งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สรุปโครงงาน: การทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

2 โครงงาน: การทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1
G เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อขายต่อรองราคาในบทเรียนกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง R การสมมติตนเองในหนังสือกับสถานการณ์จริง A นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 และครูผู้ดูแล S การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล P บันทึกการทัศนศึกษาร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1ต่อนักเรียนที่ทัศนศึกษาร่วมจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3 เป้าหมาย เพื่อฝึกการใช้เนื้อหาภาษาจีนเกี่ยวกับการซื้อขายต่อรองราคาในบทเรียน ที่เคยได้แสดงบทบาทสมมติในห้องเรียน รวมทั้งการแต่งบทสนทนาใหม่จากบทสนทนาที่มีอยู่เดิมให้เป็นประโยชน์กับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งบอกถึงผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4 บทบาท ผู้เรียนเคยทำความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับบทเรียน รวมทั้งการดัดแปลงบทสนทนาที่มีอยู่เดิมเป็นบทสนทนาใหม่ พร้อมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบในการต่อรองราคากับผู้เรียนด้วยกัน นำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้เรียนจะเป็นทั้งผู้ซื้อ ผู้ช่วยซื้อ ผู้ต่อรองราคา ผู้แปล และพูดแทนผู้ขายได้ในบางครั้ง

5 กลุ่มผู้ชม เพื่อนนักเรียนด้วยกัน สามารถแสดงความคิดเห็นถึงการใช้บทสนทนาและประเมินผู้แสดงบทบาทสมมติได้ ครู สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้องจากข้อผิดพลาดได้ เพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนเจ้าของภาษาจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาจีนและช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารทางการพูด และการต่อรองราคาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

6 ชุดกลุ่มกิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติหน้าห้องเรียน จากการจำคำศัพท์ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์โดยการเปลี่ยนแปลงบทสนทนาจากคำศัพท์ที่มีอยู่เดิม การฝึกพูดในสถานการณ์จริงกับนักเรียนแลกเปลี่ยนเจ้าของภาษา ณ สถานที่ทัศนศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม องค์พระปฐมเจดีย์ สวนสนุกดรีมเวิร์ล

7 ผลงาน แบบบันทึกการทัศนศึกษาร่วม ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายบันทึกถึงผลสรุป ผลสำเร็จ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงานการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนี้ แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแลกเปลี่ยนเจ้าของภาษาจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ที่มีต่อการใช้ภาษาจีน การต่อรองราคา อุปนิสัยของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการร่วมทัศนศึกษาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt นายรชต ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google