งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การออกแบบบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การออกแบบบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การออกแบบบ้าน

2 นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39
จัดทำโดย นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อเสนอการออกแบบบ้านให้ถูกใจลูกค้า
2. เพื่อการออกแบบบ้านโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยหนุน 3. เพื่อการคิดออกแบบบ้านเพื่อลดความร้อนในบ้านและควบคุม อุณหภูมิภายในบ้าน 4.เพื่อการออกแบบบ้านให้เป็นบ้านที่ยกพื้นหนีน้ำ

4 โปรแกรมการออกแบบบ้าน
Archi CAD applicadthai.com

5 ประโยชน์ของการออกแบบบ้าน
1.เพื่อความภูมิใจ 2. เพื่อความต้องการของลูกค้า 3. เพื่อให้บ้านมีประสิทธิภาพแข็งเกร่งมากยิ่งขึ้น

6 การทำรายละเอียดการก่อสร้าง
เมื่อ ได้แบบขั้นสุดท้ายแล้ว สถาปนิกจะทำการ ทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และเตรียมเอกสารจากหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บัญชีแยกรายการ และปริมาณวัสดุรวมทั้งการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง(ขึ้นกับข้อตกลงกับทางสถาปนิก) ในขั้นตอนนี้ จะมีการหาสถาปนิกคุมงาน และวิศวกรคุมงาน เนื่องจากข้อกำหนดทางราชการกำหนดให้ต้องมีผู้คุมงานทั้งทาง สถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม

7 การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึงขั้นสุดท้าย
การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึงขั้นสุดท้าย  หลัง จากได้ข้อมูล และแบบร่างขั้นต้นแล้ว สถาปนิกจะนำแบบไปพัฒนาต่อ โดยการนำแบบมาเสนอกับเจ้าของบ้านเพื่อรับการตรวจและวิจารณ์จากเจ้าของเพื่อ นำมาเสนอใหม่ในครั้งต่อไป จนกระทั่งแบบเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของ โดยให้เจ้าของเซ็นอนุมัติแบบ ในขั้นตอนนี้จะมีการลงรายละเอียดเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ และทำการปรับประมาณราคาค่าก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบ ความต้องการของเจ้าของบ้าน และความสามารถของสถาปนิกซึ่งในขั้นตอนนี้สถาปนิกจะเริ่มประสานงานกับทาง วิศวกรเพื่อคุยเรื่องโครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ

8 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การออกแบบบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google