งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ของใช้ของคุณสีอะไร ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นม.4) ครูปรมาภรณ์ โยริยะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์ มีความรู้ด้านคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง สี
มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง ของใช้ส่วนตัว มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์ การบรรยายความเป็นเจ้าของ การบรรยายสีของสิ่งต่าง ๆ มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งของที่มีสีต่างๆได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ให้นักเรียนจับคู่แต่งบทสนทนา และแสดงบทบาทสมมติ โดยใช้คำศัพท์และรูปประโยคในบทเรียน คำถามประจำหน่วย ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่กำหนด คำถามประจำบท ของใช้ส่วนตัว ดังต่อไปนี้ เรียกว่าอะไรในภาษาจีน (กระเป๋าหนังสือ แว่นตา ดินสอ ปากกา โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน แว่นตา คอมพิวเตอร์) จงบอกชื่อของสีดังต่อไปนี้เป็นภาษาจีน (สีแดง สีดำ สี เขียว สีเหลือง สีชมพู สีขาว สีเทา สีม่วง สีส้ม สี เหลือง สีฟ้า)

5 เครื่องมือในการประเมิน
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสังเกต

6 โครงงาน เรื่อง ของใช้ของเธอสีอะไร
โครงงาน เรื่อง ของใช้ของเธอสีอะไร เป้าหมาย : นักเรียนสามารถนำคำศัพท์และรูปประโยคไปใช้ได้ใน ชีวิตประจำวัน บทบาท : นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบรูปแบบโครงงาน ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา กลุ่มผู้ชม : นักเรียนร่วมชั้น และคณะครูอาจารย์ ชุดกิจกรรมและภาระงาน : กิจกรรมฝึกหัดสนทนา ชิ้นงานเอกสารที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์ รูปประโยคไวยากรณ์ และบทสนทนาที่นักเรียนแต่งขึ้นมาด้วยตนเอง ผลงาน : การแสดงบทบาทสมมุติ โดยใช้สื่อ ICT เช่น รูปภาพ วีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google