งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยัญชนะ ไทย การจำแนกพยัญชนะ ในภาษาไทย 1 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยัญชนะ ไทย การจำแนกพยัญชนะ ในภาษาไทย 1 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยัญชนะ ไทย การจำแนกพยัญชนะ ในภาษาไทย 1 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

2 รูปพยัญชนะใน ภาษาไทย กขฃคฅฆงจฉชซ ฌญฎฏฐฑฒณดตถ ทธนบปผฝพฟภม ยรลวศษสหฬอฮ ๔๔ รูป 2 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

3 การจำแนกพยัญชนะ ไทย ๔. แบ่งตามฐานที่เกิดของเสียง มีปรากฏในหนังสือ ปฐม ก กา ๕. แบ่งตามเสียงหนักเบา มีปรากฏในหนังสือ ปฐม ก กา ๖. แบ่งเป็น ๒ พวก เป็นการแบ่งแบบโบราณ คือ มี พวกพื้นเสียงสูง กับพวกพื้นเสียงกลาง ๗. แบ่งเป็นตอน มี ๖ ตอน คล้ายแบ่งเป็นวรรคของ บาลี ๘. แบ่งเป็น ก ข้ มี ก ข้ เล็ก และ ก ข้ ใหญ่ ๑. แบ่งเป็นพยัญชนะวรรค ตาม แบบบาลีสันสกฤต ๒. แบ่งเป็น ๓ พวกตามวิธีใช้ ( พยัญชนะเดิม พยัญชนะกลาง พยัญชนะเติม ) ๓. แบ่งแบบไตรยางศ์ ( อักษร ๓ หมู่ ) ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ การจำแจกพยัญชนะของไทยแต่โบราณมา มีด้วยกัน ถึง ๘ วิธี ได้แก่ 3 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

4 1. การจำแนกพยัญชนะวรรคแบบ บาลีสันสกฤต ( จำแนกเป็น พยัญชนะวรรค และ เศษวรรค ) วรรคละ 5 แถว 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ก ข คฆ ง ฉจ ฌ ญช ฐฏฒ ณฑ ถ ตธ นท ปผ พภ ม ย ฬ ร ล ว ศ ษสศ ษส ห เศษ วรรค ( ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย ) 4

5 ตธ น ท 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ฐฏฒ ณ ฑ ป ผ พภ ม ก ข คฆ ง ฉจ ฌ ญช ย ฬ ร ล ศ ษสศ ษส ห ( ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย ) ว ถ ร 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 1. พยัญชนะ เดิม (Old) 3. พยัญชนะ เติม (Add) 2. พยัญชนะกลาง (Middle) 5

6 ตธ น ท 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ฐฏฒ ณ ฑ ป ผ พภ ม ก ข คฆ ง ฉจ ฌ ญช ย ฬ ร ล ศ ษสศ ษส ห เศษ วรรค ( ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย ) ว ถ ร 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 1. พยัญชนะ เดิม (Old) 2. พยัญชนะ กลาง (MIDDLE) 5

7 ตธ น ท 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ฐฏฒ ณ ฑ ป ผ พภ ม ก ข คฆ ง ฉจ ฌ ญช ย ฬ ร ล ศ ษสศ ษส ห เศษ วรรค ( ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย ) ว ถ ร 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 1. พยัญชนะ เดิม (Old) 2. พยัญชนะ กลาง (MIDDLE) 3. พยัญชนะ เติม (ADD) ฃ ด ฎ ฅ บ ซ ฮ ฝ อ ฟ 6

8 อักษร กลา ง อักษร สูงต่ำคู่ต่ำเดี่ยว อั ก ษ ร ต่ำ 3. แบบ ไตรยางศ์ 7


ดาวน์โหลด ppt พยัญชนะ ไทย การจำแนกพยัญชนะ ในภาษาไทย 1 นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google