๖. การเรียงคำในประโยค ๗. คำขยายในภาษาไทยจะเรียงอยู่หลังคำที่ถูกขยายเสมอ ๘. คำไทยมีคำลักษณะนาม ๙. ภาษาไทยมีวรรคตอนในการเขียนและการพูด ๑๐. ภาษาไทยมีระดับการใช้

4 ใบงานที่ ๑ เรื่อง ประโยชน์ของภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ความรู้ทางภาษา
คำชี้แจง พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้ประโยชน์ของภาษาในด้านใด ๑. กำหนดกฎ กติกา และข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ๒. อ่านนิทานหรือนิยายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา ๔. สันนิษฐานผลงานที่ไม่ได้ระบุผู้แต่งที่ชัดเจน ๕. พูดภาษาถิ่นกับญาติพี่น้อง ๖. ทำตารางทบทวนหนังสือก่อนสอบ ๗. เล่นการละเล่นที่มีบทร้อง ๘. ฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์ในชั่วโมงเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ๙. ทักทายปราศรัย และพูดแสดงความชื่นชมในการกระทำดีของเพื่อน ๑๐. อ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือนของโรงเรียน

5 คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้โวหารแบบใด
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ความงามกับภาษา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ความรู้ทางภาษา คำชี้แจง อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบว่าใช้โวหารแบบใด ๑. กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เป็นโวหาร ๒. เรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เป็นโวหาร ๓ งามผิวประไพผ่อง กลทาบศุภาสุพรรณ งามแก้มแฉล้มฉัน พระอรุณแอร่มละลาน งามเกศะดำขำ กลน้ำณท้องละหาน งามเนตรพินิศปาน สุมณีมะโนหะรา (มัทนะพาธา ของ รัชกาลที่ ๖) เป็นโวหาร ๔ เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา ได้แก่อุปราชา เชษฐ์ผู้ สงครามซึ่งเสด็จครา นี้ใหญ่ หลวงแฮ แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกช้างสองชน (ลิลิตตะเลงพ่าย ของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส) เป็นโวหาร

6 ๕. เขามองเราเป็นเพียงดอกไม้ริมทาง
เป็นโวหาร ๖. โอ๊ย ! ปวดหัวจนหัวจะระเบิดอยู่แล้ว เป็นโวหาร ๗. สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย อ่อนเอียงเพียงปลาย ประนอมประนมชมชัย (บทพากย์โขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ช้างเอราวัณ) เป็นโวหาร ๘. เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่อันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นเพียงเศษผงธุลีที่ไม่มีใครสนใจ เป็นโวหาร ๙.ฉลามหนุ่มแห่งประเทศไทยคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จ เป็นโวหาร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องความรู้ทางภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google