งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษ
โครงงาน ปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษ

2 อาจารย์อุไรวรรณ คุ้มกัน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อุไรวรรณ คุ้มกัน

3 สมาชิกผู้จัดทำโครงงาน
1.นายกิตติพันธ์ เวชจันทร์ศิลป์ เลขที่ 7 2.นางสาววิลาสินี แก้วหนูนา เลขที่ 20 3.นางสาวอมรรัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เลขที่ 21 4.นางสาวสุวนันท์ สำเนาการ เลขที่ 22 5.นายภานุวัฒน์ หมุกแก้ว เลขที่ 28

4 ความสำคัญของโครงงาน โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยเพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและสามารถนำไปขายเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน และยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารในชีวิตประจำวันและผักที่เราปลูกนั้นยังช่วยในด้านการใช้จ่ายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ที่สำคัญเราสามารถเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้แก่รุ่นน้องต่อๆไป และเรายังนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยในการปลูกผักครั้งนี้

5 จุดมุ่งหมาย 1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.หารายได้ระหว่างเรียน
3.ยึดแนวทางตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เศรษฐกิจพอเพียง) 4.ปลูกผักปลอดสารพิษ

6 การศึกษาข้อมูลโครงงาน
ศึกษาระยะการเจริญเติบโตของผักคะน้า และจัดเตรียมดินเพื่อจะปลูกผักคะน้าเมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วและจัดเตรียมวัสดุให้พร้อมก่อนจะทำการปลูก เมื่อปลูกเสร็จแล้วควรรดน้ำและสังเกตการจเจริญเติบโตของผักที่เราปลูก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เก็บขายสู่ท้องตลาดได้ตามที่ตลาดต้องการของลูกค้า

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ปลูกเพื่อสามารถนำไปค้าขายสู่ท้องตลาดได้
2.เจริญเติบโตตามกำหนด 3.ต้องเป็นที่ต้องการของตลาด 4.ปลูกเพื่อต้องการผลผลิต

8 การดำเนินงาน วันเริ่มต้นของโครงงาน ๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ วันสิ้นสุดของโครงงาน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๔ วัน/เดือน/ปี ระยะเวลา รายงานปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ ครูอุไรวรรณได้ให้นักเรียนเขียนแบบร่าง ใต้อาคารทักษิณ สมาชิกภายในกลุ่ม ๑๑ ธันวาคม ๕๓ เตรียมแปลกผัก แปลงผัก ๒๙ ธันวาคม ๕๓ เริ่มการปลูก

9 วัน/เดือน/ปี ระยะเวลา รายงานปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ๓๐ ธันวาคม ๕๓ – ๑๒ ธันวาคม ๕๓ รดน้ำผัก ถอนหญ้า เเปลงผัก สมาชิกภายในกลุ่ม ๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๓ ตัดผัก แปลงผัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๓ เริ่มการปลูก

10 เอกสารอ้างอิง 1.ได้จากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต 2.จากหนังสือเรียน
3.เอกสารอ้างอิงที่ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นม .3

11 ประมวลภาพ

12 ประมวลภาพ


ดาวน์โหลด ppt ปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google