งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกผู้จัดทำโครงงาน •1•1. นายกิตติพันธ์ เวชจันทร์ศิลป์ เลขที่ 7 •2•2. นางสาววิลาสินี แก้วหนูนา เลขที่ 20 •3•3. นางสาวอมรรัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกผู้จัดทำโครงงาน •1•1. นายกิตติพันธ์ เวชจันทร์ศิลป์ เลขที่ 7 •2•2. นางสาววิลาสินี แก้วหนูนา เลขที่ 20 •3•3. นางสาวอมรรัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สมาชิกผู้จัดทำโครงงาน •1•1. นายกิตติพันธ์ เวชจันทร์ศิลป์ เลขที่ 7 •2•2. นางสาววิลาสินี แก้วหนูนา เลขที่ 20 •3•3. นางสาวอมรรัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เลขที่ 21 •4•4. นางสาวสุวนันท์ สำเนาการ เลขที่ 22 •5•5. นายภานุวัฒน์ หมุกแก้ว เลขที่ 28

5 ความสำคัญของโครงงาน • โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยเพื่อการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานปลูกผักคะน้า ปลอดสารพิษซึ่งสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้จริงและสามารถนำไปขาย เพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน และยัง สามารถนำมาทำเป็นอาหารใน ชีวิตประจำวันและผักที่เราปลูกนั้นยังช่วย ในด้านการใช้จ่ายและยังประหยัด ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ที่สำคัญเราสามารถ เป็นแนวทางการเรียนการสอนให้แก่รุ่นน้อง ต่อๆไป และเรายังนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียงมาช่วยในการปลูกผักครั้งนี้

6 จุดมุ่งหมาย •1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ •2. หารายได้ระหว่างเรียน •3. ยึดแนวทางตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( เศรษฐกิจ พอเพียง ) •4. ปลูกผักปลอดสารพิษ

7 การศึกษาข้อมูลโครงงาน • ศึกษาระยะการเจริญเติบโตของ ผักคะน้า และจัดเตรียมดินเพื่อจะปลูก ผักคะน้าเมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วและ จัดเตรียมวัสดุให้พร้อมก่อนจะทำการ ปลูก เมื่อปลูกเสร็จแล้วควรรดน้ำและ สังเกตการจเจริญเติบโตของผักที่เรา ปลูก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เก็บขายสู่ ท้องตลาดได้ตามที่ตลาดต้องการของ ลูกค้า

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ •1. ปลูกเพื่อสามารถนำไปค้าขายสู่ท้องตลาดได้ •2. เจริญเติบโตตามกำหนด •3. ต้องเป็นที่ต้องการของตลาด •4. ปลูกเพื่อต้องการผลผลิต

9 วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปีระยะเวลา รายงาน ปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดช อบ หมายเหตุ ๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ ครูอุไรวรรณ ได้ให้นักเรียน เขียนแบบร่าง ใต้ อาคาร ทักษิณ สมาชิก ภายใน กลุ่ม ๑๑ ธันวาคม ๕๓ เตรียมแปลก ผัก แปลง ผัก สมาชิก ภายใน กลุ่ม ๒๙ ธันวาคม ๕๓ เริ่มการปลูกแปลง ผัก สมาชิก ภายใน กลุ่ม การดำเนินงาน วันเริ่มต้นของโครงงาน ๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ วันสิ้นสุด ของโครงงาน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๔

10 วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปีระยะเวลา รายงาน ปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอ บ หมาย เหตุ ๓๐ ธันวาคม ๕๓ – ๑๒ ธันวาคม ๕๓ รดน้ำผัก ถอนหญ้า เเปลง ผัก สมาชิก ภายในกลุ่ม ๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๓ ตัดผักแปลง ผัก สมาชิก ภายในกลุ่ม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๕๓ เริ่มการปลูกแปลง ผัก สมาชิก ภายในกลุ่ม

11 เอกสารอ้างอิง •1. ได้จากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต •2. จากหนังสือเรียน •3. เอกสารอ้างอิงที่ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นม.3

12

13


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกผู้จัดทำโครงงาน •1•1. นายกิตติพันธ์ เวชจันทร์ศิลป์ เลขที่ 7 •2•2. นางสาววิลาสินี แก้วหนูนา เลขที่ 20 •3•3. นางสาวอมรรัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google