งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่องมารยาทไทย. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด. ญ. ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด. ญ. ชนากานต์ ชำนาญดี เสนอ คุณครูสุดารัตน์ นันทพานิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่องมารยาทไทย. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด. ญ. ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด. ญ. ชนากานต์ ชำนาญดี เสนอ คุณครูสุดารัตน์ นันทพานิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่องมารยาทไทย

2 ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด. ญ. ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด. ญ. ชนากานต์ ชำนาญดี เสนอ คุณครูสุดารัตน์ นันทพานิจ

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน มาจากอินเตอร์เน็ตได้คิดและหาในทาง อินเตอร์เพิ่ม

4 แผนการปฎิบัติ อยากให้คนไทยรู้จักมารยาทไทยเข้าไว อย่าได้ลืมมารยาทไทย

5 ผลของการศึกษาโครงงาน หาในทางอินเตอร์เน็ต

6 ประโชน์และคุณค่าของผลงาน คุณค่าของการมีมารยาทต่อผู้ประพฤติปฏิบัติและต่อ สังคม ผะอบโปษะกฤษณะกล่าวถึงคุณค่าของมารยาทว่าคน ไทยได้รับการ ยกย่องจากต่างชาติมาช้านานว่าเป็นผู้มีมารยาทอ่อนโยน นุ่มนวลน่ารักบางคนในสมัยนี้คิดว่ามารยาทไทยนั้น ล้าสมัยแต่ถ้าคิดให้ดีแล้วจะเห็นว่าผู้ที่มีมารยาทที่ดีนั้นก็ คือผู้ที่ปรับปรุง ตนให้เหมาะกับเวลาและสถานที่หรือกาลเทศะเป็นสำคัญ ฉะนั้นผู้มีมารยาทก็คือผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอประโยชน์ของ ผู้มีมารยาทมีอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติคือเป็นการ เสริมบุคลิกลักษณะของตนเองให้เป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่ชื่น ชมนิยมหรือนับถือแก่ผู้ได้พบเห็นได้ติดต่อด้วย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดีเพราะท่วงท่าที่เป็น มารยาทอันดีงามนั้นทำให้ร่างกายมีความสมดุลไม่เป็น สาเหตุของโรคภัยในภายหลัง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมสังคมมีความสงบสุขทำให้ผู้ที่ อยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเพื่อ ป้องกันมิให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมารยาทไทยเป็น เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรม จิตใจมาเป็นอย่างดีก็จะแสดงออกให้เห็นถึงกิริยาอาการ ท่าทางต่างๆที่มีความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลละมุนละไม และสามารถแสดงออกได้ถูกกาลเทศะและเหมาะแก่กาล สมัยจนเป็นที่ปรากฏแก่สังคม

7 ข้อเสนอแนะ อยากให้น้องๆคิดดูนะว่ามารยาทไทยเราต้อง อนุรักษ์ไว

8 เอกสารอ้างอิง

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่องมารยาทไทย. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน ด. ญ. ดาวเรือง แก้วแกมเกษ ด. ญ. ชนากานต์ ชำนาญดี เสนอ คุณครูสุดารัตน์ นันทพานิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google