งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “ อาทรสังขะ วัฒนะ 4 อุปถัมภ์ ” สพม 17 จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “ อาทรสังขะ วัฒนะ 4 อุปถัมภ์ ” สพม 17 จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “ อาทรสังขะ วัฒนะ 4 อุปถัมภ์ ” สพม 17 จังหวัดจันทบุรี

2 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดชั้นปี : พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัด : 1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ผลการเรียนรู้ : นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคใน บทเรียนมาใช้สนทนาสื่อสารในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันได้

3 1. ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน ได้ 1.2 นักเรียนสามารถบอกหลักการใช้ไวยากรณ์ / รูปประโยค ในบทเรียนได้ 2. ด้านทักษะกระบวนการ 2.1 นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์และบทสนทนาในบทเรียน ได้ 2.2 นักเรียนสามารถตอบคำถามและสามารถแต่งประโยค จากกลุ่มคำที่กำหนดให้ได้ 3. ด้านจิตพิสัย 3.1 เมื่อกำหนดภาระงานให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเป็นระบบ

4


ดาวน์โหลด ppt ครูพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “ อาทรสังขะ วัฒนะ 4 อุปถัมภ์ ” สพม 17 จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google