งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intel ® Teach Essential Course V10.1 โรงเรียนประชานิเวศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intel ® Teach Essential Course V10.1 โรงเรียนประชานิเวศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intel ® Teach Essential Course V10.1 โรงเรียนประชานิเวศน์

2 การใช้เทคโนโลยี ในห้องเรียน ระบุวิธีการใช้ เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติ จัดเตรียม ประสบการณ์ ทำงานที่เน้นการ ร่วมมือกัน จุดประสงค์ของ หลักสูตร

3 จับคู่ร่วม คิด ระดมความคิด เพิ่ม ประสิทธิภาพ การสอน ( แบบ ออนไลน์ ) กิจกรรมเน้นการ ปฏิบัติ วางแผนกิจกรรม ท้ายบท ทบทวนแผนการ จัดการเรียนรู้ กิจกรรม

4 ทักษะพื้นฐาน ที่ควรมี ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับกลาง สามารถที่จะ : ฟอร์แมทและแก้ไขข้อความ คัดลอก ตัดและปะข้อความและ กราฟิก บันทึกข้อมูล มีอีเมล์เป็นของตัวเอง และใช้อีเมล์ สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 ความ คาดหวัง – สามารถเข้าอบรมครบทั้ง 40 ชั่วโมง ( 32 ชั่วโมงในห้องอบรม และ 8 ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมท้าย บท ) – ตรงเวลา – มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและการ อภิปราย – ทำกิจกรรมการวางแผนล่วงหน้า นอกเวลาอบรมและทำผลงาน เสร็จสมบูรณ์

6 รายละเอียดของแต่ละบท บทที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน บทที่ 2: การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ บทที่ 3: การสร้างการเชื่อมโยง บทที่ 4: การสร้างตัวอย่างของการเรียนรู้ บทที่ 5: การประเมินโครงงานนักเรียน บทที่ 6: การวางแผนเพื่อความสำเร็จของ นักเรียน บทที่ 7: การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ด้วยเทคโนโลยี บทที่ 8: การแสดงผลงานแฟ้มสะสมฯ

7 Programs of the Intel ® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.

8 สมรรถนะสำคัญทั้งห้าด้านของ ผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

9 แหล่งเรียนรู้บน Intel ® Site Intel ® Education Help GuideHelp Guide การออกแบบโครงงานที่ทรงประสิทธิภาพ (Designing Effective Project) http://educate.intel.com/th/projectdesigns http://educate.intel.com/th/projectdesign การประยุกต์ใช้การประเมินโครงงาน (Assessing Project application) http://educate.intel.com/th/assessingproject เว็บครูสอนดี http://krusorndee.nethttp://krusorndee.net เว็บไซต์อินเทล www.intel.com/education/th

10 Non-Intel site บุ๊คมาร์กกิ้ง (Bookmarking) – บันทึกรายการ โปรดหรือทำบุ๊คมาร์ก บล็อก (Blog) – ใช้แม่แบบ / สมุดบันทึกด้วย โปรแกรมประมวลผลคำ วิกิ (Wiki) – ในกิจกรรมระดมความคิดเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอน เพื่อบันทึกความเห็น ที่ได้จากเพื่อนครู – ใช้การแสดงแฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิคส์ – การนำเสนอสิ่งเพิมพ์ของนักเรียนบนเว็บไซต์ เว็บไซต์การทำงานอย่างมีความร่วมมือเพื่อ แลกเปลี่ยนเอกสาร

11 เตรียมความพร้อม มีอีเมล์เป็นของตัวเอง แนะนำตัว บอกชื่อสกุล ระดับชั้นและ สาระการเรียนรู้ที่สอน และสิ่งที่ไม่ชอบ 2 อย่าง จับคู่ร่วมคิด ในเวลา 5 นาที

12 อุ่นเครื่อง ทบทวน Revised Bloom TaxonomyRevised Bloom Taxonomy ใบงานที่ 1 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้คืออะไร คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ใบงาน “ ระดมสมองกับคำถาม...” การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Approach) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3

13 มารู้จักกับเว็บครูสอนดี http://krusorndee.net แนะนำตัวบนเว็บ 2.0


ดาวน์โหลด ppt Intel ® Teach Essential Course V10.1 โรงเรียนประชานิเวศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google