งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ของใช้ของคุณสีอะไร ช่วงชั้นที่ 4 ( ระดับชั้นม.4) ครูปรมาภรณ์ โยริยะ โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ของใช้ของคุณสีอะไร ช่วงชั้นที่ 4 ( ระดับชั้นม.4) ครูปรมาภรณ์ โยริยะ โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ของใช้ของคุณสีอะไร ช่วงชั้นที่ 4 ( ระดับชั้นม.4) ครูปรมาภรณ์ โยริยะ โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม กรุงเทพ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์ มีความรู้ด้านคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง สี มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง ของใช้ส่วนตัว มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์ การบรรยายความเป็นเจ้าของ การบรรยายสีของสิ่งต่าง ๆ มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งของที่มีสีต่างๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถาม สร้างพลัง คิด 1. ให้นักเรียนจับคู่แต่งบทสนทนา และแสดงบทบาทสมมติ โดยใช้ คำศัพท์และรูปประโยคในบทเรียน คำถามประจำหน่วย 1. ให้นักเรียนแต่งประโยคจาก คำศัพท์ที่กำหนด คำถามประจำบท 1. ของใช้ส่วนตัว ดังต่อไปนี้ เรียกว่า อะไรในภาษาจีน ( กระเป๋าหนังสือ แว่นตา ดินสอ ปากกา โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน แว่นตา คอมพิวเตอร์ ) 2. จงบอกชื่อของสีดังต่อไปนี้เป็น ภาษาจีน ( สีแดง สีดำ สีเขียว สี เหลือง สีชมพู สีขาว สีเทา สี ม่วง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า )

5 เครื่องมือในการประเมิน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสังเกต

6 โครงงาน เรื่อง ของใช้ของเธอสี อะไร เป้าหมาย : นักเรียนสามารถนำคำศัพท์และรูป ประโยคไปใช้ได้ใน ชีวิตประจำวัน บทบาท : นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบรูปแบบโครงงาน ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา กลุ่มผู้ชม : นักเรียนร่วมชั้น และคณะครูอาจารย์ ชุดกิจกรรมและภาระงาน : กิจกรรมฝึกหัดสนทนา ชิ้นงานเอกสารที่ ประกอบไปด้วยคำศัพท์ รูปประโยคไวยากรณ์ และบทสนทนาที่นักเรียนแต่งขึ้นมาด้วยตนเอง ผลงาน : การแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้สื่อ ICT เช่น รูปภาพ วีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ของใช้ของคุณสีอะไร ช่วงชั้นที่ 4 ( ระดับชั้นม.4) ครูปรมาภรณ์ โยริยะ โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google