งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน สถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือน ภัย ทางสังคม ๗ มิ. ย. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน สถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือน ภัย ทางสังคม ๗ มิ. ย. ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน สถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือน ภัย ทางสังคม ๗ มิ. ย. ๒๕๕๓

2 วัตถุประสงค์ใน การรายงานฯ เพื่อรายงานผลการเฝ้า ระวัง เพื่อเสนอข้อคิดต่อคณะ กก. ของจังหวัด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ใน การเฝ้าระวัง

3 การเขียนรายงาน มี บทบาทใน การตรวจสอบ ความผิดปกติของข้อมูล ใช้นำเสนอระดับความ เร่งด่วน และข้อเสนอในการหา ทางออก

4 กระบวนการเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคม นำเข้า ข้อมูล ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ประมวลผล / ตีความ / พยากรณ์ นำเสนอ / ตัดสินใจ เฝ้าระวังต่อไป เตือนภัย - แจ้งเตือน / สื่อสาร - ออกมาตรการ - กำหนด โครงการ - แจ้งเตือน / สื่อสาร - ออกมาตรการ - กำหนด โครงการ

5 รายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมของจังหวัด เสนอ คณะกก / ทำงาน /...................................... กลุ่มเป้าหมาย......... ๑.ประเด็นการเฝ้าระวัง ๒. สถานะของจังหวัด / ความจำเป็น / หลักการเหตุผล

6 ๓. ปัจจัย / ข้อบ่งชี้ในการเฝ้าระวัง ๔. การเก็บข้อมูล / แหล่งที่มาของข้อมูล ๕. แผนภาพข้อมูล / ตารางข้อมูล ๖. การอ่านผลของ การเฝ้าระวัง

7 ๗. ผลกระทบ / การ ตีความ / การ ประเมินสถานการณ์ / ความรุนแรง ๘. ทางออก / แนว ทางการจัดการ / มาตรการการเตือน ภัย

8 ประเด็นการ ประชุมกลุ่ม เขียนรายงานโดยใช้ ข้อมูลในการอ่านผล หรือ กลุ่มนำมา เขียนรายงานตาม แบบที่กำหนด

9 ข้อควรระวัง อย่าลืมประเด็นที่ ต้องการนำเสนอ ท่านกำลังเสนอต่อใคร อย่าใส่สี / รายละเอียด จนเกิด ความเข้าใจผิด อย่าลืมข้อเสนอเป็น ทางออก

10


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน สถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือน ภัย ทางสังคม ๗ มิ. ย. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google