งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลรวมของการเรียนรู้ เรื่อง 你住在那儿. (คุณพักอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลรวมของการเรียนรู้ เรื่อง 你住在那儿. (คุณพักอยู่ที่ไหน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลรวมของการเรียนรู้ เรื่อง 你住在那儿. (คุณพักอยู่ที่ไหน
สรุปผลรวมของการเรียนรู้ เรื่อง 你住在那儿? (คุณพักอยู่ที่ไหน?) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูพิสมัย วงศ์วิทยอนันต์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม “อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์” สพม จังหวัดจันทบุรี

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดชั้นปี : พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัด : 1.บอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ผลการเรียนรู้ : นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคใน บทเรียนมาใช้สนทนาสื่อสารในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันได้

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนได้ 1.2 นักเรียนสามารถบอกหลักการใช้ไวยากรณ์/รูปประโยคในบทเรียนได้ 2. ด้านทักษะกระบวนการ 2.1 นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์และบทสนทนาในบทเรียนได้ 2.2 นักเรียนสามารถตอบคำถามและสามารถแต่งประโยคจากกลุ่มคำที่กำหนดให้ได้ 3. ด้านจิตพิสัย 3.1 เมื่อกำหนดภาระงานให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

4 คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนต้องการที่จะอยู่บ้านไม้แบบโบราณ หรืออยู่บ้านตึกที่ทันสมัย  คำถามประจำหน่วย วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ชาวจีนนำมาสร้างบ้าน ปัจจุบันมีการอนุรักษ์บ้านสไตล์แบบโบราณอย่างไร แนวโน้มแบบบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต  คำถามประจำบท   ถามต้องการสอบถามเพื่อนเรื่องบ้านอยู่ที่ไหน ควรใช้คำถามอย่างไร นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้านได้มากเท่าไหร่ มีคำว่าอะไรบ้าง    


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลรวมของการเรียนรู้ เรื่อง 你住在那儿. (คุณพักอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google