งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “ บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁? ” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูพรทิพย์ หาญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “ บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁? ” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูพรทิพย์ หาญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “ บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁? ” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูพรทิพย์ หาญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี

2 สาระการเรียนรู้ ลำดับที่ คำศัพท์ ภาษาจีน พินอินคำอ่านคำแปล 1 爸爸 Bàba ป้า ป่ะพ่อ 2 妈妈 Māma มา ม่ะแม่ 3 哥哥 Gēge เกอ พี่ชาย 4 姐姐 Jiějie เจี่ย เจียพี่สาว 5 妹妹 Mèimei เม้ย เมยน้องสาว 6 弟弟 Dìdi ตี้ ติน้องชาย 7 和 hé เหอและ, กับ

3 บทสนทนา “ บ้านคุณมีใครบ้าง ” A: 你家有几口人? B: 我家有 口人。 A: 你家有谁? B: 我家有 ……………… 和我。 คำอ่าน A: หนี่ เจีย โหย่ว จี่ โค่ว เริน ? B: หว่อ เจีย โหย่ว โค่ว เริน. A: หนี่ เจีย โหย่ว เสย ? B: หว่อ เจีย โหย่ว..................... เหอ หว่อ. คำแปล A: บ้านของคุณมีกี่คน ? B: บ้านของฉันมี ______ คน. A: บ้านคุณมีใครบ้าง ? B: บ้านฉันมี.................... และ ฉัน. สาระการเรียนรู้

4 วัตถุประสงค์ เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ 1. นักเรียนสามารถบอกจำนวนสมาชิก และ สามารถบอกว่ามีใครบ้าง ในครอบครัวได้ 1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ได้อย่างชัดเจน 2. นักเรียนสามารถนำคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้มา แต่งประโยคเป็นภาษาจีนได้สมบูรณ์

5 คำถามกำหนดการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด คำศัพท์ภาษาจีนที่เป็นสรรพนามเรียกบุคคลในภาษาจีนมี มากกว่าภาษาไทย และแบ่งชัดเจนมากกว่า เช่น คำว่า “ น้า ” ใน ภาษาไทยจะหมายถึง น้องของแม่ ( ทั้งชายและหญิง ) แต่ใน ภาษาจีนจะมีการแบ่งเป็น 舅舅 ( น้าผู้ชาย ) 阿姨 ( น้าผู้หญิง ) คำถาม นักเรียนคิดว่า คำศัพท์การเรียก สรรพนามของไทย ควรมีการแบ่งให้ ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?

6 คำถามประจำหน่วย นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ คนรุ่นหลังสามารถเรียกสรรพนาม ตามลำดับเครือญาติได้อย่างถูกต้อง คำถามประจำบท 1. คำว่า 爸爸 หมายถึงใคร ? 2. คำว่า 弟弟 หมายถึงใคร ? 3. 爸爸的弟弟 คือ 舅舅 ใช่หรือไม่ ? 4. 你家有几口人 ?

7 เครื่องมือการประเมิน ( การ ประเมินรวบยอด ) สิ่งที่ต้องการวัดวิธีวัดเครื่องมือวัดเกณฑ์การวัด 1. นักเรียนอ่านคำศัพท์ และออกเสียงเป็น ภาษาจีนได้อย่าง ชัดเจน - สังเกตจากการอ่าน ออกเสียงของตัว ผู้เรียน - ครูสังเกตการออก เสียงคำศัพท์ของ นักเรียน - ออกเสียงได้ถูกต้อง ตามระบบการออก เสียงภาษาจีน 2. นักเรียนบอก ความหมายของ คำศัพท์ได้ - สังเกตจากการตอบ คำถาม - คำศัพท์ที่ใช้ถาม - นักเรียนสามารถบอก ความหมายของศัพท์ได้ ถูกต้อง 3. นักเรียนสนุกกับ กิจกรรมการเรียนการ สอน และสามารถพูด สนทนาตามบท สนทนาได้ - สังเกตจากการมีส่วน ร่วมใน ชั้นเรียน - สังเกตจากการตอบ คำถาม - นักเรียนแสดงบท สนทนาโต้ตอบหน้า ชั้นเรียน - คำถาม - บทสนทนา - นักเรียนสนุกและร่วม ตอบคำถามตลอดการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน

8 เกณฑ์การประเมิน 5 คะแนนหมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ ตามเกณฑ์การวัดระดับมากที่สุด 4 คะแนนหมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตาม เกณฑ์การวัดระดับมาก 3 คะแนนหมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตาม เกณฑ์การวัดระดับดี 2 คะแนนหมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตาม เกณฑ์การวัดระดับพอใช้ 1 คะแนนหมายถึง นักเรียนปฏิบัติได้ตาม เกณฑ์การวัดระดับปรับปรุง

9 แบบประเมิน นักเรียนที่ได้รับการประเมิน ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................. ชั้น.............................. ประเมินโดย..................................... ( ครูพรทิพย์ หาญชัย ) ประเมินโดย..................................... ( ครูพรทิพย์ หาญชัย ) ที่เรื่องที่ประเมิน 54321 1 นักเรียนอ่านคำศัพท์และออกเสียงเป็นภาษาจีนได้ อย่างชัดเจน 2 นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ได้ 3 นักเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน และ สามารถพูดสนทนาตามบทสนทนาได้ รวมคะแนน

10 แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁 ? การพัฒนาแนวคิดสำหรับทำโครงงาน ตาม รูปแบบ GRASP 1. เป้าหมาย Goal นักเรียนสามารถเลือกใช้สรรพนาม เรียกบุคคล ได้อย่างถูกต้อง 2. บทบาท Role นักเรียนสมมุติบทบาทเป็นบุคคลต่าง ๆ ได้ แล้วสามารถเรียกสรรพนามแทนบุคคลต่าง ๆ ได้ เช่น ** นักเรียนสมมุติบทบาทเป็นคุณแม่ นักเรียนจะเรียก คุณปู่ว่าอย่างไร แล้วจะเรียกลูกชายของน้องสาวว่า อย่างไร **

11 แนวคิดสำหรับโครงงาน 你家有谁 ? 3. กลุ่มผู้ชม Audience นักเรียนในโรงเรียน, นักเรียน โรงเรียนอื่น, บุคคลทั่วไป 4. ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and taske ออกแบบโครงงานโดยสมมุติบทบาทตัวเองว่าเป็น ใครในครอบครัว แล้วนำเสนอผลงาน โดยการแจกแจงว่าถ้าตัวเองอยู่ใน ตำแหน่ง X แล้วจะเรียก บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งอื่นว่าอย่างไร 5. ผลงาน Products โครงงาน และรายงานสรุปของ นักเรียน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “ บ้านคุณมีใครบ้าง 你家有谁? ” ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูพรทิพย์ หาญชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google