งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒. ให้นักเรียนเล่น “ เกมลมเพ ลมพัด ” โดยให้ นักเรียนเข้าแถววงกลม หันหน้าเข้าหากัน ครูพูดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒. ให้นักเรียนเล่น “ เกมลมเพ ลมพัด ” โดยให้ นักเรียนเข้าแถววงกลม หันหน้าเข้าหากัน ครูพูดว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒. ให้นักเรียนเล่น “ เกมลมเพ ลมพัด ” โดยให้ นักเรียนเข้าแถววงกลม หันหน้าเข้าหากัน ครูพูดว่า “ ลมเพ ลมพัด ” นักเรียนถามว่า “ พัดอะไร ” ครู ตอบว่า “ พัดคนที่ชื่อมีตัวการันต์ ” นักเรียนที่ชื่อมี ตัวการันต์ ให้วิ่งสลับที่กัน เมื่อครูเป่านกหวีด ใคร สลับที่ไม่ได้ให้ออกมายืนกลางวงเป็นคนทำหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมแทนครู โดยเริ่มตั้งแต่ “ ลมเพ ลม พัด ” แล้วเปลี่ยนเป็น “ พัดคนที่นามสกุล มีตัว การันต์ ” หรือ “ พัดคนที่ชื่อมี น์, ต์, หรือ ย์ ” เป็นต้น

2 ขั้นสอน ๑. ครูชูบัตรคำที่มีตัวการันต์ จำนวน ๑๓ คำ ทีละคำ ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันคำใด ที่อ่านไม่ ถูกต้องครูคอยแก้ไข และแนะนำให้อ่านใหม่ จนสามารถ อ่านได้ถูกต้องชัดเจน ๒. ครูแจกบัตรคำ ( บัตรคำ ๑๓ คำ ประมาณ ๕ - ๖ ชุด ) ให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันเป็นกลุ่ม จนคล่อง แล้วให้ แต่ละกลุ่มฝึกอ่านทีละคน สมาชิกภายในกลุ่มคอย ช่วยกันแนะนำกันเอง ๓. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาความหมายของคำจาก พจนานุกรมที่เตรียมไว้ให้ลงในแบบฝึกที่ครูแจกให้ ๔. ครูเดินดูและคอยให้คำแนะนำในการหาคำใน พจนานุกรม เมื่อหมดเวลา แต่ละกลุ่มได้ความหมายของ คำแล้ว ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมไว้ก่อน หลังจากนั้น ครูนำ บัตรคำ ชูให้นักเรียนดูและแต่งประโยคปากเปล่า โดยครู คอยช่วยเติมประโยคให้สมบูรณ์

3 ขั้นฝึกทักษะ ๑. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ จำนวน ๕ กิจกรรม ( ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ ) โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด

4 ขั้นสรุป ๑. นักเรียนแข่งขันอ่านบัตรคำ และบอก ความหมายของคำ ๒. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของ บทเรียนเกี่ยวกับคำยากที่เป็นตัวการันต์โดย ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ( กิจกรรมที่ ๑ - ๕ )

5 สื่อการเรียนการสอน ๑. บัตรคำที่มีตัวการันต์ จำนวน ๑๓ ใบ ( ประมาณ ๕ - ๖ ชุด ) ได้แก่ พระสงฆ์ ประดิษฐ์ สตางค์ ฟังเทศน์ โทรทัศน์ หอยสังข์ ซื่อสัตย์ ลูกศิษย์ มนุษย์ ประโยชน์ ลิฟต์ โบสถ์ พิสูจน์ ๒. แบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ ตัวการันต์สำคัญ อักษรนั้นไม่ออกเสียง ๓. นกหวีด ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ

6 การวัดและประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด ( ยึดจุดประสงค์การ เรียนรู้ ) วิธีการวัดเครื่องมือการวัดเกณฑ์การวัด คะแนน ๑. บอกความหมาย ของคำยากที่มีตัว การันต์ได้ ( ความรู้ ) ๑. ทำแบบทดสอบ ท้ายแบบฝึก ๑. แบบทดสอบ ท้ายแบบฝึก คะแนนผ่านประเมิน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๓. เขียนคำยากที่มี ตัวการันต์ได้ถูกต้อง ( ทักษะ / กระบวนการ ) ๒. ตรวจกิจกรรม แบบฝึกทักษะ การสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ เรื่อง ตัว การันต์สำคัญ อักษร นั้นไม่ออกเสียง จำนวน ๕ กิจกรรม ๒. กิจกรรมแบบฝึก ทักษะการสะกดคำ ยากพร้อมเฉลย กิจกรรมที่ ๑ - ๕ คะแนนผ่านประเมิน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๒. อ่านออกเสียงคำ ที่มีตัวการันต์ได้ ถูกต้องและชัดเจน ( ทักษะ / กระบวนการ ) ๕. มีมารยาทในการ อ่าน และเขียน ภาษาไทย ( คุณลักษณะ / เจต คติ ) ๓. สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ของ นักเรียน ๓. แบบสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน คะแนนผ่านประเมิน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒. ให้นักเรียนเล่น “ เกมลมเพ ลมพัด ” โดยให้ นักเรียนเข้าแถววงกลม หันหน้าเข้าหากัน ครูพูดว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google