งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การออกแบบบ้าน. จัดทำโดย นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การออกแบบบ้าน. จัดทำโดย นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การออกแบบบ้าน

2 จัดทำโดย นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 จุดประสงค์ 1. เพื่อเสนอการออกแบบบ้านให้ถูกใจลูกค้า 2. เพื่อการออกแบบบ้านโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยหนุน 3. เพื่อการคิดออกแบบบ้านเพื่อลดความร้อนใน บ้านและควบคุม อุณหภูมิภายในบ้าน 4. เพื่อการออกแบบบ้านให้เป็นบ้านที่ยกพื้นหนีน้ำ

4 โปรแกรมการออกแบบบ้าน Archi CAD applicadthai.com

5 ประโยชน์ของการออกแบบบ้าน 1. เพื่อความภูมิใจ 2. เพื่อความต้องการของลูกค้า 3. เพื่อให้บ้านมีประสิทธิภาพแข็งเกร่งมาก ยิ่งขึ้น

6 เมื่อ ได้แบบขั้นสุดท้ายแล้ว สถาปนิกจะทำการ ทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และเตรียม เอกสารจากหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งจัดทำ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บัญชีแยก รายการ และปริมาณวัสดุรวมทั้งการประมาณ ราคากลางค่าก่อสร้าง ( ขึ้นกับข้อตกลงกับทาง สถาปนิก ) ในขั้นตอนนี้ จะมีการหาสถาปนิกคุม งาน และวิศวกรคุมงาน เนื่องจากข้อกำหนดทาง ราชการกำหนดให้ต้องมีผู้คุมงานทั้งทาง สถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม การทำรายละเอียด การก่อสร้าง

7 การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึง ขั้นสุดท้าย การออกแบบร่างขั้นต่อไปจนถึง ขั้นสุดท้าย หลัง จากได้ข้อมูล และแบบร่างขั้นต้นแล้ว สถาปนิกจะ นำแบบไปพัฒนาต่อ โดยการนำแบบมาเสนอกับ เจ้าของบ้านเพื่อรับการตรวจและวิจารณ์จากเจ้าของ เพื่อ นำมาเสนอใหม่ในครั้งต่อไป จนกระทั่งแบบเป็นที่ น่าพอใจของเจ้าของ โดยให้เจ้าของเซ็นอนุมัติแบบ ใน ขั้นตอนนี้จะมีการลงรายละเอียดเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ และทำการปรับประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลา ยาวนานเท่าไหรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบ ความ ต้องการของเจ้าของบ้าน และความสามารถของ สถาปนิกซึ่งในขั้นตอนนี้สถาปนิกจะเริ่มประสานงานกับ ทาง วิศวกรเพื่อคุยเรื่องโครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ

8 แหล่งที่มา http://www.thaiddrawing.com/


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การออกแบบบ้าน. จัดทำโดย นางสาว สุภาพร นิลรัตน์ เลขที่ 32 นางสาว บุษเรศ สาธุการ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google