งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนา ความคิด ภาษา - เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและ แสดงออกทางความคิด โดยสื่อออกมาเป็น คำพูด การคิด - กระบวนการทำงานเพื่อหาคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนา ความคิด ภาษา - เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและ แสดงออกทางความคิด โดยสื่อออกมาเป็น คำพูด การคิด - กระบวนการทำงานเพื่อหาคำตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนา ความคิด ภาษา - เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและ แสดงออกทางความคิด โดยสื่อออกมาเป็น คำพูด การคิด - กระบวนการทำงานเพื่อหาคำตอบ ความคิด - ผลคำตอบที่ได้จากการคิด ทิศทางในการคิด - คิดในทางวัฒนะ และ คิดในทางหายนะ ความคิดของมนุษย์ มี ๒ ประเภท..... คิด อย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล วิธีคิดของมนุษย์ - มี ๓ วิธี.... วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แยก รวม ตัดสิน

2 ปัญหา แบ่งเป็น ๓ ประเภท - เฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม สาธารณะ คนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนรวม / สังคม

3 แนวข้อสอบเข้าหาวิทยาลัย เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด

4 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ คำถามข้อ ๑ - ๒ “ เอ๊ะ ไม่เห็นคุณหลวงบอกเลย สักคำทั้งที่คุยกันทุกวัน เรื่องสำคัญอย่างนี้น่าจะบอกเล่า เก้าสิบกันบ้าง ทำแบบนี้เหมือนพยายามจะงุบงิบ ไม่ให้รู้อย่างนั้นแหละ ” ๑.ผู้กล่าวข้อความนี้รู้สึก อย่างไร ก. กลุ้มใจ ข. เบื่อหน่าย ค. หงุดหงิด ง. โกรธแค้น ตอบ ข้อ ค.

5 ๒.ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ จาก ข้อความนี้ ก. ผู้พูดมองผู้ที่กล่าวถึงในทาง ไม่ดี ข. ผู้พูดสนิทกับผู้ที่กล่าวถึง ค. ผู้พูดไ ม่ ค่อยพอใจการกระทำ ของผู้ที่กล่าวถึง ง. ผู้พูดเกลียดผู้ที่กล่าวถึง เพราะไม่บอกความลับ ตอบ ข้อ ง. “ เอ๊ะ ไม่เห็นคุณหลวงบอก เลยสักคำทั้งที่คุยกันทุกวัน เรื่องสำคัญอย่างนี้น่าจะบอกเล่า เก้าสิบกันบ้าง ทำแบบนี้เหมือนพยายามจะงุบงิบ ไม่ให้รู้อย่างนั้นแหละ ”

6 ๓.ข้อใดกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน ก. ดินเย็นด้วยหญ้าบัง และหญ้ายัง ด้วยดินดี ข. ถ้อยทีถ้อยอาศัย ยืนชีพได้ด้วย ไมตรี ค. วันนี้ตราบวันหน้า เจ้าพระยา ยังคงมั่น ง. น้ำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเรานั้น ใช้ดื่มกัน ตอบ ข้อ ค.

7 “ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟ ฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่น บ้านเราไม่เหงาใจ ” ๔.ข้อความใดเป็นข้อสรุป ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. วรรคที่ ๔ ตอบ ข้อ ง. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๔ - ๖

8 “ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟ ฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่น บ้านเราไม่เหงาใจ ” ๕. ข้อความใดเป็น ข้อสนับสนุน ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ข้อ ง.

9 “ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟ ฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่น บ้านเราไม่เหงาใจ ” ๖. วรรคใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ๒ คำ เสียง จัตวา ๒ คำ ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. วรรคที่ ๔ ตอบ ข้อ ง.

10 ๗.ผู้กล่าวข้อความนี้มี จุดมุ่งหมายอย่างไร ก. ห้ามปราม ข. สั่งสอน ค. เตือนสติ ง. ปลอบโยน อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๗ - ๙ “ มาเถิด............ พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวด ร้าวนักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจน คลายค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ตอบ ข้อ ง.

11 “ มาเถิด............ พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวดร้าว นักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจนคลาย ค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ๘.ข้อความนี้ อนุมานได้ว่าใคร พูดกับใคร ก. เพื่อนพูดกับเพื่อน ข. สามีพูดกับภรรยา ค. ชายหนุ่มพูดกับคนรัก ง. พ่อแม่พูดกับลูก ตอบ ข้อ ก.

12 “ มาเถิด............ พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวดร้าว นักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจนคลาย ค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ๙.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความ ดังกล่าวนี้ ก. ความรัก ข. ความระทมใจ ค. ความไม่สมหวัง ง. ความเบื่อหน่าย ตอบ ข้อ ง.

13 ๑๐.บริษัทแห่งหนึ่งรับสมัครงาน มีผู้ผ่านเข้าสอบ สัมภาษณ์ ๔ คน ผู้สอบต้องตอบคำถามเดียวกัน คือเหตุผลที่ลาออกจากบริษัทเดิมมาสมัครบริษัท นี้ ผู้สอบสัมภาษณ์คนใดน่าจะทำคะแนนได้ดีที่สุด ก. คนที่ ๑ เพราะบริษัทของท่านมีชื่อเสียงและ น่าเชื่อถือ ข. คนที่ ๒ อยากเปลี่ยนงานใหม่ เพื่อจะได้ ก้าวหน้ากว่าเดิม ค. คนที่ ๓ เพราะต้องการความก้าวหน้า ที่นี่ให้ เงินเดือนสูงกว่าที่อื่นๆ ง. อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ และคิดว่างาน ที่นี่จะตรงกับความรู้ มากกว่า ตอบ ข้อ ง.


ดาวน์โหลด ppt สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนา ความคิด ภาษา - เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและ แสดงออกทางความคิด โดยสื่อออกมาเป็น คำพูด การคิด - กระบวนการทำงานเพื่อหาคำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google