งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel ® Teach Essential Course V10.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel ® Teach Essential Course V10.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel ® Teach Essential Course V10.1
โรงเรียนประชานิเวศน์

2 จุดประสงค์ของหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน ระบุวิธีการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ จัดเตรียมประสบการณ์ ทำงานที่เน้นการร่วมมือกัน จุดประสงค์ของหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระบุวิธีที่นักเรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการค้นคว้า การสื่อสาร การทำงานอย่างมีความร่วมมือ รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและการสร้างหน่วยการเรียนรู้และการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานทางเทคโนโลยี จัดประสบการณ์ห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งกระตุ้นการกำกับตนเองและทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน การทำงานอย่างมีความร่วมมือกับเพื่อนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ผ่านการแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อผลงานของเพื่อน

3 กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ วางแผนกิจกรรมท้ายบท
จับคู่ร่วมคิด ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการสอน (แบบออนไลน์) กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ วางแผนกิจกรรมท้ายบท ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม รูปแบบกิจกรรม จับคู่ร่วมคิด ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการสอน (แบบออนไลน์) กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ การทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ การวางแผนกิจกรรมท้ายบท

4 ทักษะพื้นฐานที่ควรมี
ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับกลาง สามารถที่จะ: ฟอร์แมทและแก้ไขข้อความ คัดลอก ตัดและปะข้อความและกราฟิก บันทึกข้อมูล มีอีเมล์เป็นของตัวเอง และใช้อีเมล์ สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 ความคาดหวัง สามารถเข้าอบรมครบทั้ง 40 ชั่วโมง (32 ชั่วโมงในห้องอบรม และ 8 ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมท้ายบท) ตรงเวลา มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและการอภิปราย ทำกิจกรรมการวางแผนล่วงหน้า นอกเวลาอบรมและทำผลงานเสร็จสมบูรณ์

6 รายละเอียดของแต่ละบท
บทที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บทที่ 2: การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ บทที่ 3: การสร้างการเชื่อมโยง บทที่ 4: การสร้างตัวอย่างของการเรียนรู้ บทที่ 5: การประเมินโครงงานนักเรียน บทที่ 6: การวางแผนเพื่อความสำเร็จของนักเรียน บทที่ 7: การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี บทที่ 8: การแสดงผลงานแฟ้มสะสมฯ

7 Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 

8 สมรรถนะสำคัญทั้งห้าด้านของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

9 แหล่งเรียนรู้บน Intel ® Site
Intel ® Education Help Guide การออกแบบโครงงานที่ทรงประสิทธิภาพ (Designing Effective Project) การประยุกต์ใช้การประเมินโครงงาน (Assessing Project application) เว็บครูสอนดี เว็บไซต์อินเทล

10 Non-Intel site เว็บไซต์การทำงานอย่างมีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร
บุ๊คมาร์กกิ้ง (Bookmarking) – บันทึกรายการโปรดหรือทำบุ๊คมาร์ก บล็อก (Blog) – ใช้แม่แบบ/สมุดบันทึกด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ วิกิ (Wiki) – ในกิจกรรมระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เพื่อบันทึกความเห็นที่ได้จากเพื่อนครู ใช้การแสดงแฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิคส์ การนำเสนอสิ่งเพิมพ์ของนักเรียนบนเว็บไซต์ เว็บไซต์การทำงานอย่างมีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสาร

11 เตรียมความพร้อม มีอีเมล์เป็นของตัวเอง
แนะนำตัว บอกชื่อสกุล ระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ที่สอน และสิ่งที่ไม่ชอบ 2 อย่าง จับคู่ร่วมคิด ในเวลา 5 นาที

12 อุ่นเครื่อง ทบทวน Revised Bloom Taxonomy ใบงานที่ 1
คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้คืออะไร ใบงาน “ระดมสมองกับคำถาม...” การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Approach) ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3

13 มารู้จักกับเว็บครูสอนดี
แนะนำตัวบนเว็บ 2.0


ดาวน์โหลด ppt Intel ® Teach Essential Course V10.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google