งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโต้วาที โดย นางสาวตรึงตา แหลมสมุทร com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโต้วาที โดย นางสาวตรึงตา แหลมสมุทร com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโต้วาที โดย นางสาวตรึงตา แหลมสมุทร trungta@chaiyo. com

2 การโต้วาที การพูดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมละ ความเชื่อหรือมติของเขาแล้ว ยอมรับ หลักการตามความเชื่อหรือมติของเรา ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ บุคคลสองฝ่ายซึ่งมีความคิดเห็นไม่ เป็นอันเดียวกัน จึงต้องอาศัยการหา เหตุผลและหลักฐานต่างๆมาสนับสนุน หลักการหรือความคิดเห็นของตน เพื่อลบล้างมติของอีกฝ่ายหนึ่งโดยใช้ ศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจเป็น เครื่องมือสำคัญ

3 ญัตติของ การโต้วาที เป็นการเสนอนโยบาย ข้อเท็จจริง หรือคุณค่าใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่สังคม เชื่อถือหรือยอมรับอยู่เดิม เพื่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลง อันจะนำไปสู่สภาพการณ์หรือ ค่านิยมที่ฝ่ายเสนอเห็นว่ามี ประโยชน์มากกว่า

4 ญัตติของ การโต้วาที เป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ไม่เห็น ด้วยกับข้อเสนอใหม่นี้ จึงเกิดมี ฝ่ายค้านซึ่งมีความคิดเห็น ขัดแย้งกับฝ่ายเสนอ บุคคลทั้ง สองฝ่ายนี้จึงมาพบกันเพื่อ ชี้แจงแสดงเหตุผลของตนเพื่อ โน้มน้าวกันต่อหน้าผู้สนใจ ปัญหานั้นๆและต่อหน้า กรรมการเพื่อตัดสิน

5 การตัดสิน โต้วาที ผลการตัดสินจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ชนะ หรืออีกฝ่ายหนึ่งแพ้จะเสมอกัน ไม่ได้ หากฝ่ายเสนอไม่สามารถให้ เหตุผล จนเป็นที่น่าเชื่อถือและ ยอมรับของกรรมการและผู้ฟังแล้ว ข้อเสนอนั้นย่อมตกไป ถือว่าฝ่าย เสนอเป็นผู้แพ้ ในทางตรงข้ามถ้าผู้ ค้านไม่สามารถหาเหตุผลมาหักล้าง ข้อเสนอได้ย่อมถือว่าค้านไม่ตก ผู้ ค้านย่อมเป็นฝ่ายแพ้ไป

6 การโต้วาที ธรรมะ มีข้อแตกต่าง 3 ประการ คือ 1. หัวข้อ ต้องเป็นหัวข้อที่มี การเปรียบเทียบ 2 ฝ่าย ซึ่งมี น้ำหนักต่างกันในสถานการณ์ หนึ่ง 2. วิธีโต้ ผู้โต้ทุกคนต้องยึด มั่นในหลักธรรมเกี่ยวกับวาจา ภาษิต

7 การโต้วาที ธรรมะ 3. ผู้โต้ ฝ่ายเสนอเป็นผู้ เสนอหลักการที่ยอมรับหรือยก ย่องฝ่ายตรงข้ามด้วยความ จริงใจ ฝ่ายค้านก็พยายามหา เหตุผลมาหักล้างโดยการใช้ ถ้อยคำถ่อมตน โต้แย้งกลับไป ในเชิงยกย่องฝ่ายเสนอ

8 การโต้วาที โต้อย่างไรไม่ยกตนข่ม ผู้อื่น น้อมจิตชื่นชมท่านฝ่ายตรง ข้าม อ้างหลักฐานเหตุผลจน เหมาะงาม ผู้ฟังตามครึกครื้นชุ่มชื่นใจ การหักล้างมันเผ็ดรสเด็ด ยิ่ง ถ่อมตัวจริงยกย่องฝ่ายตรง ข้ามใหญ่ ต้องตัดสินแพ้ชนะให้ชัดไป แพ้ก็กลับสุขใจได้คำชม

9 การจัด โต้วาทีธรรมะ 1. ฝึกให้รู้จักตั้งญัตติที่น่าสนใจ โดยคำนึงถึงฝ่ายผู้โต้ควบคู่ไปด้วย 2. ฝึกวิธีโต้วาทีที่ถูกต้อง 3. ฝึกการใช้สำนวนโวหารที่โน้ม น้าวจูงใจผู้ฟังด้วยถ้อยคำไพเราะมี เหตุผลน่าเชื่อถือ

10 การจัด โต้วาทีธรรมะ 4. ฝึกให้มี “ ธรรมะของนักพูด ” รักษามารยาทในการโต้วาที 5. ฝึกการเตรียมตัว การจัด ดำเนินการโต้วาทีธรรมะ การวาง เกณฑ์ให้คะแนน และการตัดสิน

11 วิธีการ โต้วาทีธรรมะ การจัดฝ่ายผู้โต้ แบ่งผู้โต้เป็น 2 ฝ่าย โดยให้เป็น ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน จำนวนผู้โต้ แต่ละฝ่ายมีหัวหน้า คน และ ผู้สนับสนุน 2-3 คน

12 วิธีการ โต้วาทีธรรมะ เวลาของการโต้ ยืดหยุ่นได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมง หรือ 2-3 ชั่วโมง โดยแบ่งเวลาให้ พอเหมาะ ประธานการโต้วาที ทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวแนะนำญัตติ และผู้โต้ทั้งสองฝ่าย ร่วมทั้ง คณะกรรมการและกติกาในการ ตัดสิน

13 วิธีการ โต้วาทีธรรมะ คณะกรรมการ ควรมี 3 คน หรือ 5 คน เพื่อให้ ได้ผลที่แจ้งชัด เกณฑ์การตัดสิน ควรมีตารางให้คะแนนที่มีน้ำหนัก หรือความแตกต่างอย่างเด่นชัด ตามเกณฑ์ ดังนี้

14 การโต้วาทีธรรมะใน ญัตติ ……..…………. น้ำหนักคะแนน ดีมาก = 5 ดี = 3 พอใช้ = 1

15 วิธีการ โต้วาทีธรรมะ 1. วาทศิลป์ 2. เหตุผลและ หลักฐานอ้างอิง 3. การเสนอและ หักล้าง 4. มารยาท

16 คุณค่าของการ โต้วาทีธรรมะ การกล่าวยกย่องผู้อื่น แสวงหาความดีของฝ่าย ตรงข้ามมาแสดงให้ ประจักษ์ แต่หักล้างด้วย การถ่อมตน มิใช่โอ้อวด หรือยกตนข่มท่าน หากมี การอวดก็ต้องใช้ศิลปะใน การ “ อวดอย่างถ่อม ”

17 การโต้วาที ธรรมะ โต้คารมคมคายหมายชนะ ไม่ลดละสรรวจีที่เชือด เฉือน พูดให้ขำย้ำให้คิดเชิง บิดเบือน ความเป็นเพื่อนมิตรไมตรี ไม่มีแล้ว โต้วาทีธรรมะชนะจิต เสริมสร้างมิตรแย้มเยื้อน ล้วนเพื่อนแก้ว แพ้ชนะต่างสุขใจไม่ผิด แนว กมลแก้วมิตรไมตรีทวีคูณ


ดาวน์โหลด ppt การโต้วาที โดย นางสาวตรึงตา แหลมสมุทร com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google