งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย เด็กหญิงเนตรชนก จีระวัตร์ เลขที่ 22 เด็กหญิงพาณิภัค เจริญ พิทักษ์พร เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย เด็กหญิงเนตรชนก จีระวัตร์ เลขที่ 22 เด็กหญิงพาณิภัค เจริญ พิทักษ์พร เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Enter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย เด็กหญิงเนตรชนก จีระวัตร์ เลขที่ 22 เด็กหญิงพาณิภัค เจริญ พิทักษ์พร เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Enter

2 คำสุภาพ พยัญชนะ วรรค กลอน สุภาพ กลอน สุภาพ คำนาม แบบทด สอบ

3 คำสุภาพ ถ้อยคำต่างๆที่เราพูดจากัน โดยทั่วไปนั้น บางคำก็มิควรจะกราบ บังคมทูลบางคำก็ควร ถ้าหากคำใดมิ ควรเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสียให้ เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ต่างๆให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำต่างๆให้เหมาะสมนี่เราเรียกว่า “ คำสุภาพ ” คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของ ราชาศัพท์ next Home

4 คำสุภาพที่ควรรู้ คำสามัญ คำสุภาพ กล้วยกุ = กล้วยสั้น กล้วยไข่ = กล้วย เปลือกบาง กล้วยบวชชี = นารีจำ ศีล กองดิน = มูลดิน กะปิ = เยื่อเคย ขนมขี้หนู = ขนม ทราย ขนมจีน = ขนมเส้น ขนมตาล = ขนม ทองฟู ขนมเทียน = ขนมบัว สาว ขนมใส่ไส้ = ขนม สอดไส้ next back Home

5 ขี้กลาก = โรคกลาก ขี้เกลื้อน = โรคเกลื้อน ขี้ครั่ง = มูลครั่ง ขี้ควาย = มูลควาย ขี้ช้าง = มูลช้าง ขี้ดิน = มูลดิน ขี้ตืด = ตระหนี่ ขี้นก = มูลนก ขี้บุหรี่ = เถ้าบุหรี่ ขี้ผึ้ง = สีผึ้ง ขี้เรื้อน = โรคเรื้อน ขี้วัว = มูลวัว ขี้สัตว์ = มูลสัตว์ ขึงตาข่ายดักสัตว์ = วาง ข่าย back Home

6 พยัญชนะวรรค พยัญชนะในภาษาไทย แบ่งออกเป็นวรรค ตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง จัดลำดับตามจาก แหล่งกำเนิดเสียงด้านในสุดออกมาตามลำดับ ประโยชน์จากการแบ่งวรรคทำให้เกิด ประโยชน์ทางหลักภาษาในเรื่อง อักษรสังโยค ไตรยางค์ อักษรคู่ อักษรเดี่ยว ตารางการจัดพยัญชนะ next Home

7 back Home

8 ลักษณะสัมผัสของกลอนสุภาพมีดังนี้ - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัส ไปยังคำที่ ๓ หรือ ๕ของวรรคที่ ๒ ในกรณีที่ วรรคที่ ๒มี ๘คำพอดี แต่ถ้าในวรรคที่ ๒มี อยู่ ๙คำ จะเลื่อนไปสัมผัสกับคำที่ ๖ แทน - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ไปสัมผัส กับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ไปสัมผัสกับ คำที่ ๓ หรือ ๕ ( เช่นเดียวกับสัมผัสในวรรคที่ ๑ ไปวรรคที่ ๒ ) - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป next Home

9 ผังภูมิกลอน สุภาพ backHome

10 คำนามในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ สามานยนาม ( คำนามไม่ชี้เฉพาะ ) หรือคำนาม ทั่วไป คือ คำนามสามัญที่ใช้เป็นชื่อทั่วไป หรือ เป็นคำเรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป ไม่ชี้ เฉพาะเจาะจง สามานยนามบางคำมีคำย่อยเพื่อ บอกชนิดย่อยๆของสิ่งต่างๆ เรียกว่า สามา นยนามย่อย วิสามานยนาม ( คำนามชี้เฉพาะ ) หรือคำนามชี้ เฉพาะ คือ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สถานที่ หรือเป็นคำเรียกบุคคล สถานที่เพื่อ เจาะจงว่าเป็นคนไหน สิ่งใด ลักษณนาม ( คำนามแสดงลักษณะ ) คือ คำนาม ที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปร่าง ลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให้ ชัดเจนขึ้น Home next

11 สมุหนาม ( คำนามรวมหมู่ ) คือ คำนามบอก หมวดหมู่ของสามานยนาม และวิสามา นยนามที่รวมกันมากๆ อาการนาม ( คำนามแสดงอาการ ) คือ คำนามที่บอกกิริยาอาการหรือความ ปรากฏเป็นต่าง ๆ ซึ่งมาจากคำกริยา หรือ คำวิเศษณ์ จะมีคำว่า " การ " และ " ความ " นำหน้า ข้อสังเกต คำว่า “ การ ” และ “ ความ ” ถ้า นำหน้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ จะไม่นับว่าเป็นอาการนาม backHome

12 1. ข้อใดหมายถึง นารีจำศีล ก. คนบวชชี ข. ขนมเทียน ค. กล้วยบวชชี ง. ขนมเค้ก

13 next

14

15 2. กะปิคำสุภาพคืออะไร ก. ตระหนี่ ข. เยื่อเคย ค. ขนมเส้น ง. รากดิน

16 next

17

18 3. ขนมทองฟู หมายถึงข้อใด ก. ขนมขี้หนู ข. ขนมเทียน ค. ขนมบัวลอย ง. ขนมตาล

19 next

20

21 4. พยัญชนะวรรคมีกี่วรรค ก. 5 วรรค ข. 6 วรรค ค. 7 วรรค ง. 8 วรรค

22 next

23

24 5. วรรคโอฐชะ คือวรรคไหน ก. เพดาน ข. ปุ่มเหงือก ค. คอ ง. ไม่มีคำตอบ

25 next

26

27 6. สัมผัสนอกของกลอนสุภาพมีกี่ สัมผัส ก. 3 สัมผัส ข. 4 สัมผัส ค. 5 สัมผัส ง. 6 สัมผัส

28 next

29

30 7. กลอนสุภาพวรรคหนึ่งมีกี่พยางค์ ก. 10 พยางค์ ข. 8 พยางค์ ค. 5 พยางค์ ง. 6 พยางค์

31 next

32

33 8. ข้อไหนมีคำลักษณะนาม ก. นักเรียนของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระ ราชูปถัมภ์ ข. นักเรียน 3 คน ค. คณะนักเรียน ง. นักเรียน

34 next

35

36 9. ข้อไหนไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของวิสา มานยนาม ก. เรือครุฑเหินเห็จ ข. เรือพารีรั้งทวีป ค. เรืออีเหลือง ง. เรือ

37 next

38

39 10. อาการนาม หมายถึงอะไร ก. คำนามบอกอาการ ข. คำนามชี้เฉพาะ ค. คำนามบอกหมวดหมู่ ง. คำนามทั่วไป

40 next

41

42 End แล้วเจอ กันใหม่นะ คะ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย เด็กหญิงเนตรชนก จีระวัตร์ เลขที่ 22 เด็กหญิงพาณิภัค เจริญ พิทักษ์พร เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google